Ett öppet brev till dagens Socialdemokrati och partiets ledning.

Hej, herr Stefan Löfven!

Jag nedtecknar dessa rader, denna berättelse om hur välfärdsstaten fungerar under ert styre och hoppas den skall ge er lite insikt om hur illa ställt det i realiteten är.

Jag känner till exempel en kvinna i övre medelåldern som lider av ett antal kroniska sjukdomstillstånd, har kastats ut ur sjukförsäkringssystemet av Försäkringskassan. Berättelsen är så vanlig att jag antar ni finner den upprepande och tråkig (?).

För ett halvår sedan ville Försäkringskassan att hon skulle ansöka om förtidspension, men vände helt och underkände plötsligt läkarintyg, vägrade ta del av den väldokumenterade sjukdomsbilden, tidigare läkarintyg, att Arbetsförmedlingen bedömt hennes arbetsförmåga som i princip obefintlig, och så vidare. När hennes läkare ville ha ett möte med F-kassan och Arbetsförmedlingen, så vägrade Försäkringskassans handläggare.

Jag tänker inte i detalj gå igenom alla läkarintyg, all dokumentation från AF och andra men att sjukdomsbilden är allvarlig och kronisk är bortom allt tvivel. En enkel läsning av tidigare medicinska bedömningar ger en tydlig bild, jag citerar ett från 2015-10-15 (12:41):

”Artralgi sedan 2005. Morbus Tietzes 2007. Utmattningssyndrom 2007. Fibromyalgi sedan 2008. Återkommande smärtor i kroppen på olika lokaler genom åren. Ömmat över olika triggerpunkter för fibromyalgi. Utredd av bl a reumatolog. Kontakt med smärtrehab och hälsokompassen. Cervitalt diskbråck 2013. Utsrålande smärtor i armarna bilateralt. Artros i costovertebrallederna i torakalryggen, påvisad 2009. MR halsrygg 2013 kunde påvisa diskbråk på nivå C5-C6. Spondylos på flera nivåer. Tinnitus sedan flera år.”

Jag är väldigt orolig för hennes hälsa idag, efter Försäkringskassans inhumana beslut och ser hur stressen återigen destruktivt förstärker hennes sjukdomssymptom. Att ett kraftigt och långvarigt påslag av Kortisol (hydrokortison) är destruktivt tillhör idag allmänbildningen och bör inte vara en nyhet för någon.

Det är direkt löjeväckande att Försäkringskassan bedömer henne som helt arbetsför. Läser man alla tidigare läkarutlåtanden så blir bilden tydlig: (citerar återigen samma läkarutlåtande som ovan)

” Kroniska fluktuerande smärtor i kroppen sedan åtminstone tio år. Diskbråck. Artros i ryggen. Utmattningssyndrom. Svårigheter att utföra fysiskt tungt arbete, liksom monotona arbetsuppgifter. Tinnitus med stresskänslighet. Kroniska besvär som inte kommer att bli bättre med tiden. Kvarstår viss arbetsförmåga, som under optimala förhållanden kan göra det fullt rimligt att kunna en viss grad av deltidssysselsättning framöver.”

Högsta förvaltningsdomstolen hävdar också följande i Dom i mål nr 607-17 (https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden/2018/hfd-2018-ref.-51.pdf) :

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avser vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade också att det inte krävs att Försäkringskassan, för att avslå en ansökan om sjukpenning, måste hänvisa till konkreta typer av arbeten som den försäkrade kan anses ha förmåga att utföra. Däremot måste hänsyn tas till förhållandena på arbetsmarknaden i stort och bedömningen anpassas efter hur arbetsmarknaden förändras över tid.

För att sjukpenning ska vägras måste den försäkrade bedömas kunna tillgodose alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ställer. Den kvarvarande arbetsförmågan måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller till exempel arbetsprestationer och arbetstakt.”

Att jag skriver till er beror som ni förstår på att ni är ytterst politiskt ansvarig för att sjukförsäkringssystemet havererat. Dessutom står jag frågande inför hur Socialdemokratin kan administrera och acceptera detta sönderfall? Att detta så alltför vanliga beteende från Försäkringskassan bygger på ett högst medvetet politiskt beslut från er är solklart, eller hur!

Vilka direktiv gav ni Försäkringskassan som ledde fram till att de återinförde stupstocken!

Jag har tidigare varit partimedlem, ofta röstat på Socialdemokratin, men ser med besvikelse på hur dagens “Nya” Socialdemokrati kastat av sig alla de värderingar som var partiets stomme. Orden om solidaritet, välfärd, “till var och en efter behov” och Regeringsformens ord om att det “Allmänna ska”(Första kapitlets andra paragraf), klingar idag i högsta grad falskt. Jag ställer mig frågande till om ni känner till Regeringsformen och dess innebörd, eller om ni aktivt gör en annan tolkning, att t.ex, det ”Allmänna” kan bytas ut till ”marknad”, privata initiativ o.a.v.

Det skulle vara högintressant att få ta del av exakt vilka lagar, vilka politiska direktiv som idag styr Försäkringskassans medvetna utrensning av svårt kroniskt och långtidssjuka individer och hur ni hävdar att detta är enligt vår grundlags (regeringsformens) andemening.

Jag ser helst att ni undviker billig retorik som lägger skulden på övriga högerpartier och bara sakligt förklarar varför ni för denna inhumana politik.

Jag förstår samtidigt mycket väl att ni i grunden inte bryr er, svårt och kroniskt sjuka individer är av inget värde, tärande och skall helst bort ur samhällskroppen, likt en malign tumör. Den politiska adeln svärmar idag kring egennyttans principer och älskar makt, i sak är ingenting därutöver viktiga.

Vi är nog alla fullt medvetna om att de klyftor som ni skapar i samhället syftar till att sänka skatterna för de redan privilegierade, de gamla orden om ”till var och en efter behov och till var och en efter förtjänst” har bytt andemening. Idag lyder de ” till var och en ett minimum och till den närande toppen allting”.

Regeringsformens första kapitel, andra paragraf är något som dagens socialdemokrater leende och hånfullt ”pinkar” på!

Jag förstår att ni ler och etiskt hävdar den “Nya” socialdemokratins välfärds-tes att det är bättre för de sjuka, arbetslösa att bli “halshuggna” av en vän än av en fiende. Personligen är jag övertygad om att Olof Palme skulle sett er som en typisk högerman, en som ytterst lätt säljer sin själ för att kunna hålla sig kvar vid makten.

På vilket vis är ni bättre en de ni kallar era politiska motståndare?

De retoriska lögnerna om välfärd, solidaritet, “Alla skall med” och så vidare, från dagens Socialdemokrati är lika vanliga och feta som flugorna runt ett dött kadaver. Och snart är ni med största säkerhet ett litet politiskt kadaver, eftersom ni blivit exakt det ni en gång bildades för att bekämpa.

Med vänlig hälsning.

 

Publicerat i Allmänt om politik. | Märkt , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ett öppet brev till dagens Socialdemokrati och partiets ledning.

Sverigedemokraternas tribalism/stamtänkande är farlig.

 

Tragiskt nog sprids åter den primitiva och uråldriga idén om den egna stammens överlägsenhet, man sjunger svenskhetens lov och utpekar främlingarna som farliga, onda och outvecklade.

Detta stamtänkande/tribalism, är basen för SD.s ideologiska ultranationalism.

Stamtänkandet baseras på rädsla och ett historiskt feltänk som följt västerlandet allt sedan ”fädernas kyrkas” auktoritära hierarki nedtecknades för cirka 2500 år sedan. Nationalismens mörka Janusansikte speglar tydligt den religiösa vanföreställningen kring ”Herrens” vilja uttolkad via ledarens ord och den liberala demokratin framstår som fienden.

Det är inte svårt att förstå varför dagens Kristdemokrater tycks gilla och vilja normalisera denna puerila idévärld. Den litterära fantasifigur som styr den ”kristna människosynen” har exakt samma auktoritära och hierarkiska grundprincip, och den kristna sagan är likartad i sin tribalistiska vanföreställning.

