SD. Ett hot mot den liberala demokratin.

En formell och tydlig exkludering av SD betyder inte att vi inskränker vår demokrati utan bör snarare ses som en garanti för vår demokratiska frihet.

Demokratibegreppet går att se ur två tydliga aspekter. Dels ett majoritetsperspektiv där majoriteten i teorin ska ha rätt att inskränka på minoritetens frihet, dels ur ett liberalt frihetsperspektiv, där majoritetsbeslut som inskränker på minoritetens frihet per definition är odemokratiska. Då SD:s politik vill inskränka på andras frihet, är det inte odemokratiskt att stänga ute partiet.

SD står INTE för det vi i dagligt tal kallar demokrati. Partiet vill medvetet inskränka de mänskliga rättigheterna, den värdegrund vår demokrati vilar på och är ett tydligt rasistiskt parti som förespråkar en rashierarki, där ’ras’ främst får näring ifrån kultur istället ifrån biologi. Det är ett parti som framhåller ”majoritetens tyranni” som tydligt föraktar den liberaldemokratisk utgångspunkt som värnar om människans universella rättigheter. SD accepterar inte de villkor som gör demokratin som vi känner den möjlig.

När högerpopulister, med en rasistisk och tribalistisk ton, såsom Sverigedemokraterna, tar sig in i riksdagen via demokratins fundament, det fria valet, uppkommer ett tydligt dilemma.
Deras idéprogram exkluderar de värden, människors lika värde, synen på friheter, rättigheter mm. som inbegripits i demokratibegreppet efter andra världskriget.

Kan demokratin överhuvudtaget berättigas och existera med en frånvaro av dessa värderingar?

Svaret är nej!

I ett demokratiskt samhälle fungerar det så att även om en person eller grupp missgynnas av ett beslut, så måste beslutet ändå accepteras.
Denna utgångspunkt är en förutsättning för att vi inte ge ska vika för icke-demokratiska metoder och partier. Om utgångspunkten är demokratisk, och om en tillfällig minoritet inte skulle få sitt intresse tillgodosett, så befinner de sig fortfarande i en demokratisk process där den tillfälliga majoriteten är beredd att göra detsamma gentemot den tillfälliga minoriteten.
Även om ett beslut inte gagnar ens intressen så är följaktligen accepterandet av detta ett sätt att skydda sig själv från att bli utsatt för en oönskad behandling som bryter mot demokratins villkor.
SD accepterar inte dessa grundläggande premisser, vilket medför att SD i majoritetsställning innebär något helt annat än när övriga partier har majoritet. SD som majoritet kan innebära att minoriteten inte längre har möjlighet att återfå majoritetsställningen, eftersom SD värdesätter sina egna intressen högre än den demokratiska processen.
SD:s värdering av demokratin blir följaktligen problematisk om makten ska delas med folket.

Att SD är rasistiskt och förvaltar en fascistisk idétradition är tydligt. Det finns flera tydligt utmärkande drag hos partiet. Ett är den falska altruismen, som innebär att den aggressiva fiendskapen gentemot andra folk, tydligast mot muslimer, mildras genom att uttrycka kärlek mot svenskar (Ordet ”Sverigevänner” används endast i detta syfte). SD:s särskiljande rasism handlar om en rätt till en distinkt kultur som inte medger blandning av olika folk, en blandning som enligt dem oundvikligen antas leda till konflikter. Vid blandning kommer den egna kulturen att skadas eftersom en inblandning av utomstående folk, framförallt icke-européer, är av sämre ”essens” enligt SD. Tydligast blir detta om man studerar deras retorik visavi folk från Nord Afrika och Mellanöstern. Ingen kan ha missa deras retoriska ”vi mot dem”.

Deras rashierarkiska idéer skiljer sig inte mycket från de föreställningar som Andra världskrigets icke-demokratiska rörelser stod för. I en verklighet som präglas av globalisering blir det ytterst problematiskt när SD vill para ihop rashierarki med sin tvivelaktiga och förenklade syn på demokrati.

En förutsättning för verklig demokrati är att alla medborgare har samma värde.

I SD:s Sverige har inte ens de svenskar som står kritiska samma värde som de som står lojala gentemot SD:s idévärld. Det är därför ord som ”förinta” (aktuellt i dagarna) faller i god jord hos dem som står lojala inför SD:s principprogram.

Vill vi värna och utveckla demokratin i den riktning den tagit efter andra världskriget så är ett exkluderande av SD enda vägen. Det är både farligt och naivt att inkludera dem, påbörja ett samarbete och normalisera deras idévärld. Den vägen leder bara till en auktoritär hierarki utan de värderingar som byggt vår demokrati stark och inkluderande.

Det handlar inte om att förbjuda åsikter, tankar eller känslor, utan om att skydda medborgarna från illegitim maktutövning som med säkerhet leder mot det auktoritära och totalitära. På lång sikt ger en formell exkludering av icke-demokratiska rörelser en fördjupad och utvecklad demokrati.

Den som medvetet eller som oftast omedvetet på grund av bristande bildning, ”köper” SD:s förenklade demokrati kan låsa fast nationen i en auktoritär hierarki som leder till att ”godsvagnarna” börjar rulla igen mot de läger vi sett förr.

