Ett öppet brev till dagens Socialdemokrati och partiets ledning.

Hej, herr Stefan Löfven!

Jag nedtecknar dessa rader, denna berättelse om hur välfärdsstaten fungerar under ert styre och hoppas den skall ge er lite insikt om hur illa ställt det i realiteten är.

Jag känner till exempel en kvinna i övre medelåldern som lider av ett antal kroniska sjukdomstillstånd, har kastats ut ur sjukförsäkringssystemet av Försäkringskassan. Berättelsen är så vanlig att jag antar ni finner den upprepande och tråkig (?).

För ett halvår sedan ville Försäkringskassan att hon skulle ansöka om förtidspension, men vände helt och underkände plötsligt läkarintyg, vägrade ta del av den väldokumenterade sjukdomsbilden, tidigare läkarintyg, att Arbetsförmedlingen bedömt hennes arbetsförmåga som i princip obefintlig, och så vidare. När hennes läkare ville ha ett möte med F-kassan och Arbetsförmedlingen, så vägrade Försäkringskassans handläggare.

Jag tänker inte i detalj gå igenom alla läkarintyg, all dokumentation från AF och andra men att sjukdomsbilden är allvarlig och kronisk är bortom allt tvivel. En enkel läsning av tidigare medicinska bedömningar ger en tydlig bild, jag citerar ett från 2015-10-15 (12:41):

”Artralgi sedan 2005. Morbus Tietzes 2007. Utmattningssyndrom 2007. Fibromyalgi sedan 2008. Återkommande smärtor i kroppen på olika lokaler genom åren. Ömmat över olika triggerpunkter för fibromyalgi. Utredd av bl a reumatolog. Kontakt med smärtrehab och hälsokompassen. Cervitalt diskbråck 2013. Utsrålande smärtor i armarna bilateralt. Artros i costovertebrallederna i torakalryggen, påvisad 2009. MR halsrygg 2013 kunde påvisa diskbråk på nivå C5-C6. Spondylos på flera nivåer. Tinnitus sedan flera år.”

Jag är väldigt orolig för hennes hälsa idag, efter Försäkringskassans inhumana beslut och ser hur stressen återigen destruktivt förstärker hennes sjukdomssymptom. Att ett kraftigt och långvarigt påslag av Kortisol (hydrokortison) är destruktivt tillhör idag allmänbildningen och bör inte vara en nyhet för någon.

Det är direkt löjeväckande att Försäkringskassan bedömer henne som helt arbetsför. Läser man alla tidigare läkarutlåtanden så blir bilden tydlig: (citerar återigen samma läkarutlåtande som ovan)

” Kroniska fluktuerande smärtor i kroppen sedan åtminstone tio år. Diskbråck. Artros i ryggen. Utmattningssyndrom. Svårigheter att utföra fysiskt tungt arbete, liksom monotona arbetsuppgifter. Tinnitus med stresskänslighet. Kroniska besvär som inte kommer att bli bättre med tiden. Kvarstår viss arbetsförmåga, som under optimala förhållanden kan göra det fullt rimligt att kunna en viss grad av deltidssysselsättning framöver.”

Högsta förvaltningsdomstolen hävdar också följande i Dom i mål nr 607-17 (https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden/2018/hfd-2018-ref.-51.pdf) :

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avser vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade också att det inte krävs att Försäkringskassan, för att avslå en ansökan om sjukpenning, måste hänvisa till konkreta typer av arbeten som den försäkrade kan anses ha förmåga att utföra. Däremot måste hänsyn tas till förhållandena på arbetsmarknaden i stort och bedömningen anpassas efter hur arbetsmarknaden förändras över tid.

För att sjukpenning ska vägras måste den försäkrade bedömas kunna tillgodose alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ställer. Den kvarvarande arbetsförmågan måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller till exempel arbetsprestationer och arbetstakt.”

Att jag skriver till er beror som ni förstår på att ni är ytterst politiskt ansvarig för att sjukförsäkringssystemet havererat. Dessutom står jag frågande inför hur Socialdemokratin kan administrera och acceptera detta sönderfall? Att detta så alltför vanliga beteende från Försäkringskassan bygger på ett högst medvetet politiskt beslut från er är solklart, eller hur!

Vilka direktiv gav ni Försäkringskassan som ledde fram till att de återinförde stupstocken!

Jag har tidigare varit partimedlem, ofta röstat på Socialdemokratin, men ser med besvikelse på hur dagens “Nya” Socialdemokrati kastat av sig alla de värderingar som var partiets stomme. Orden om solidaritet, välfärd, “till var och en efter behov” och Regeringsformens ord om att det “Allmänna ska”(Första kapitlets andra paragraf), klingar idag i högsta grad falskt. Jag ställer mig frågande till om ni känner till Regeringsformen och dess innebörd, eller om ni aktivt gör en annan tolkning, att t.ex, det ”Allmänna” kan bytas ut till ”marknad”, privata initiativ o.a.v.

Det skulle vara högintressant att få ta del av exakt vilka lagar, vilka politiska direktiv som idag styr Försäkringskassans medvetna utrensning av svårt kroniskt och långtidssjuka individer och hur ni hävdar att detta är enligt vår grundlags (regeringsformens) andemening.

Jag ser helst att ni undviker billig retorik som lägger skulden på övriga högerpartier och bara sakligt förklarar varför ni för denna inhumana politik.

Jag förstår samtidigt mycket väl att ni i grunden inte bryr er, svårt och kroniskt sjuka individer är av inget värde, tärande och skall helst bort ur samhällskroppen, likt en malign tumör. Den politiska adeln svärmar idag kring egennyttans principer och älskar makt, i sak är ingenting därutöver viktiga.

Vi är nog alla fullt medvetna om att de klyftor som ni skapar i samhället syftar till att sänka skatterna för de redan privilegierade, de gamla orden om ”till var och en efter behov och till var och en efter förtjänst” har bytt andemening. Idag lyder de ” till var och en ett minimum och till den närande toppen allting”.

Regeringsformens första kapitel, andra paragraf är något som dagens socialdemokrater leende och hånfullt ”pinkar” på!

Jag förstår att ni ler och etiskt hävdar den “Nya” socialdemokratins välfärds-tes att det är bättre för de sjuka, arbetslösa att bli “halshuggna” av en vän än av en fiende. Personligen är jag övertygad om att Olof Palme skulle sett er som en typisk högerman, en som ytterst lätt säljer sin själ för att kunna hålla sig kvar vid makten.

På vilket vis är ni bättre en de ni kallar era politiska motståndare?

De retoriska lögnerna om välfärd, solidaritet, “Alla skall med” och så vidare, från dagens Socialdemokrati är lika vanliga och feta som flugorna runt ett dött kadaver. Och snart är ni med största säkerhet ett litet politiskt kadaver, eftersom ni blivit exakt det ni en gång bildades för att bekämpa.

Med vänlig hälsning.

 

Detta inlägg publicerades i Allmänt om politik. och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.