Det är inte heller svårt att förstå att Sverigedemokraternas förtjusning i ”Fädernas kyrka” är en viktig grund för deras taktiska normaliseringssträvanden, men bakom orden är ideologin exakt densamma som vid partiets bildande.

I Sverige ser vi hur denna historiskt misslyckade och kunskapsföraktande idé inte bara växer utan också normaliserats.

Stamtänkandets primitiva ton är också grunden till vanföreställningen om mänskliga raser. Tribalismen är rasismens moder.

”Vi mot dem”-tänkandet sprids, ”dem” är av en sämre och outvecklad sort bara för att de är födda långt bortom de röda linjer på kartan som markerar den svenska nationen.

Sverigedemokraternas tribalistiska ledare predikar lögnen om ”nedärvd essens”, sjunger med falsk ton svenskhetens lov och kräver inte bara lojalitet, utan också tro på ”fädernas kyrka” som enda religiösa alternativ.

Sverigedemokraternas repris-version av Runebergs Sven Duva ropar ”segra eller dö”. Snart står väl vår ”hjälte” där på bron med geväret i hand för att mota bort alla som saknar en äkta svensk nedärvd essens.

Det rasar, återigen, ett obönhörligt krig mot sanningen och vår tids Sven Duva skyddar lögnerna med sin stolta blågula hjälteberättelse.

Den pågående medvetna ideologiska felinlärningen baseras helt på vanföreställningar, medvetna lögner och valet av den patriarkala auktoritära hierarkin som en bättre styrelseform än vår liberala demokrati.

Tydligast visar sig dagens ultranationalistiska stamtänkande i den instinktiva reaktionen av rädsla för folk från Mellersta Östen och Nord Afrika. De tribalistiska ledarhannarna har skickligt spelat på främlingsrädslan och idag talar även de svenskar som uppfattar sig ha en ”kristen” människosyn om hotet från ”dem”, de andra.

De tribalistiska ledarna i Sverige använder också medvetet detta falska hot som verktyg för att ena den svenska stammen under sin fana. Bakom orden ”segra eller dö” utpekas muslimer generellt som varande kriminella och våldtäktsmän enligt principen om associationsskuld (guilt by association) och all fakta som motbevisar den falska sagan bedöms osakligt som PK-lögner. Liksom all övrig fakta som talar mot den tribalistiska idévärlden, liksom de tribalistiska lögnernas alla negativa historiska konsekvenser.

Ni känner säkert till Srebrenicamassakern och vet vilka ideologiska vanföreställningar som grundlade folkmordet. Liknande lögner sprids i dagens Sverige av puerila ”Sverigevänner” som viftar med flaggan och vrålar: ”Segra eller dö!”

Det är med sorg jag ser hur detta aggressiva och faktaresistenta mörkbruna ideologiska mörker lägger sig över vår nation och hur vår demokratiska värdegrund sakta vittrar sönder.

Fördumningspandemin växer och alltfler klarar inte distinktionen mellan det vi benämner teori och en tes, ett antagande, eller den klassiska synonymen tro. Man ser återkommande att få klarar att särskilja fantasifulla teser från sakligt grundade och vetenskapliga teorier. Ett klassiskt exempel på detta är de som förnekar klimatförändringarna.

En viktig orsak till fördumningspandemins tillväxt är att ovetenskaplig tro och teser är populära hos många politiker som högst medvetet spelar med lögnen som verktyg.

Man hävdar puerilt att alla åsikter har samma värde och förstår inte att en åsikt byggs på två grunder, kunskap och värderingar. Saknas den sunda demokratiska värdegrunden och kunskapen, så är det ingen åsikt som uttrycks, då är det bara fantasifullt tyckande och pladder.

Ett tydligt exempel på fantasifullt pladder är Sverigedemokraternas ord i idéprogrammet om “nedärvd essens”. Här ser vi också rent allmänt ett politiskt ledarskap som högst medvetet spelar på och bygger opinion via rädsla, intolerans och okunnighet.

Sverigedemokraterna spelar medvetet på primitiva instinktiva reaktionsmönster, som till exempel mångas obehag inför att möta en tiggande medmänniska och de aggressiva reaktioner dessa möten skapar hos många.

De instinktiva reaktionsmönster som skapar det växande rasistiskt betingande exkluderandet bygger på exakt samma känsloreaktioner och dessa reaktioner bygger inte på fakta, kunskap eller vetenskap.

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/forskare-tiggeriforbud-handlar-om-att-slippa-se-fattigdom/

Den primitiva tribalism Sverigedemokraterna predikar via orden om “svenskhet”, Sverigevänner”, “nedärvd essens” med mera , har långt större likheter med religion än saklig politik. Sverigedemokraternas tribalism baseras på idén om den egna gruppens överlägsenhet, vi är bättre än dem, främlingarna, de osvenska, de annorlunda. Svenskens “nedärvda essens” pekar enligt dessa predikanter på en normativ, genetisk och kulturell överlägsenhet.

De primitiva tribalistiska vanföreställningar Sverigedemokraterna sprider leder bara till ökande motsättningar, hat och polariserande aggressivitet.

Det är skamligt att se hur denna fördumningspandemi växer och hur tyst många inom media står. Det är hög tid att media generellt och aktivt motverkar lögnerna och tar sitt demokratiska och pedagogiska ansvar.

Att alltför räddhågset frukta att framstå som partiska får exakt den motsatta effekten, ni tar då aktiv ställning för fördumningspandemin och blir en aktiv del av densamma.

https://www.expressen.se/kultur/per-wirten/nya-tider-i-sveriges-radio-kritisera-alla-utom-sd/

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt | 1 kommentar

Löshundsjägare offrar medvetet sina hundar.

Löshundsjägare ÄR Sveriges värsta och högst medvetna djurplågare. De släpper sina hundar trots riskerna och gör så medvetet eftersom de ser djuren som verktyg.

Statistiken varierar år från år, men det står mer än tydligt att vargen och övriga rovdjur skadar/dödar mycket få jakthundar om man vågar se totalbilden. De flesta dödas/skadas av andra orsaker, som trafik, annat vilt och av jägarna själva.

Vilka som utsätter hundarna för dessa risker är uppenbart.

Enligt försäkringsbolaget Agrias statistik dödades/skadades 5968 hundar åren 2007 till 2017 i trafiken. Även om det är viktigt att veta att deras statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet, så måste man inse att det främst är jakthundar som springer fritt och utsätts för risker i trafiken.

155 hundar sköts av jägarna själva, 431 drunknade. Tågtrafiken dödade/skadade 439 hundar, 214 hundar togs av rovdjur och dödades eller skadades (varg 162, björn 26, lo 26) och 1044 togs av vildsvin.

Under rubriken skadad/dödad av vilt/vilda djur redovisas för perioden siffran 705. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin. Därtill försvann 178 hundar under jakt.

Observera att Agria försäkrar cirka 40 procent av landets hundar/jakthundar.

Statistiken varierar år från år, men det framgår mer än tydligt att vargen och övriga rovdjur dödar mycket få jakthundar när man ser totalbilden.

Ovanstående fakta är tydlig, det finns ingen logik som kan utpeka rovdjuren som den största faran mot jakthundarna, all bevisning pekar på att de som representerar den största faran för sina ”älskade” jakthundar är ”husse” själv.

En seriös individ släpper inte ut sin ”älskade familjemedlem” i trafiken, bland vildsvin eller i ett vargrevir. Gör man så tar man en fullt medveten risk. Ingen skulle acceptera beteendet om det handlade om en annan ”älskad familjemedlem”, nämligen familjens barn.

Orden ”älskad familjemedlem” om jakthunden är falsk retorik.

Hade hunden trafikdödats, dödats eller skadats av älg, vildsvin eller drunknat hade jägarna, deras förbund och tidskrifter inte bemödat sig med att skriva ett ord om saken. Men när varg dödar en hund startar propagandamaskinen direkt och det blir krisrubriker även i ”seriösa” medier.

Många köper tyvärr jägarnas propaganda och syn på lösspringande hundar i naturen som någonting bra, vilket det i princip aldrig är. Hur många får och lamm som dödats av lösspringande tam-/jakthundar finns det ingen statistik över. Hur mycket övrigt vilt i naturen som stressas, skadas och dödas vet ingen heller med exakthet.