Annonser
Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt , , , , | 4 kommentarer

När hat och hot normaliseras av polismyndigheten.

 

Peter Springare skrev ett inlägg i vilket han ville förinta journalister. Och han har fortfarande kvar sitt arbete?

Vad är det som händer?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-upprorda-efter-springares-inlagg-pa-facebook/
Vi har myndighetsutövare inom statens våldsmonopol som pratar om att förinta medmänniskor. Medmänniskor som har en annan värdegrund och åsikt än herr Springare och därför anses värdiga hans näthat av denna ”mans” chefer och demokratins värnare(?).

Hur skall jag som medborgare i den svenska demokratin kunna känna tillit och förtroende till en polismyndighet som skyddar en primitiv och bitter näthatare?

Det går inte att undkomma det faktum att ordet ”förinta” är ett hot och herr Springare använder ordet högst medvetet.

Hur skall han och hans kollegor kunna arbeta mot hot och hat när de själva ligger på denna nivå? Hur skall vi kunna motarbeta rasistiskt hat, näthatet mot kvinnorna med mera när hatet och hoten normaliseras via vårt rättssystem?

En värdering de flesta av oss delar är att vi alla står lika i värde/värdighet, att vi står lika inför lagen och att det är vår medborgerliga skyldighet att stå solidariska med lagen. Principen om att nationen byggs med lag är en demokratisk grundprincip, liksom att lagen byggs på en tolerant etisk grund. De återfinns i vår grundlag och genomsyrar vår svenska demokrati. Vi ser det t.ex. i regeringsformens ord om att: ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. ”

Svensk polis har lämnat vår demokratiska värdegrund därhän och tycks samlas runt idén om att en auktoritär och rasistiskt tonad hierarki som enligt tribalismens principer utesluter människor. Det går inte att tolka stödet från polisledningen visavi herr Springare annorlunda.

Jag skrev några rader till rikspolischefen, inte i tron på att jag får ett svar utan mer som en markering.

”Hej.

Jag har en fråga till Rikspolischefen.

I ett inlägg på sin Facebooksida från den 8 mars skrev polismannen Peter Springare: ”Mitt motiv är just detta att försöka göra Sverige bättre att leva och utvecklas i för alla, både infödda ’svenskar’ och invandrare. Och därigenom också förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor.”

Ordet FÖRINTA betyder att göra slut på, utplåna, förstöra, tillintetgöra, radera ut, utrota, krossa, rasera, ödelägga, annihilera; döda, dräpa.

Den här mannen är polis och förundersökningsledare vid grova brottsenheten hos Örebropolisen och ÄR medveten om ordets betydelse och jag ifrågasätter härmed starkt hans lämplighet för tjänst som polis.

Jag (och troligtvis väldigt många med mig) vill veta hur polismyndigheten ställer sig till hans uttalande och om ni ser honom lämplig som polis?

Skulle svaret mot all förmodan vara JA på min fråga så tappar ni och Sveriges poliser all trovärdighet i ett demokratiskt perspektiv, därtill förlorar ni all respekt, all tillit och det inte bara från mig.

Med vänlig hälsning

Thomas Alm”
Peter kan så klart fortsätta driva sin agenda, han kan tycka vad han vill om landet han bor i och invandrarna som är en viktig del av det. Men inte som polis då han inte ens förstår att individer begår brott, inte etniska grupper.

Det är dags att låta Peter Springare löpa fritt som arbetslös före detta polis, då han inte står värdig yrkesrollen. Det är dags att låta honom bli en helt vanlig bitter rasist, en i mängden, ännu en liten outvecklad hatare på samhällets tangentbordsbotten.

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt , , , , ,

Tjuvjägarna spottar på etiken och demokratin!

Konflikten mellan värnare och hatare i rovdjursdebatten handlar om värdering. Alltså de moraliska/etiska grunderna för våra ställningstaganden (åsikter) och handlingar.

Ett exempel på en etisk värdering är följande ord:

Varje form av liv är unikt och skall respekteras, oavsett vilket värde den har för människan, som för att kunna visa andra organismer sådan respekt måste vägledas av moraliska regler för sitt handlande.” Ur FN:s Världsmiljödeklaration.

Vi bygger (skall göra så!) helt våra ställningstaganden på etik (värderingar), kunskap och fakta, detta är en förutsättning för det vi benämner civilisation och en god demokratisk evolution.

Bygger vi utvecklingen på faktaresistens, genom att värna ”jagets vilja”, primitiva teser/tro och förakt för etiken, så raserar vi på sikt demokratins möjligheter till överlevnad och utveckling.

Drar man en parallell till den framväxande rasismen så kan man peka på den etiska grundregel vi kallar ”Den gyllene regeln”.

Den är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt (”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”) och negativt (”gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”), och återfinns i alla religioner.

För de flesta av oss ses den som självklar och är grundläggande för de etiska principer som är en sann demokratis grundläggande ”själ”.