Sveriges jägare vårdar inte främst det vilda och sina jakthundar, de vårdar primärt sin egoistiska ”hobby”.

https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/loshundsjakt-trots-617-vargangrepp-20181214/?fbclid=IwAR01bUBfMmRCLNKps_5wzNjFl6xSPiHVqin-QggIPMdneaqHuWQj0to0opk#.XBVwZ_QCpK0.facebook

wolf

Publicerat i Vargdebatten: | 2 kommentarer

Vi, som aldrig skulle glömma…

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Samtal med en pueril filosof.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/

Vad händer en ”illojal” svensk om SD vinner valet?

Sverigedemokraterna bygger sin nationalism på begreppets mörka Janusansikte i kombination med en tydlig kulturrasism och högerpopulism. Om SD kommer till makten återstår att se hur partiet ska sortera ut vilka som är äkta svenskar.

I sitt principprogram skriver Sverigedemokraterna sig bland annat: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet, eller kultur”. (sidan 15 i Principprogrammet).

Som varande en sann Sverigevän som gillar vår liberala demokrati, våra grundlagar och anser att land skall byggas på lag styrd av god etik, står jag inte lojal visavi SD:s bruna kulturrasism och tribalism.

Frågorna jag ställer är: Hur ska SD sortera ut vilka som är äkta svenskar? Vad visar en äkta svensk lojalitet mot? Vilka premisser skall gälla i ett SD styrt Sverige? Ska vi låta en pueril och en rasistiskt tonad missnöjesyttring som Sverigedemokraterna bestämma om vi är värda vårt medborgarskap eller inte?

SD bygger sin nationalism på begreppets mörka Janusansikte i kombination med en tydlig kulturrasism, högerpopulism och vi vet alla vilken idévärld partiets grundare vilade på.

Den ”svenskhet” SD drömmer om står jag direkt illojal mot och undrar därför lite nyfiket vad det framtida straffet kan bli?

Att utvisa mig till ett annat land kan bli svårt, så jag antar att jag har en reserverad plats i en godsvagn till ett avprogrammeringsläger där jag får lära mig tyst lydig lojalitet med herrarna och får lära mig äkta svensk folkdans. Får jag lära mig spela nyckelharpa också?

 

Efter ett tag kom det ett svar. Ett svar på en mycket pueril nivå, som mest bestod av personpåhopp och retoriskt svammel.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/illojala-svenskar-straffas-inte-om-sd-kommer-till-makten/

Mattias Karlsson: ”Illojala” svenskar straffas inte om SD kommer till makten.

Skrivningen i Sverigedemokraternas principprogram om att den svensk som överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk innebär inte att en sådan person skulle straffas om SD kom till makten. Alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Thomas Alm frågade sig i ett inlägg DN Åsikt den 20 maj ”Vad händer en ‘illojal’ svensk om SD vinner valet?”.  Det enkla svaret är ingenting – förutom att man får ett tryggare och mer välmående land att leva i.

Utgångspunkten är den filosofiska skrivelse i SD:s principprogram som säger att den icke-svensk som anammar vårt språk och vår kultur och som uppvisar en lojalitet med vårt land därigenom kan bli svensk och att den svensk som på motsvarande sätt överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk.

Alm försöker utifrån denna skrivning insinuera att svenska medborgare som inte lever upp till SD:s definition av svenskhet skulle riskera att straffas på något sätt. Att han ställer en sådan fråga kan bara bero på att han antingen är så oseriös att han inte läst det program han kritiserar, att han saknar den kognitiva förmågan som krävs för att förstå det han läser eller att han både läst och förstått, men ändå låtsas som motsatsen för att på ett ohederligt och grundlöst sätt kunna skrämma människor till att tycka illa om SD.

Det statueras väldigt tydligt i SD:s principprogram att vi gör en tydlig skillnad mellan tillhörighet till den svenska kulturella gemenskapen å ena sidan och på medborgarskap och medborgerliga rättigheter å den andra andra. Med andra ord, alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Likt många oikofober före honom tycks Alm ifrågasätta såväl existensen av som poängen med en svensk identitet och kulturell gemenskap. Det är tragiskt och i förlängningen också skadligt. Den gemensamma identiteten är grunden för vår välfärdsstat. Den befrämjar tillit, inre solidaritet, välstånd, demokrati, hemkänsla och trygghet. Utan den riskerar vårt samhälle, våra institutioner och vårt solidariska välfärdssystem att kollapsa.

Att Alm raljerar över konceptet att man kan upphöra att vara svensk förvånar mig. Det måste innebära att en person som ansluter sig till Islamiska staten, som uppmanar till heligt krig mot Sverige, som slutar att prata svenska, förtrycker kvinnor, mördar kristna och homosexuella och halalslaktar djur utan bedövning i Alms värld fortfarande är precis lika svensk som Astrid Lindgren var. Alternativt att Astrid Lindgren inte var svensk eftersom svenskhet överhuvudtaget inte existerar och aldrig har gjort det.

Det är i så fall en uppfattning som SD inte delar och som står på ytterst svag empirisk och vetenskaplig grund.

 

Mitt svar följde:

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/sds-principprogram-innehaller-rasbiologi/

SD:s principprogram innehåller rasbiologi.

Sverigedemokraternas principprogram inte bara flörtar med rasbiologin – det är rasbiologi. Rötterna till den ideologiska förebilden är tydliga. Astrid Lindgren avskydde allt som ni står för.

Jag tackar Mattias Karlsson, huvudförfattare till SD:s principprogram, för det sena svaret och ler lite över att han tolkar min fråga och nyfikenhet som oikofobi och hur hen talar om svensk kultur. Oikofobi är, litet förenklat, motsatsen till xenofobi, och alltså ett slags självhat mot sin egen nation, kultur, etnicitet, ”ras” eller vad man nu vill bunta ihop folk efter. Oikofobi är ett ord som plockats upp av sverigedemokrater, ”nationalister” och andra som ”inte är rasister” för att klistras på alla som är för kulturell mångfald, religiös öppenhet och politisk pluralism – kort och gott alla som är emot dem. Det är det nya modeordet när ”PK” (”politiskt korrekt”) känns för uttjatat och ”svenskfientlig” eller ”landsförrädare” känns för hårt.

Jag gillar det mångkulturella, demokratiska och öppna Sverige ni vill rasera. Svensk är jag i lika hög grad som herr Karlsson och hans vänner i SD. Denna ”illojalitet” handlar uppenbarligen på hur man ser på SD:s ideologi. Men definiera gärna vilken kultur ni anser vara ren svenskhet.

Jag står inte lojal, och kommer aldrig att göra, med SD:s ideologiska tribalism och rasistiska ton. Att ni tar upp Astrid Lindgren är roande då ni bör veta att hon verkligen avskydde allt det ni står för.

SD:s principprogram bevisar bortom allt rimligt tvivel att den rasbiologiska idévärlden är livskraftig inom partiet.

I principprogrammet kan vi läsa följande (sidan 8):

“Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”

Idén om en mänsklig essens som är kopplad till våra gener saknar allt vetenskapligt stöd. Orden är ett fantasifullt ”hittepå” som inte bara flörtar med rasbiologin – det är rasbiologi. Det är ett ovärdigt, fördomsfullt och lögnaktigt sätt att dela in mänskligheten i ”vi och dem” utifrån påstådda biologiska skillnader och enbart hänvisa till en politisk ideologi. Rötterna till den ideologiska förebilden är tydliga.

”Intet är jag, men min ras och min rot och min stam äro allt”. (Bertel Gripenberg).

Under de miljoner år, med den genetisk variation som dagens människa utvecklat, är människosläktet genetiskt extremt homogent trots alla skillnader i utseende. Det finns inget stöd någonstans inom genetiken/epigenitiken för ”rena folk”/raser och absolut inget stöd för ”genetisk essens” enligt SD:s fantasier.

Den omfattande forskning och genetiska kartläggning, som ny dna-teknik kunnat erbjuda, visar att inga rasspecifika gener har kunnat identifieras överhuvudtaget. SD, AFS, NMR driver ren rasism, bara rasister driver tesen om raser, ”genetisk essens”. Konsekvenserna av denna, de bruna vanföreställningarnas nationalism, har vi sett förr.