En värdering de flesta av oss delar är att vi alla står lika i värde/värdighet, att vi står lika inför lagen och att det är vår medborgerliga skyldighet att stå solidariska med lagen. Principen om att nationen byggs med lag är en demokratisk grundprincip, liksom att lagen byggs på en tolerant etisk grund. De återfinns i vår grundlag och genomsyrar vår svenska demokrati. Vi ser det t.ex. i regeringsformens ord om att: ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. ”

Tyvärr saknar många så kallade jägare helt respekt för etiken, de goda värderingarna, och ställer sig utanför och ovan lag och demokratins principer. Ett tydligt exempel är alla de individer som medvetet struntar i alla etiska principer när de ”jagar” och skjuter skyddade och skyddsvärda djur, som örn och övriga rovdjur.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ornfamiljen-skots-ihjal?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170317%3Aornfamiljen-skots-ihjal%3Anyh

Det mest tragiska i sammanhanget är att många så kallat ”demokratiska” politiker viker sig inför dessa brottslingar och ställer sig passiva i syfte att få fler röster (och därigenom makt!).

Detta innebär att lagens och demokratins principer underställs det egoistiska ”jagets” vilja och demokratin urholkas och blir en chimär, en falsk illusion.

De individer som ”spottar på” och föraktar etiska principer har bara en värdering, nämligen det egoistiska jagets vilja. Det handlar alltså INTE om civiliserade individer som värnar en etisk värdegrund, de styrs och agerar enbart enligt den primitiva egoismens principer.

Politikernas och ”det allmännas” (samhällets) passivitet byggs upp (medvetet) genom att resurserna dräneras via högst medvetna skattesänkningar och ökad makt till dem som står bortom den grundläggande etiken. De poliser och åklagare som arbetar mot tjuvjakten är alldeles för få och står totalt passiviserade inför dessa brott, en högst medveten politik. Personligen fylls jag av en känsla av vämjelse och förakt inför hur tydligt och medvetet det” allmänna” låter brotten stå under beskydd.

Ovanstående blir tydligt när ledande företrädare för jägarförbunden deltar i skyddet av jaktbrotten och indirekt hotar med att ” får vi inte jaga som vi vill, då jagar vi ändå och illegalt!”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/polisen-har-sma-resurser-att-overvaka-nationalparkerna?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170317%3Apolisen-har-sma-resurser-att-overvaka-nationalparkerna%3Anyh

https://varghjarta.wordpress.com/2015/04/21/vargfakta-tjuvjakt-pa-rovdjur/

Kungsörn i den orange-rosa skymningen. Kalvträsk, Västerbotten, 24 november.

Publicerat i Natur och miljö., Vargdebatten: | Märkt , , , , , ,

SD och guilt by association.

Guilt-by-association (skuld genom sammankoppling) är ett vanligt och allvarligt argumentationsfel. Det är ett fel som bygger på outvecklad tro, okunnighet, vanföreställningar, faktaresistens och fantasifulla konspirationsteorier som t.ex. den om Eurabia. Ur en logisk synvinkel handlar det om en total intellektuell härdsmälta.

Antagandet att en person är skyldig på grund av samröre med någon som är skyldig, eller en sammankoppling med en specifik religion, nationalitet (stam). Guilt by association är en vanlig taktik bland rasister och högerextrema som vill sprida hat och missaktning visavi invandrare/flyktingar.

Det är inte ovanligt att man använder argumentationsfelet för att misstänkliggöra alla muslimer, eller alla invandrare inom en specifik grupp via kopplingar till att det finns ett något högre antal individer som begått brott inom gruppen.

Argumentationsfelet är ofta kopplat till en oförmåga att läsa statistik och bristande insikter i hur socioekonomiska aspekter och demografi påverkar statistiken.

Män är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken och finns det en övervikt av män inom en specifik grupp så syns detta per automatik i statistiken.

Studerar vi brottsbenägenheten inom t.ex SD så finner vi en tydlig och ytterst kraftig överrepresentation. Bara bland partiets riksdagsledamöter hittar vi sex dömda för brott och ytterligare två åtalade och kommer sannolikt att dömas senare i år. Brottsligheten i denna grupp av 47 ledamöter omfattar allt från grovt bokföringsbrott, skattesmitning, förtal, misshandel, stöld och våld mot tjänsteman till narkotikabrott. Andelen dömda brottslingar i gruppen ligger kring 15 procent. Det betyder att den sverigedemokratiska överrepresentationen i kriminalitet är minst fyra gånger så stor som invandrarnas.

Även om bilden är likartad bland SD:s representanter landet runt och man kan koppla det ökande antalet hatbrott till de rasistiska strömningar partiet underblåser, så kan jag inte hävda att en Sverigedemokrat i allmänhet är kriminell, eller begår brott. Individer begår brott!

Det är högintressant att fakta ser ut så här eftersom SD ofta framställer sig som värnare av det svenska. Ofta finns det en underton av att de representerar någonting bättre, någonting som står för kulturell, etisk och genetisk ”perfektion”. De tror ofta att människor kan indelas i raser och att de tillhör en ”bättre” sort rent genetiskt.

http://www.dn.se/debatt/halften-av-sds-sympatisorer-manniskor-kan-indelas-i-raser/

Fakta talar sitt tydliga språk och överrepresentationen är tydlig. Värnar SD lagen, står de solidariska gentemot den och värnar de verkligen den svenska demokratins värdegrund? …och hur är det egentligen ställt med synen på kvinnor?