Som ett led i rasismen vill SD genomföra en repatriering. Möjligheten till frivilligt återvändande finns redan, liksom stöd för detta. Tonen i SD:s retorik tyder på krav om tvångsliknande åtgärder.

Vilka människor vill SD främst tvinga till återvändande? Vilka är det som ska åka ”dit de bör bo”?

Studerar man SD:s kulturrasistiska retorik, hat mot muslimer och rädsla för människor med hög melanin-nivå, så ligger svaret tydligt. Det handlar främst om människor från det så kallade MENA-området – Mellanöstern och Nordafrika.

Frågan är vilka konsekvenser en tvångsbaserad repatriering får. Vad händer om människor sätter sig i motvärn och får stöd av ”illojala” svenskar?

Är det då godsvagnarna börjar rulla igen?

 

Filosofen och SD:s ideolog svarade:

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/biologiska-skillnader-inte-en-del-av-sds-politiska-analys/

I min föregående replik frågade jag mig om det förhöll sig så att Thomas Alm faktiskt hade förstått vad han läst, men av propagandistiska skäl ändå låtsades missförstå eller om han helt enkelt saknar den kognitiva förmåga som krävs för att förstå en text som SD:s principprogram. Efter att ha tagit del av hans senaste svar lutar jag åt det sistnämnda.

Trots att vårt principprogram oerhört tydligt tar ställning för principen om öppen svenskhet i bemärkelsen att vem som helst, oavsett hudfärg och ursprung, kan bli betraktad som fullvärdig svensk i våra ögon, så länge man bara anammar vårt språk, vår kultur och vår identitet. Trots att programmet stadgar fastslår att alla människor har ett grundläggande och okränkbart värde. Trots att vi, enligt principprogrammet stadgar, betraktar adopterade som infödda svenskar. Trots att mer än en femtedel av våra medlemmar är av utländsk bakgrund, att vi har en högre andel utlandsfödda kommunpolitiker än många andra partier och att vi är ett av de partier som ökar snabbast bland utlandsfödda väljare. Trots att vi har nolltolerans mot rasism inom partiet och trots att Jimmie Åkesson i en av våra valfilmer 2014 kampanjade med budskapet ”rasism är vidrigt, våga stå upp mot rasism” tillsammans med två SD-företrädare med utomeuropeisk bakgrund. Trots allt detta och mycket, mycket annat i samma riktning försöker Thomas Alm ändå påskina att SD är ett rasistiskt parti med rasbiologi inskrivet i principprogrammet.

Det enda belägg han anför denna absurda och verklighetsfrånvända konspirationsteori är en passage i vårt principprogram där vi, i likhet med merparten av den moderna forskarvärlden, konstaterar att människor inte föds som helt blanka blad och att våra personliga egenskaper inte kan eller bör tryckas ned hur som helst. Exakt vad vi avser med detta står uttryckligen i programmet.

Vi menar att sexuell läggning i de flesta fall är en medfödd egenskap. Att på basis av till exempel religiös fundamentalism försöka tvinga en homosexuell person att bli heterosexuell är således fel och dömt att misslyckas och på motsvarande sätt är det också fel att genom vänsterorienterade queer-teorier försöka omvandla heterosexuella ungdomar till homosexuella. Vi tror, i likhet med betydande delar av den moderna forskarvärlden, att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att om vi får välja helt fritt, så kommer vi som grupper betraktat inte att bete oss på riktigt exakt samma sätt, i exakt samma omfattning. Därför blir kvotering ett principiellt problematiskt verktyg för att komma tillrätta med upplevd ojämlikhet. Vi tror vidare också att vissa individer föds med en mer praktisk begåvning, medan andra föds med en mer teoretisk begåvning . Vi anser att detta är något som skolsystemet bör ta hänsyn så att varje barn får en chans att komma till sin fulla rätt.

Ovanstående och ingenting annat är vad som avses med principprogrammets skrivning om ”mänsklig essens”. Detta har jag också förklarat vid otaliga tillfällen i olika sammanhang genom åren och det borde varit enkelt för Alm att googla sig fram till om hans vantolkningar nu på riktigt oroade honom.

Biologiska skillnader mellan etniska grupper nämns inte, hänsyftas inte och är överhuvudtaget inte en del av vår politiska analys. Det borde vara pinsamt uppenbart för var och en som läser programmet och har den kognitiva förmåga som krävs för att förstå vad man läser. Jag delar Alms uppfattning om att det i genetisk mening inte finns vetenskapligt stöd för idéer om ”rena” folkslag och har aldrig givit uttryck för någon annan uppfattning. Det är en icke-debatt.

Det finns i retorikens träskmarker en debatteknik som kallas för halmgubbe. Denna teknik går ut på att man skapar ett negativt fantasifoster av vad ens meningsmotståndare tycker och sedan bemöter man denna egenkonstruerade ”halmgubbe” istället för det som ens motståndare faktiskt tycker och säger.

Alms artiklar om vårt principprogram är ett skolboksexempel på denna teknik. Om jag hade varit redaktör på DN och värnat om tidningens anseende så hade jag hållit mig för god för att ens publicera dylikt osakligt dravel.

I sin replik frågar Alm mig också vilka personer det är som vi framför allt vill utvisa från Sverige med tvång. Svaret på den frågan är ganska enkelt: utländska mördare, våldtäktsmän och pedofiler. I dag utvisas bara en av fem av de utländska medborgare som döms till våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige. Det tycker vi är skandal.

Avslutningsvis skulle jag vilja fråga Alm varför det bara är svenskar som vill behålla sin identitet och vårt lands kultur och självständighet som Alm ger sig på med misstänkliggöranden och skuldbelägganden? Varför ger han sig inte också på samer, kurder, tibetaner, judar med flera som värnar om sin kultur? Om jag förstått saken rätt menar ju Alm att alla former av försvar för en traditionell kultur och kollektiv identitet med åtföljande självständighet är av ondo? Bäva månde i så fall alla.

Mitt svar:

Ur SD:s principprogram:”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

Enligt Jimmie Åkesson i en intervju i Dagens samhälle att: ” – Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik.”

Det Karlsson uttrycker i sin replik i DN är bara en spektakulär uppvisning i otydlighet och inkonsekvens. SD pratar gärna, utöver ”osvenska” invandrare eller andra- och tredjegenerationsinvandrare, om ”svenskfientliga” svenskar. SD har uttryckt att även ”svenskfientliga” svenskar som uttrycker en annan syn (läs ”osvensk”) på kultur och värderingar än SD:s kan behöva assimileras. Är det inte ett straff om något, att tvingas in under SD:s ideologiska och rasistiskt tonade tribalistiska ”filosofi”?

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/jimmie-akesson-aeven-svenskar-behoever-assimileras-4727

Den aggressiva tonen i Mattias Karlssons svar och ordet han använder om mig som varande en Okiofob styrker att jag råkade träffa en ”öm punkt”.( Okiofob = används för att beskriva det hat eller ogillande som vissa personer innehar för sin nationalitet, sitt land eller sin kultur. En ”landsförrädare”.) Mattias Karlsson är extremt överväldigande auktoritär i sin retorik. Hela hans retorik faller på sin fullständiga avsaknad av proportioner.

Att SD påstår sig bevisa sin antirasism via mängduteslutningar av de främsta rasist-stollarna säger ingenting, utan är bara en del av den lögnaktiga taktiken för att lyckas med den normalisering som krävs för politisk makt. Vad som händer därefter är uppenbart och ett större hot har aldrig Sveriges demokrati stått inför.
Lika lite säger orden om att de har invandrare som medlemmar, detta då rasismen inte är en svensk störning. Studera bara den utpräglade rasism vi ser i USA, på Balkan o.s.v. världen över.

Att brott skall beivras är inget någon, eller något parti förnekar. Land skall med lag byggas och lagen/grundlagarna är vår värdering. Hänvisar till Regeringsformens andra paragraf med mera.

Orden om ”genetisk essens” i principprogrammet är vanföreställningens flummiga synonym till rasbiologins vidriga idévärld, ingenting annat. Försöken att avkräva SD svar kring vad som är svenskhetens ”genetiska essens” möts med undanglidande ord eller tystnad.