Det finns anledning till att fråga varför överrepresentationen i brottslighet är så hög inom denna ”politiska” gruppering och jag förutsätter att någon representanter för partiet kan besvara den frågan.

Inväntar svaret med intresse.

 

 

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt

SD är ovärdiga och en total skam för Sverige.

Jag skall förklara nedan varför jag står för den åsikt min rubrik avslöjar:

Sverigedemokraterna ÄR inte ett vanligt parti, det är en pueril missnöjesyttring som samlar nationens mest lågbegåvade ”gnällpellar”, de obetänksamma och missnöjda, de rasistiskt tonade och de som drabbats av nationalismens gamla sjukdom.

“Nationalism is an infantile thing. It is the measles of mankind.” (Albert Einstein)
Synonymer till infantil är: barnslig, outvecklad, omogen, pueril, naiv och få kan hävda den intelligens och klarsyn Albert hade, även om de lite barnsligt försöker.

Jag vill gå ett steg längre än Albert och hävda att nationalister inte ens nått den civiliserade människans nivå vad det gäller kunskap, faktaförståelse, etik, medmänsklighet med mera, de är på det primitiva djurets nivå och hävdar revir. Ofta aggressivt, faktaresistent, och infantilt.

Ett bihang till nationalismen i detta fall är nostalgi. Nostalgi är en tillbakablickande (melankolisk) längtan tillbaka till något som var och nu tillhör minnets och historiens värld av dåtid.

Några som är skickliga på att väva in nostalgin i förlåtande bomull och förfalska dåtiden är SD, orden om folkhemmet, fädernas kyrka, linblonda leende barn i ”Bullerbyn, med mera döljer mycket fula skuggor. De är därtill högst medvetna om att många i dåtid de hänvisar till, direkt avskydde deras idévärld, som t.ex. Astrid Lindgren.

Det var hårt och bittert att höra för den som avskyr all nationalism så innerligt som jag gör. Jag trodde du visste det. Jag trodde du visste, att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser, all sortens diskriminering mellan vita och svarta, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor. Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterländska storsvenska, allt det där om ”kommer någon våra fjäll för nära, då mulnar det i Svitiod”, det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är alla människor – det har varit mitt speciella patos här i livet.”  Den jag citerar är Astrid Lindgren och orden skrev hon i ett brev 1957.

Bakom värnandet av nationalstaten vilar en aggressiv retorik där utstötningen, bortstötandet, exkluderingen och skuldbeläggandet av den andre är viktiga och centrala element. Våra problem beror inte på oss rättrådiga svenskar utan på de där, de andra. Ibland romerna, ibland judarna, andra gånger muslimerna, flyktingarna som flyr terror/krig/svält eller bara ”invandrarna”.

…och när klyftorna i samhället ökar öppnas möjligheten för en framgångsrik populism.

Jimmie Åkesson har varit skicklig på att spela ut grupper mot varandra, på samma sätt som exempelvis fascistiska Jobbik i Ungern.

Det tragiska med den nostalgiskt tonade lögnen är att den främst talar till individer som inte förstår tidspilens vandring framåt, att allt, precis allt, ständigt förändras.

Det är så de som vägrar tänka blir lurade (återkommande) av de cyniska ledarnas enkla men falska ”sanningar”.

Det finns fog att dra en gräns av typen ”vi mot dem”, men det handlar INTE om hudfärg (melanin-nivå) eller etnicitet, det handlar om den civiliserade tänkande människan mot de ociviliserade och hatiska.

Vi såg exempel på de ociviliserade människornas nivå när tre framträdande Sverigedemokrater drog fram järnrör som försvar mot en redlöst berusad individ, likheten med tre schimpanshannar som greppade varsin gren för att dra i strid borde vara uppenbar.

Den ociviliserade, mer djuriska individen är oftast egoistisk, girig och fast i traditioner (vanor), saknar förmåga att tillgodogöra sig fakta, kan inte förstå den vetenskapliga skillnaden mellan tes och teori.
Det primitiva djuret köper konspirationsteorier, är ofta religiös, saknar reell tankeförmåga, förnekar människans inverkan på klimatet med mera och ser sig girigt omkring i jakten på mer guld (vilket är deras verkliga GUD!).
De outvecklade bli lätt offer för nationalism, eller med ett mer korrekt uttryck stamtänkandet, tribalismen. De faller för ord som ”America first” eller ”Bevara Sverige Svenskt”.

Från och med nu drar jag en tydlig linje, tillhör du ”djuren” är du en fiende, inte bara till mig utan till planeten och allt övrigt liv. Den här typen av människor är så lågbegåvade att de inte ens förstår att de är lågbegåvade och saknar all form av existensberättigande då de ÄR de största fienderna mot framtidens barn och orsaken till det katastrofala läge vi står inför, klimatförändringarna, miljöförstörelsen i stort och den pågående sjätte massutrotelsen.