Sverige består av ca 10 150 000 individer och få är biologiska kopior (tvillingar, eller har exakt samma ”genetiska essens”. Vi är alla unika, likaOlika och enas i vissa frågor och har delade uppfattningar i andra. Det finns ingen ”genetisk essens”, ingen är helt lika i kultur, i etisk/normativ uppfattning, vi är delade i tro på olika religiösa varianter, gillar olika musik, konst, mat, har olika sexuella preferenser o.s.v.

Vi lever i en underbar mångkultur och det är exakt det Sverige är och vad vår liberala demokrati värnar.

Mattias Karlsson (SD) eftersträvar en likformig auktoritär svensk enklav, där alla lydigt följer hans och SD:s ”filosofiska” idévärld. Ett Sverige där ”fädernas kyrka” dominerar och muslimer får smyga med sin tro. Ett Sverige där särartsfeminismens i grunden antifeministiska syn råder. Ett Sverige som lämnar allt seriöst miljö- och klimatsamarbete.

Ett Sverige som är någonting helt annat än en liberal demokrati.

Till detta säger jag Nej Tack! Och det herr Karlsson gör mig till svensk, inte till okiofob med mera enligt SD:s enfaldiga syn på essens och frihet.

Det dödande svaret kom också: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/sds-syn-pa-biologiskt-arv-saknar-vetenskapligt-stod/

Det finns långt mer att tillägga…

Nu är jag långt ifrån den ende som via en holistisk syn på SD tolkar orden enligt tidigare inlägg och det finns många frågor som uppkommer när man läser Mattias Karlssons svar. En fråga är varför ni envisas med vinklad och felaktig fakta?

I dag utvisas bara en av fem av de utländska medborgare som döms till våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige. Det tycker vi är skandal.”

Detta är inte sant, vilket DN tydligt påvisat: https://www.dn.se/nyheter/politik/faktiskt-mestadels-fel-om-hur-manga-utlandska-valdtaktsman-som-utvisas/

Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och ofta också att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan mänskliga raser påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.

Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.” (Ur SD:s principprogram).

Herr Karlsson själv uppträdde i en Aktuellt-sändning och sa då att regeringen ”släppt in tiotusentals potentiella sexförbrytare och terrorister”. Ordet ”tiotusentals” avslöjar den rasistiska generaliseringen. Orden byggde inte på filosofi (tänkande) utan var en helt onyanserad instinktiv reaktion baserat på rädsla. Den del i hjärnan som hanterar rädslor kallas amygdala och denna del reagerar oftast strikt instinktivt.

Ur en etiskt civiliserad synvinkel är dessa hårda generaliserande ord mot människor som förtvivlat flyr krig och terror på en extremt ovärdig och intolerant nivå.

Individer begår brott och inget parti acceptera kriminalitet. Ingen skulle generellt se på alla svenskar som potentiella ”sexförbrytare och terrorister” trots att vi har en hel del individer som begår dessa brott. Tittar vi på NMR så handlar det om en terrorgrupp och det är intressant att det tycks vara svårt för SD att ta tydligt avstånd från dem. Liksom det tog lång tid innan ni tydligt tog avstånd från de anlagda bränderna i planerade flyktingboenden, det krävdes uppmaningar och tjat! https://www.dn.se/ledare/huvudledare/ta-avstand-jimmie-akesson/

Herr Karlsson beskriver orden i ”sitt” principprogram som ”filosofiska skrivelse”, men frågan bör ställas om det egentligen finns någon högre filosofi i orden? Det är bara ett försök till retorisk försköning av historiskt välkänd brun nationalism? En dålig ideologisk repris!

Det grekiska ordet ”filosofi” betyder ”Kärlek till visdom”. Vi kan likna SD:s talespersoners ”kärlek” till den en väldigt ung man försöker visa flickan, genom att lugga henna. Ett puerilt försök alltså, ingenting annat. För en kunnig filosof är historia det viktigaste ämnet, och historien har lärt oss hur farlig den form av nationalism SD predikar är. Så var finns den filosofiska och vetenskapliga grunden i principprogrammets formuleringar?

Det finns skäl att kritisera religiösa vanföreställningar, inom islam likväl som övriga abrahamitiska religioner. Men seriös religionskritik får inte grundas på hat, vanföreställningar och intolerans. Den balansgången måste ett modernt, civiliserat samhälle klara.

https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-den-viktiga-kritiken-av-islam-far-inte-sla-over-i-hat/

SD underbygger, lever på rädsla, intolerans och hat. Detta är näringen Sveriges rasister/kulturrasister lever på och partiet drar till sig rasister likt en kraftig magnet drar till sig småspik. Var svaret på varför ligger är uppenbart. Som en äldre svensk man med livserfarenhet och empati skulle jag farbroderligt vilja lägga armen på era axlar och leende komma med ett förslag. Återgå till studierna, förkovra er i etik, den medmänskliga empatins fördelar och fördelarna med tolerant demokratiskt samarbete i medmänsklig anda. Ni känner säkert till begreppet ”livslångt lärande”, det är inte så dumt och insikter/kunskap är lätt att bära. Lägg det komplicerade kunskapspusslet och tänk medvetet (filosofiskt), källkritiskt under tiden. Släpp det intoleranta och unkna ”vi mot dem” tänket helt, gör om, gör rätt och skriv ett nytt värdigare principprogram.

Avslutar mitt svar med att förklara min svenska syn på er nationalism genom att citera några ord Astrid Lindgren skrev i ett brevsvar den 5 oktober 1957:

Det var hårt och bittert att höra för den som avskyr all nationalism så innerligt som jag gör. Jag trodde du visste det. Jag trodde du visste, att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser, all sortens diskriminering mellan vita och svarta, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor.

Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterländska storsvenska, allt det där om ”kommer någon våra fjäll för nära, då mulnar det i Svitiod”, det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är alla människor – det har varit mitt speciella patos här i livet. ””

Herr Karlsson är trots skrivningarna om att partiet inte står för rasbiologi extrem inne på just biologi. Man förstår än tydligare partiets särartsfeminism, vilken i grunden är antifeministisk och bara den gamla socialkonservativa synen på kvinnan som mest lämpad att sköta hem, barn och vara mannen till behag. Orden om att vår sexualitet ”i de flesta fall” är medfödda liksom påståendet om att: ”…är det också fel att genom vänsterorienterade queer-teorier försöka omvandla heterosexuella ungdomar till homosexuella.” är intressanta och reser en del frågor. Läsaren förstår säkert Mattias bristande insikter!

Det jag ser är en ung tämligen obildad man som inte riktigt förstår och som skrivit ett ytterst dumt formulerat principprogram.

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Samtal med en pueril filosof.

SD och det falska ”folkhemmet”.

”Folkhemmet är en metafor för ett samhälle, politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet. Begreppet har sina rötter i Tysklands införande av socialförsäkringar i mitten av 1800-talets, och kom senare under början av 1900-talet dyka upp i tankar om välfärdssamhället. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kallades Volksgemeinschaft (”Folkgemenskap”), vilken kom att förknippas lika starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som de socialistiska partierna.

I Sverige har begreppet folkhemmet kommit att associeras med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Per Albin Hansson som lanserade det som begrepp den 18 januari 1928 menande ett samhälle som är ”ett hem för hela folket, och präglas av samförstånd och jämlikhet”. Flertalet välfärdsreformer mellan 1930-talet och 1950-talet skedde emellertid genom politiskt samförstånd över blockgränserna. Begreppet folkhemmet kom att efterträdas av andra som ”det starka samhället” men har levt kvar med en nostalgisk underton, bland annat som poetiskt namn på den svenska välfärdsstaten.

Under en remissdebatt 1928 införlivades begreppet ”Folkhemmet” i den socialdemokratiska retoriken av Per Albin Hansson; dessförinnan hade han även övervägt det alternativa, och mer demokratiskt klingande, ”Medborgarhemmet”, men kom slutligen ändå att lägga tonvikten på det förra och mer slagfärdiga begreppet (talet hade rubriken ”Folkhemmet, medborgarhemmet”)”.

– Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.

Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt. ” (Ur Per Albin Hannsons tal).

SD bygger sitt folkhem på tribalistisk och brun nationalism. SD trampar på de svagaste med ett cyniskt leende och exkluderar invandrare/flyktingar från medborgarhemmet. Liksom svenskar som är ”illojala” mot deras ideologi. https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/

http://www.dagensarena.se/innehall/skrammande-likheter-mellan-sds-partiprogram-och-mein-kampf/

De bygger på idén om ”Vi mot dem”. De spelar högst medvetet på amygdalans instinktiva rädsla för det främmande. De vet att dessa känslor är vanliga och lätta att spela på då den obildade pöbel som sympatiserar med dem aldrig skulle söka kunskap utan faller instinktivt för den omedvetna och osakliga rädslan. Speciellt om de förgiftats av bitterhet över egna misslyckanden.

SD vet att denna pöbel hellre blir underhållna än tillgriper det livslånga lärandets metod. SD:s ledarskap vet att denna pöbel inte kan särskilja instinktiva reaktioner från tänkande.

De som läser SD:s principprogram ser tydligt hur de håller fast vid den rasistiska idén om en ”nedärvd mänsklig essens”. Detta är en tes som helt saknar vetenskaplig grund, men de vet också att de talar till en grupp som helt saknar förmågan att förstå skillnaden mellan tes (tro, antagande) och en vetenskapligt belagd teori.

De vet också att ca 47% av Sverigedemokraternas sympatisörer/väljare och medlemmar sitter fast i vanföreställningen om att människor kan delas in i raser.

Sverigedemokraternas principprogram är rasistiskt i klarspråk men de flesta missar detta!

https://www.aftonbladet.se/debatt/article22563295.ab

SD agerar medvetet och står tysta inför den vardagsterror som drabbar många individer idag. Så stod också ledaren Jimmie (Jag vet inte) Åkesson tyst länge när flyktingförläggningar attackerades, han talade först efter en storm av kritik.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jimmie-akesson-fordomer-asylbrander

Lille Jimmie står lika tyst inför NMR och angriper hellre osakligt vänstern enligt förebildens retorik.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/bKbQav/nazistbrak-satte-fart-pa-landsbygdsdebatten

När Sverigedemokraterna talar om ”Folkhemmet” är den falska nostalgin ständigt närvarande liksom kopplingarna till den tyska nationalsocialismens unkna idévärld.

SD lever under vanföreställningar likt sitt systerpart KD. Herr Åkesson erkände likheterna i en DN intervju:

”Det var Kristdemokraterna som sa upp Decemberöverenskommelsen. Är det de som står er närmast?

– Om man nu måste tala i sådana termer, så är de det. Om man tittar strikt på migrationsfrågan är det små steg. Men de små stegen är ju väldigt stora steg för dem. Det är något som vittnar om att man har börjat glida åt vårt håll.”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/

…och han flörtar oavbrutet med KD:

https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-jimmie-akesson-flortar-outtrottligt-med-kd/

Det är onekligen intressant att KD riskerar åka ut ur riksdagen samtidigt som SD stabiliseras. Troligen beror det på det jag skrivit ovan och att rasismen normaliserats.

Även Socialdemokratin har ju börjat flörta med rasismen/främlingsrädslan och högerpopulismen:https://www.aftonbladet.se/ledare/a/zLyry4/opinionsmatningar-ar-bara-hjarnspoken

SD är det värsta hot Sverige stått inför sedan andra världskriget. De har som grundplan att dölja sin fascism. Beslutades av nazister vid bildandet.
Grundidén är som alltid att utse en fiende. Ett hot. Eftersom antisemitismen är körd så har man valt islamofobin.
Alla samhällsproblem beror på invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet.
Med detta som grund försöker man nå makt på demokratisk väg. Därefter kommer maktövertagandet. SD toppar och fotsoldater försäger sig ofta om detta – När vi tagit makten”
Det sägs direkt ut att media, polis, generaldirektörer och icke assimilerade skall bort.
Det skall också finnas apartheid i form av olika mycket värda medborgarskap.
Militären skall styra i vissa bostadsområden.
Vi skall frånsäga oss internationella överenskommelser.
Vi skall vara självförsörjande. Minska importen.
SD nationalismen är rasistisk i både biologiska och kulturformen. Där också religion skall urskilja människor.
Nedärvd essens istället för ras.
Muslimer istället för judar.
Låt er inte luras att bli medskyldiga!

 

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt , , | 2 kommentarer

Sympatiserar svensk polis med rasismens idévärld?

Den 5 maj 1966 undertecknar Sverige en internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Den 5 januari 1972, träder konventionen i kraft i Sverige.

Har Sverige efterlevt åtagandena man skrivit på på ett tillfredsställande sätt, har man överhuvudtaget brytt sig?

Vad säger konventionen (del 1, artikel 2):

Konventionsstaterna fördömer rasdiskriminering och åtar sig att med alla lämpliga medel och utan dröjsmål föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och till att främja förståelsen mellan alla raser

Vi ser lätt ytterligare exempel på att Sverige inte har efterlevt det man skrivit på i konventionen (del 1, artikel 2, del 1d):

Varje konventionsstat skall därför förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering

som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer

I artikel 4 kan vi läsa detta:

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat

  1. att rasdiskriminerande organisationer ska förbjudas
  2. att spridning av propaganda om ”rasöverlägsenhet” och ”rashat” samt våldshandlingar eller uppmaning därtill, mot bakgrund av människors etnicitet, är att betrakta som brottsliga gärningar
  3. att myndigheter inte ska främja eller uppmuntra rasdiskriminering
  4. att finansiering och stöd till rasistiska organisationer utgör straffbara handlingar

Så, har Sverige tagit sitt ansvar och förbjudit rasdiskriminerande partier och organisationer?

( https://motargument.se/2017/08/19/sverige-och-fn-konventionen-mot-rasdiskriminering/ )

 

Med anledning av gällande lag och konventionen ställde jag några frågor i ett brev till Sveriges högsta polisledning:

Hej.

Som medborgare ser jag med stigande förvåning hur svensk polis nonchalerar gällande lag och FN:s konvention mot rasdiskriminering. Jag ställer därför frågan ”Varför?”

Söndagen den sjunde maj i år angrep en grupp rasister och nynazister en manifestation på Mynttorget i Stockholm som hölls till stöd för ensamkommande barn och ungdomar. Polisens agerande – eller brist på agerande – kritiseras kraftigt av arrangörer och deltagande politiker.

Den 1:a Maj demonstrerade nazister i Falun och gjorde så i skydd av yttrandefriheten. Den nynazistiska grupp det handlade om, NMR, uttrycker återkommande hot, har medlemmar som planerar och begår hatbrott.

Gruppen klassas av ledande terrorforskare som Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan som en terrororganisation.
”– Det är definitivt en terrorgrupp. Dels vad det gäller ideologi, att man vill störta demokratin och införa ett nationalsocialistiskt styre, dels att man har paramilitära aktiviteter och vapengömmor. Tydligast blir det väl efter händelserna i Göteborg där tre individer med kopplingar till NMR skulle spränga flyktingboenden. De uppfyller rekvisiten för en terrorgrupp”, säger Magnus Ranstorp.

Vilket polis och åklagare förnekar och dessa uppenbara rasisters terror ses som vanliga våldsbrott. Ett talande exempel här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazister-atalas-for-sprangdad-mot-flyktingboende/

Det finns gränser för de grundlagsstadgade friheterna. Vi tillåter inte mordhot och förtal och uppvigling mot individer. Om en dömd brottsling ställer sig framför en persons hus och visar en snara, och skriker ”jävla golare” hade det varit straffbart. Men då NMR gör det är det tillåtet. Varför?

De sprider hat mot judar och muslimer. De förespråkar våld som politisk metod. Deras medlemmar döms gång på gång för misshandel och attentat och hyllas av partiet för sina illdåd. De är nazister och stöder öppet Adolf Hitler. De vill avveckla demokratin. De vill hänga namngivna politiker. De ritar hakkors i blod utanför antinazisters lägenheter.