I min värld är de inte värdiga…

http://www.dn.se/nyheter/varlden/martin-gelin-nationalism-ar-den-roda-traden-for-trump/
buiswayimaa3e2_

”– Det sätt som hatsajter och Avpixlat hanterar etnicitet gör motsatsen till vad de etiska reglerna syftar till, det vill säga att inte göra etnicitet till huvudfråga. Den typen av sajter har ett nyhetsurval som gärna lyfter fram våldtäkter och brott som begås av invandrare men inte av andra. Då skapas en bild av att allt är invandringens fel”:

http://www.metro.se/artikel/fem-vanliga-rasistargument-och-varf%C3%B6r-de-inte-h%C3%A5ller

Det är ett farligt folk, de missnöjda, de som faller för enkla tänkares förenklade ”quickfix”, tribalism (nationalism) och rasism. Det är ett folk som i sin lathet faller för falskhet och drömmar om snabba enkla lösningar, helt utan nyanser och helhetssyn.

De glömmer i sin frustration att individer begår brott, inte grupper och ger kollektivet skulden för individens brottsliga handling. Ingen kan hävda att alla Sverigedemokrater är kriminella bara för att många är det: ”– Sverigedemokratiska politiker är ungefär lika överrepresenterade i straffregistret som vissa invandrarkategorier”, säger professor Leif GW Persson i ”Veckans brott”. …och det är lika dumt att kollektivt anklaga invandrar/flyktingar för individers handlingar.

http://www.expressen.se/nyheter/leif-gw-forvanad-om-inte-ekeroth-blir-falld/

Det är tragiskt när polismän faller i de enkla tänkarnas hatiska och generaliserande fälla och man borde kunna kräva mer tankeförmåga av svensk polis.

”– De är missnöjda. De tänker att utan invandring så slipper vi de här människorna. Jo, för fan, visst, och så slipper vi också alla de där 90 procenten eller fler som kommer att göra att det här landet har en rimlig chans att överleva. För det har vi nämligen inte annars.

Hela servicesektorn och sjukvården skulle stå på arslet dag ett om man skickade ut den invandrade arbetskraften,” säger Leif GW Persson

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Q6QRR/leif-gw-persson-peter-springare-bidrar-till-att-kasta-skuld

Det faktalösa hatet och de faktaresistenta hatarna jublar när en polis sprider sitt onyanserade missnöje. ”En missnöjd polis skriver på Facebook att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken och får genast tusentals gillamarkeringar. Han skriver också att pensionärer går på knäna och låter förstå att det är invandringens fel.”

…och hatet blir till hot mot dem som för fram fakta.

http://arbetet.se/2017/02/09/brott-invandring-och-det-faktalosa-hatet/

Hatet anförs av riktigt lågbegåvade Thoralf troll som därtill ibland leker ”politiker”:

https://www.interasistmen.se/granskning/sd-politiker-backar-ekeroth-atalet-ar-politiskt-ett-vittne-har-last-genusvetenskap-och-vakten-var-invandrare/

 

Poliser som sprider SD:s retorik ÄR farliga:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kriminologen-det-har-har-vi-vetat-sedan-1974

Sarnecki ställer sig även kritisk till andra delar i inlägget som han menar är dåligt underbyggda. Främst till den del där polismannen skriver: ”Våra pensionärer går på knäna, skolan är ett enda kaos, sjukvården är ett inferno, polisen har totalhavererat etc etc”

Att det skulle vara invandrarnas fel har han inget belägg för. Invandrare är nästan lika överrepresenterade bland svenska läkare som bland personer misstänkta för brott. 30 procent av alla läkare i Sverige är ju invandrare, säger Jerzy Sarnecki. Också bland anställda i åldringsvården är invandrarna kraftigt överrepresenterade. 

Vad ser du för risker med hans uttalande?

Dels ger han en falsk bild av Sverige och dels pekar han ut en grupp människor där han bara påtalar problem istället för att ge en nyanserad bild. Den här typen av inlägg spelar i händerna på krafter som inte vill oss alla väl, säger Jerzy Sarnecki.”

Hatets ord av missaktning leder fel, det har vi sett så många gånger i historien att vi borde ha lärt oss:

https://varghjarta.wordpress.com/2013/02/05/homo-homoni-lupus/

Jag ser ju vilka ni är, ni som har dragits in i den rasistiska retoriken. Ni kanske inte har märkt det själva, men ni har tagit SD:s ord och gjort dem till era. Nej, nej, ni är förstås inte rasister, ni är ju bara oroliga.

Ja, men vet ni vad? Jag är också orolig!