I Sverige i dag finns många utpekade ”folkförrädare” som NMR hotat. De fruktar för sin säkerhet. De känner inte att polis och myndigheter tar deras situation på allvar. Frågan är hur långt NMR ska gå innan vi börjar betrakta dem som ett hot mot rikets säkerhet och säger nej när de vill marschera? Är det när de satt första kulan i någon av de politiker eller aktivister de betraktar som ”folkförrädare”? Har inte historien lärt oss att att tänka efter, och handla, före?

NMR verkar ha blivit starkare. Framför allt att man har ekonomiska muskler nog att hyra in sig i Almedalen under politikerveckan pekar på detta. Vi ser också hur hatbrotten ökar, hur människor hotas på nätet och hur journalister trakasseras.

De rasistiska och nazistiska krafterna växer i Sverige, detta trots att vi undertecknat FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Konventionen trädde i kraft 1972. Sverige anslöt sig till den utan reservationer.

”Allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat” ska vara brottsligt, stadgar konventionens fjärde artikel.
Staterna förbinder sig också att ”olagligförklara och förbjuda organisationer, samt organiserad propaganda och all annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”.

Sverige lever inte upp till sina åtaganden, konstaterar FN-kommittén som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser. ”Vi noterar med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka”, skriver FN:s kommitté mot rasdiskriminering i en av sina rapporter.

Riksdagen beslutade 1988 att skärpa brottet hets mot folkgrupp. Lagskärpningen, som också hade tillstyrkts av konstitutionsutskottet, beslutades enhälligt av riksdagen. Lagrådet hade dock velat gå längre och förordade ett lagstadgat direkt förbud mot rasistiska organisationer enligt FN-konventionen.

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen. HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”

HD klargjorde i domen hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”. Men när NMR demonstrera bär de öppet nazistiska symboler, se flaggorna med mera och då blir det plötsligt lagligt? Jag förstår inte denna ologiska ”kullerbytta” och ser gärna att ni förklarar er.

Trots lagens tydliga skrivning, liggande prejudikat och att vi som nation förbundit oss att följa FN:s konvention mot rasdiskriminering tillåts dessa rasistiska och nynazistiska grupper verka öppet, demonstrera på 1:a Maj, öppet bära och flagga med nazistsymboler och sprida sin hatpropaganda.

VARFÖR?

Med vänlig hälsning

Thomas Alm

Svaret som följde var mest svammel:

Hej, med anledning av din fråga från den 9 juni i år ger jag lite information om hur polisen kan och får arbeta beträffande allmänna sammankomster. Polismyndigheten har att bevaka ordning och säkerhet i samband med en allmän sammankomst eller användandet av offentliga platser. Ordningslagens bestämmelser reglerar uttömmande förutsättningarna för när en allmän sammankomst kan ställas in, upplösas eller förbjudas. Tillstånd till allmänna sammankomster och användande av offentlig plats kan enligt ordningslagen inte vägras på någon annan grund än med hänsyn till ordning och säkerhet. Hänsyn till det ideologiska innehållet i den opinionsyttring som åsyftas med sammankomsten eller användandet får inte förekomma. Ordningslagens bestämmelser syftar till att garantera att de grundlagsfästa mötes- och demonstrationsfriheterna respekteras. Enbart den omständigheten att en allmän sammankomst saknar tillstånd utgör exempelvis inte laga grund för att upplösa den. Förbud mot allmänna sammankomster kan enligt ordningslagen bara meddelas om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare ordningsstörningar eller avsevärd fara för de närvarande. Sådana förbud ska dock meddelas med stor försiktighet och endast om mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga.

Om det är så att enskilda deltagare uppmärksammas med att begå någon form av brottslig handling kan det givetvis utgöra en grund för ett ingripande mot den eller de deltagarna i syfte att lagföra dessa. När och hur detta ska genomföras blir mer av en operativ/taktisk fråga för polismännen, chefen för kommenderingen på plats. Det kan vara så att det smidigaste i vissa lägen är att ingripa i samband med sammankomstens avslutande men i vissa lägen beroende på typ av brott, allvarligheten i det m.m. kan också innebära att ett ingripande bör ske direkt som den brottsliga handlingen upptäcks, men det är till stor del en fråga att bedöma för polismännen på plats, oftast genom beslut av kommenderingschefen.

Med vänlig hälsning

Arne Andersson, Chefsjurist vid Polismyndighetens rättsavdelning.”

Det finns bevisligen juridiska verktyg om svensk polis verkligen ville använda dem, i länken nedan talar en tidigare polis:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/tidigare-polis-kritisk-en-legitimering-av-nazismen

Frågan ”Varför?” jag ställde kan nog främst besvaras med att svensk polis sympatiserar med extremhögerns idévärld och har en medvetet begränsad syn på demokratin. Min tillit till svensk polis är i fritt fall…

https://omni.se/fn-larmet-sverige-tillater-rasistiska-organisationer/a/4dJo29

”– Vi är oroliga över att Sverige tillåter organisationer som stöttar och sporrar rasistiskt hat, skriver FN som kräver ”omedelbara krafttag mot rasism”.”

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt | Kommentarer inaktiverade för Sympatiserar svensk polis med rasismens idévärld?

Angående Sveriges korrupta fårägar-adel.

Att det finns individer som älskar lögnen, lättjan och föraktar lagen vet vi. De brukar oftast betraktas som kriminella.

Men när mäktiga organisationer som LRF och jägarförbunden får med sig maktkåta politiker är vi illa ute.

Tjuvjakten på rovdjur ökar och vi vet alla varför. Korruptionen och lögnens bejakade privilegierade pöbel är i majoritet inom nämnda grupperingar.

Bevisen ligger tydliga och i mängd, men ansvariga politiker blundar och minimerar de rättsvårdande myndigheternas handlingskraft.

Ett typiskt exempel är agerandet från ägarna av Molstabergs gård:

”– Det är viktigt att debatten är saklig och LRF bemöter inte detta ärende i sak. Svepande formuleringar räcker inte när man ska hantera frågan enligt den lagstiftning som råder. Även om gården, som Palle Borgström beskriver det, ligger vackert och är välskött, måste man följa det regelverk som råder. Att släppa ut får i hagar som delvis har liggande stängsel i områden där man vet att det finns varg skulle inte ha kunnat inträffa på en gård som LRF beskriver som ”otroligt välskött”, säger Göran Åström till ATL.

Ja, enligt länsstyrelsen hade djurägarna med relativt enkla medel kunnat förhindra de två angreppen. Enligt den utredning ligger till grund för länsstyrelsens beslut hade vargarna vid det första angreppet passerat via en bit av ett stängsel som låg platt mot marken. Därefter hade de hoppat över en bäck och tagit sig in hagen. Inte vid något tillfälle hade vargarna behövt passera någon form av stängsel.

Det har alltså funnits uppenbara brister, menar Göran Åström.

Det finns sedan tidigare en stängslingsplan för Molstaberg som länsstyrelsen har godkänt och delvis kommer finansiera ekonomiskt. Arbetet med stängslingen har pågått under flera år och när det andra angreppet skedde hade vargarna, enligt länsstyrelsens utredning, bland annat tagit sig in via ett elstängsel som hade tagits ner under arbetet med att bygga ett rovdjursavvisande stängsel.”

http://www.atl.nu/skog/lansstyrelsen-debatten-maste-vara-saklig/

https://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/fakta-om-vargangreppen-pa-molstaberg

Ett annat bevis är att tjuvjakten på rovdjur ökar och även här står ovan nämnda grupperingar tysta likt unkna beskyddare av kriminell olydnad.

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Viltnytt/artiklar2018/Nr-1-2018/illegal-jakt/

Vanföreställningarnas och lögnens kärringar (av båda könen) har en gynnsam tillväxt liksom ångestfyllda klimatförnekare som söker intensivt efter ursäkter. Inget är viktigare än att fylla själens tomhet med mer konsumtion.

Jag vet inte längre vad man kan göra, saklig fakta går inte in …

…och lögnerna fortgår:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Eo9wya/vargen-dodar-deras-far–nu-ger-de-upp

Publicerat i Allmänt om politik., Natur och miljö., Vargdebatten: | Märkt | Kommentarer inaktiverade för Angående Sveriges korrupta fårägar-adel.