Men det jag är orolig för är det samhälle som NI just nu skapar.” skriver en klok kvinna här: http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/02/05/det-ar-er-jag-ar-radd-for

…och hon liksom jag VET vilka vi skall vara rädda för, nämligen SD:s obildade, onyanserade och hatiska pöbel!
dodshot

De hänvisar till yttrandefriheten när de sprider sitt hat, men hotar ofta dem som kritiserar Sverigedemokraterna och vill tysta, förneka alla som tycker annorlunda yttrandefrihet: ”I rapporten från BRÅ om journalisters utsatthet för hat och hot visar det att 32% av kvinnliga och 35% av männen inom media har fått utstå hot det senaste året. Jag har skrivit om det förut både här och här. Det är inte enbart mediepersoner som råkar illa ut när de hamnar i vägen för Sverigedemokraterna och deras svans. Sverigedemokraternas företrädare och fotsoldater både IRL och på Internet har hotat folk sen partiet grundades 1988. De som grundade partiet hotade också folk redan innan partiet var påtänkt. Detta är absolut inget nytt fenomen.” citerar härifrån:

http://polimasaren.se/nar-du-skriver-negativt-om-sverigedemokraterna/
Anders Lindberg dömer ut Paula Bielers lögner om Avpixlat

https://www.youtube.com/watch?v=re0aQtmpKFI

Det är inte svårt att hitta exempel på SD:s hatiska konsekvenser, hoten har blivit vardag…

https://www.medievarlden.se/2017/02/dodshotad-efter-ledartext-om-hatmejl/

Det har kommit flera hot mot tidningens medarbetare sedan de på olika sätt skrivit om reaktionerna på polismannens åsikter.

Det är väldigt obehagligt. Man kan fråga sig om det är människor som beter sig så här. Våra reportrar har bara gjort sitt jobb.

Anders Nilsson är övertygad om att det är en organiserad kampanj.

Jag har fått omkring 200 mejl från olika avsändare men med i stort sett samma innehåll. Och jag har sett att de har skickats vidare till andra mediechefer.

Det finns en risk i att reportrar håller tillbaka om de vet att de kan riskera att drabbas av den här typen hatkampanj, menar Anders Nilsson.”

Hoten mot kloka kvinnor, hatet mot den feministiska idén, kvinnohat i allmänhet bärs ofta av SD:s omogna infantila pöbel:

https://www.youtube.com/watch?v=k_pLmq8d7Mk

Därtill är de ofta klimatförnekare och bryr sig överhuvudtaget inte om miljöfrågorna, härvidlag liknar de de trumpna runt USA:s något störda president.

http://omni.se/rockstrom-olyckligt-att-sd-valjer-icke-vetenskaplig-vag/a/AnPmj

…och listan på hatiska hot skulle bli enormt lång om man tog upp alla:

Thairestaurang hotad när SD portades

Utan motstånd är det kört på allvar

Hon kritiserade SD – fick 1 000 hatmejl

Hon får hatmejl efter t-shirtkuppen mot SD

Ännu ett barn uthängt på Avpixlat – hotas i vanlig ordning med våldtäkt

Hängdes ut på hatsajt: Det är förjävligt

Ungdomsstyrelsen polisanmäler hot

Tonårstjejer hängdes ut på sajt

Sanna lade ut hatmejlen på sin blogg

Katarina Mazetti hotas efter SD-text

ICA-handlare hotad

Blev dödshotad efter “horunge”-tatueringen med Åkesson

Rasister hotar pressfriheten

Dödshotad för sin granskning

Yngve Gustafson hotad efter SD-besök

Läkaren som stoppade Jimmie Åkesson mordhotas

SUS-anställda mordhotade efter SD-kritiskt inlägg på Sydsvenskan

SD:s fotsoldater attackerar fackförbundet Hotell och restaurangs hemsida

Rektor hotad efter artikel i SD-kuriren

S har polisanmält flera politiska påhopp

Ordförande i HRF hotas med gruppvåldtäkt efter SD-kritk – får bilder på mördade barn

Hjälp oss identifiera person som hotar IRM-skribent – allt finns på band

Bloggare hotad efter SD-text

Hotas med våldtäkt efter låt om Åkesson – SD-politiker hejar på hoten

Hur kan ni tycka att ni har rätt att hota vårt barn?

Hatmejl till Hedenmo efter intervju med SD

Hatvåg mot forskare som avslöjar SD-väljare

SD-åhörare dömd för paraplyhot

Sverigedemokrat skickade hotmejl

Kaliber stoppas på Gräv av säkerhetsskäl

Förföljd av hatet

Avpixlat hänger ut beslutsfattare

Avpixlat uppmanar till drev mot journalister

SD-hyllad blogg attackerar årets Lucia på grund av hennes hudfärg

SD-toppens attack mot NSD:s chefredaktör: “Hyena”

Sajter attackerades efter SD-kritisk artikel

Aftonbladets vänstersajt under attack efter SD-kritiskt inlägg

Högerextremistens hot mot Expressen

Författare bombarderad med hat och hot

”Det var ett förtäckt hot”

Hot om våld mot nioåring på Björn Söders Facebooksida 

Statsministern mordhotad på Söders (SD) Facebooksida

Juholt hotad efter inlägg om Söder 

Vänstertopp fick dödshot efter kritik mot SD

Molly mordhotades efter musikvideon 

Niklas Strömstedt hotas och hånas av kränkta SD-vänner – hoppas dina barn våldtas 

PH-deltagaren får hat efter SD-tatuering: “De säger att jag ska våldtas av terrorister”

Att ni kallar mig hora kommer inte få mig att sluta kämpa

Sa att SD var rasister i TV – du kanske kan ana vad som hände sen 

SD reagerar på nationalsången under #melfest – arabfittan borde få dödsstraffet 

Toppolitiker utsatt för hot

Efter inställda SD-spelningen:Får hat och dödshot 

Eva Dahlgren kritiserade Jimmie Åkesson – då spårade SD-folket fullständigt

Hotell bombhotat efter att Sverigedemokraterna uppmanat sina fotsoldater till bojkott 

Säpo utreder flera hot – efter debatten

Politiker hotad i hemmet 

Forskade om SD – fick dödshot

SVT-profilen hotad – efter SD-galan

Sa nej till SD – fick ta emot hot

…och vi VET konsekvenserna om hatet får makt!

homo-homoni-lupus

vacce-sepia1b mellan b

 

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt

Problemen är lösta!

Äntligen, nu har vi lösningen på våra stora problem, klimatförändringarna och massutdöendet av arter.

Som alla vet är vi allt för många och allt för lågbegåvade, denna bild är extra tydlig om vi studerar hanformen av homo sapiens. Inget djur är så lågbegåvat, så vålds-och brottsbenäget och har så svårt för ett civiliserat beteende.
Studerar ni argumentationsnivån, vilka som näthatar kvinnor, våldtar, sprider desinformation, sjukliga religiösa varianter, vilka som har dödandet som hobby (jakt) med flera destruktiva ”hobbys” o.s.v. så finner vi alltid samma grundproblem, hanformen av homo sapiens, de vi kallar ”män”. Det går inte att komma förbi generaliseringen, bilden är tydlig.

Kvinnor har generellt mindre muskelmassa men leder i intellektuell förmåga. Kvinnor är mer intelligenta och bilden är densamma oavsett vilken av våra multipla intelligenser vi studerar. Ett tydligt bevis är hur väl kvinnor klarar högre universitetsstudier och de springer verkligen ifrån männen när de får chansen att studera.
”– De senaste hundra åren har intelligenskvoten för både män och kvinnor stigit, men snabbare för kvinnor”, hävdar professorn James Flynn. En av orsakerna är att kvinnor äntligen insett att de har en större potential till högre intelligens än män.

Bevisläget är solklart och bortom allt tvivel!

Idag ligger lösningen klar. Forskargruppen har jobbat en längre tid, djurstudierna är avklarade och de sista genetiska och epigenetiska justeringarna är gjorda.

Vårt virus är klart!

Viruset har en lång inkubationstid, vilket underlättar spridningen. Det har fördelen att det inte dödar de män som drabbas, förhoppningsvis 95 till 98%. Männen kommer inte att lida utan kan leva ett normallångt liv. Processen viruset startar leder inte till svår fysisk smärta, däremot drabbas många av psykiska problem, ångest och förtvivlan. Detta är givetvis beklagligt men alternativet, att inte göra detta, är värre!

Det som händer är att vitala delar av penis förtvinar och reproduktionsförmågan upphör helt, hos ca 40% av de smittade männen faller penis av helt, men förmågan att urinera förändras inte. (Men vi rekommenderar att ni sitter ner!)

Detta virus spreds på sju stora internationella flygplatser, igår!

3_moment_brigitta-moser_der-denker-cvb

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Allmänt om politik., Natur och miljö., Sagor, Vargdebatten: | Märkt | 7 kommentarer

Samerna och rovdjurshatet.

Ett verkligt naturfolk respekterar naturen och dem som bebor den och sköter om det ekologiska systemet.

Den svenska rovdjursförvaltningen bör ses som ett stort misslyckande på många plan.

Det finns egentligen ingenting i FN:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk, som ger Samerna rätt med hänvisning till renhållningen att i princip hålla hela norra Sverige fritt från varg och andra rovdjur. Det finns inget förnuft i att bistå ett ursprungsfolks ”krig” mot konkurrerande djurarter så som Sverige bistår och hjälper Samerna i kriget mot varg och lodjur.

Sverige har inte godkänt FN:s deklaration om ursprungsfolk. I denna står, jag citerar, att: ”naturbefolkningen på inget sätt får påverka naturen negativt i sitt område”.
Om Sverige skriver på konventionen så kommer trycket på samerna att öka markant. Kanske så att dom motsätter sig det?

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter

lodjursfamilj

Det handlar inte om samisk kultur, det handlar om rent destruktiv girighet och en osund syn på naturens mångfald och har ingenting med ett naturfolk att göra, tvärtom.

Samerna har en vacker och intressant kultur men blanda inte in dagens moderna renhållning i detta begrepp.

De renhållande Samebyarna missbrukar och vantolkar medvetet FN:s konvention om ursprungsfolk, för egen vinnings skull och beter sig exakt som dem de själva beskriver som ”giriga gruvbolag” som vill utvinna ”guld” på deras hävdvunna marker. Skillnaden är bara den att den destruktiva naturpåverkan sker genom att Samerna skjuter varg, björn, lodjur, järv, kungsörn både legalt och illegalt. Bara för att skörda sitt eget ”guld”.

Ett naturfolk beter sig inte så, ett naturfolk respekterar det vilda och utrotar inte konkurrenterna. Ett naturfolk bedriver inte djurhållning industriellt med hjälp av helikopter, snöskoter, motorcyklar, långtradare och enorma krav på bidrag. Ett äkta naturfolk skulle inte stänga ute rovdjuren från halva Sveriges yta. Samer är inte girigare än andra folk, denna negativa men mänskliga bieffekt finner du överallt.