Berguven hotas!

…ytterligare en hotad art i Sverige.

”För tio år sedan fanns fler än 1500 berguvar, nu tros endast mellan 700 och 1100 stycken finnas kvar, enligt Artdatabanken.
– Arten är nu på riktigt rödlistad, säger ekologen Henrik Thurfjell på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Varför beståndet minskat är oklart.
– Det kan bero på allt från medveten förföljelse som tjuvjakt och miljögifter till att fritidshus byggs på platser där berguven vistas, säger Henrik Thurfjell till TT.
För att skydda berguven är en intensifierad kontroll av miljögifter nödvändig, häckningsutfallet hos de fritt levande uvarna är även det viktigt att kontrollera kontinuerligt.
– Man bör också skydda boplatser, både nuvarande och potentiella.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Berguv

http://www.lintukuva.fi/lajikuvat/bubbub/

 

En bra början är att få stopp på tjuvjakten (och äggtjuvarna), men…
Tyvärr saknar människor förnuft, de är mest lojala mot sin grupp, tänker egoistiskt och traditionsbundet (det går på vana/ovana) och står helt osolidariska mot både lag och natur.

Jägarförbunden hävdar falskt hånflinande att de tar starkt avstånd från alla former av tjuvjakt.
Av detta skulle man tro att polisen, vid utredning om olaga jaktbrott, borde ha lätt att få tips, bevis med mera kring var den illegala jägaren finns, men jaktlagen tiger: ” – Öh, nä vadå, vi vet ingenting!” och står som en skyddande mur runt den skyldige.
Där är tystnaden kompakt. Skvallrar du, åker du ut ur jaktlaget.
Genom medlemmarnas tystnad är Jägarförbunden befriade från allt ansvar enligt dem själva, högre etisk nivå än så har de inte. Åklagaren tvingas lägga ner utredningen och allt är frid och fröjd enligt den jagande/tjuvjagande pöbeln.
Sverige har två samhällen, ett befolkat av medborgare som står solidariska mot lagen och naturen…och en grupp som endast går efter egots vilja, ofta påverkade av nepotistisk ”maffia”-kultur och de skiter högaktningsfullt i både lagen och naturens djur.

Man möter dem ofta, det lågbildade egots män. Skriver man kritiskt mot tjuvjakt, jägarförbunden eller dagens industriella rennäring så kommer de springande, med sin hånfulla faktaresistens, sina lögner och hatiska hot. Man kallas rasist, man påstås hetsa mot folkgrupp med mera.

…det kryllar av infantila ”sektmedlemmar” där ute och det är därför planeten skadas, våra rovdjur hotas o.s.v.

https://varghjarta.wordpress.com/2017/02/07/samerna-och-rovdjurshatet/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/renskotsel-kopplas-till-illegal-tjuvjakt?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160609%3Arenskotsel-kopplas-till-illegal-tjuvjakt%3Anyh

Publicerat i Natur och miljö., Vargdebatten: | Märkt , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Berguven hotas!

SD. Ett hot mot den liberala demokratin.

En formell och tydlig exkludering av SD betyder inte att vi inskränker vår demokrati utan bör snarare ses som en garanti för vår demokratiska frihet.

Demokratibegreppet går att se ur två tydliga aspekter. Dels ett majoritetsperspektiv där majoriteten i teorin ska ha rätt att inskränka på minoritetens frihet, dels ur ett liberalt frihetsperspektiv, där majoritetsbeslut som inskränker på minoritetens frihet per definition är odemokratiska. Då SD:s politik vill inskränka på andras frihet, är det inte odemokratiskt att stänga ute partiet.

SD står INTE för det vi i dagligt tal kallar demokrati. Partiet vill medvetet inskränka de mänskliga rättigheterna, den värdegrund vår demokrati vilar på och är ett tydligt rasistiskt parti som förespråkar en rashierarki, där ’ras’ främst får näring ifrån kultur istället ifrån biologi. Det är ett parti som framhåller ”majoritetens tyranni” som tydligt föraktar den liberaldemokratisk utgångspunkt som värnar om människans universella rättigheter. SD accepterar inte de villkor som gör demokratin som vi känner den möjlig.

När högerpopulister, med en rasistisk och tribalistisk ton, såsom Sverigedemokraterna, tar sig in i riksdagen via demokratins fundament, det fria valet, uppkommer ett tydligt dilemma.
Deras idéprogram exkluderar de värden, människors lika värde, synen på friheter, rättigheter mm. som inbegripits i demokratibegreppet efter andra världskriget.

Kan demokratin överhuvudtaget berättigas och existera med en frånvaro av dessa värderingar?

Svaret är nej!

I ett demokratiskt samhälle fungerar det så att även om en person eller grupp missgynnas av ett beslut, så måste beslutet ändå accepteras.
Denna utgångspunkt är en förutsättning för att vi inte ge ska vika för icke-demokratiska metoder och partier. Om utgångspunkten är demokratisk, och om en tillfällig minoritet inte skulle få sitt intresse tillgodosett, så befinner de sig fortfarande i en demokratisk process där den tillfälliga majoriteten är beredd att göra detsamma gentemot den tillfälliga minoriteten.
Även om ett beslut inte gagnar ens intressen så är följaktligen accepterandet av detta ett sätt att skydda sig själv från att bli utsatt för en oönskad behandling som bryter mot demokratins villkor.
SD accepterar inte dessa grundläggande premisser, vilket medför att SD i majoritetsställning innebär något helt annat än när övriga partier har majoritet. SD som majoritet kan innebära att minoriteten inte längre har möjlighet att återfå majoritetsställningen, eftersom SD värdesätter sina egna intressen högre än den demokratiska processen.
SD:s värdering av demokratin blir följaktligen problematisk om makten ska delas med folket.

Att SD är rasistiskt och förvaltar en fascistisk idétradition är tydligt. Det finns flera tydligt utmärkande drag hos partiet. Ett är den falska altruismen, som innebär att den aggressiva fiendskapen gentemot andra folk, tydligast mot muslimer, mildras genom att uttrycka kärlek mot svenskar (Ordet ”Sverigevänner” används endast i detta syfte). SD:s särskiljande rasism handlar om en rätt till en distinkt kultur som inte medger blandning av olika folk, en blandning som enligt dem oundvikligen antas leda till konflikter. Vid blandning kommer den egna kulturen att skadas eftersom en inblandning av utomstående folk, framförallt icke-européer, är av sämre ”essens” enligt SD. Tydligast blir detta om man studerar deras retorik visavi folk från Nord Afrika och Mellanöstern. Ingen kan ha missa deras retoriska ”vi mot dem”.

Deras rashierarkiska idéer skiljer sig inte mycket från de föreställningar som Andra världskrigets icke-demokratiska rörelser stod för. I en verklighet som präglas av globalisering blir det ytterst problematiskt när SD vill para ihop rashierarki med sin tvivelaktiga och förenklade syn på demokrati.

En förutsättning för verklig demokrati är att alla medborgare har samma värde.

I SD:s Sverige har inte ens de svenskar som står kritiska samma värde som de som står lojala gentemot SD:s idévärld. Det är därför ord som ”förinta” (aktuellt i dagarna) faller i god jord hos dem som står lojala inför SD:s principprogram.

Vill vi värna och utveckla demokratin i den riktning den tagit efter andra världskriget så är ett exkluderande av SD enda vägen. Det är både farligt och naivt att inkludera dem, påbörja ett samarbete och normalisera deras idévärld. Den vägen leder bara till en auktoritär hierarki utan de värderingar som byggt vår demokrati stark och inkluderande.

Det handlar inte om att förbjuda åsikter, tankar eller känslor, utan om att skydda medborgarna från illegitim maktutövning som med säkerhet leder mot det auktoritära och totalitära. På lång sikt ger en formell exkludering av icke-demokratiska rörelser en fördjupad och utvecklad demokrati.

Den som medvetet eller som oftast omedvetet på grund av bristande bildning, ”köper” SD:s förenklade demokrati kan låsa fast nationen i en auktoritär hierarki som leder till att ”godsvagnarna” börjar rulla igen mot de läger vi sett förr.

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt , , , , | 4 kommentarer