Samekulturen är så mycket mer än den ”moderna” renhållningen och samekulturen är väl värd att värna, men det gäller inte renhållningen så som den sköts idag.

Sammantaget finns det dock inget vetenskapligt stöd för påståenden som att rovdjuren tar halva produktionen av renstammen i Sverige. Inte heller att rovdjursförekomst generellt skapat den kris som rennäringen befinner sig i.

Vi har i andra sammanhang, då vi bemött professor emeritus Öje Danells påståenden, visat att de samebyar som uppvisar de bästa produktionssiffrorna, också är de byar som har den högsta rovdjursförekomsten. Detta gäller för såväl Norrbotten som Västerbotten och Jämtland. Vi är trots detta öppna för att det kan finnas enstaka skogssamebyar som kan lida stora kalvförluster främst på grund av björnförekomst. Men att generalisera utifrån detta låter sig dock inte göras.

Mer kunskap behövs, men den är oåtkomlig för de flesta.

Slaktstatistik insamlas av sametinget som grund för det slaktstöd som staten utbetalar. Denna statistik har visat sig omöjlig för oss att ta del av, då vi försökt att få den. I de fall som vi lyckats hitta uppgifter så har det varit från andra källor, till exempel från samebyars skyddsjaktsansökningar på rovdjur. Det vi då sett, är som nämnts ovan, goda produktionsresultat i rovdjurstäta samebyar. Vi har också sett renantal, större än tillåtna, för samebyar med dessa de högst uppmätta förekomsterna av lo respektive järv. Vi kan därför påstå att rovdjursförekomst inte utgör ett akut hot mot dessa samebyar”. Citerar Bert-Ove Lindström och Krister Persson, representanter för Naturvårdsintresset,Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten och Västerbotten.

De skriver vidare i sin SvD opinion-artikel (2012-02-20) att vargen/rovdjuren inte orsakar rennäringens kris utan den ligger på problemen kring för små enheter, klimatförändringar, skogsbruk, vindkraftsutbyggnad och andra ingrepp i miljön som minskat tillgången på lämpliga betesmarker. De små och olönsamma enheterna beror främst på att rätten till jakt och fiske är knuten till renskötselrätten. Dessutom är det ingen renägande same som går i pension vid 65 år.

Enligt Jordbruksverket finns i Sverige någonstans runt 4,500 renägare, av dessa har 3,639 färre än 50 renar och den här gruppen sköter dem som regel inte själva, inte heller är det vanligt att någon inkomst deklareras för dem.

Endast 110 Svenska renägare (utav ca 20 000 samer, varav de flesta bor i Mälardalen) har fler än 400 renar – där anser man att lönsamhetsgränsen går. 2007 deklarerade enbart 160 renägare inkomst från sina renar, och snittet för den deklarerade inkomsten låg på 160 000.

I nuvarande form försörjer rennäringen några 10-tal heltidsarbetande renskötare, och som binäring ytterligare ett par hundra 1,000 mil scooterkörning per år kostar runt 100,000 inklusive avskrivningar, därtill kommer cirka 5,000 mil med bil för att sköta heltidsjobbet.

Det är näst intill omöjligt att få ett grepp om vad dagens rennäring kostar landets övriga medborgare. Svårt är det också att få klarhet i vart samtliga samernas inkomster via bidrag och anslag, tar vägen. Vänder man sig till Sametinget, Sameradion, Same-TV eller andra samiska källor får man ingen verklig hjälp att få fram fakta. Men följande kostnader för rennäringen är belagda:

Från Budget 2007:7 Publikområde samepol.:
45.1 via Sametinget inklusive tilläggsanslag: 72 miljoner
45:1 Ap1 och Ap2: 3 miljoner
42:5 Viltskadeersättning: 49 miljoner
Trafikdödade renar: 4 miljoner
Intrångsersättningar: 20 miljoner
Utredningar, rättegångar: 40 miljoner
EU-bidrag: 15 miljoner
Trafikskador – materiella: 30 miljoner
Kostnader för tjänster: 28 miljoner

Detta ger en totalsumma för stöd, bidrag och ersättningar på: 261 miljoner kronor.

Till detta kommer att 1700 personbilar skadas i renolyckor till en försäkringskostnad av 50 miljoner och personskadorna vid dessa olyckor som ligger på ca 60 miljoner i form av sjukvård och rehabilitering som i huvudsak bekostas av landstingen.

Därtill kommer ersättningar från exempelvis energiproducenterna på uppskattningsvis 100 miljoner per år. Renhjordarnas skador på ungskog är en gigantisk kostnad. Enligt en avhandling av Samuel Roturier (SLU, Umeå, rapport nr 2.2007) skadas åtta procent (176 plantor) per hektar av tallplantorna till följd av renbete. Om två plantor per hektar förstörs i ”Sameland” är kostnaden 480 miljoner per år. Om fler förstörs…

Jämför nu allt det nämnda (ca 900 miljoner, miljöskadorna oräknat) med att rennäringen omsätter mellan 200 och 250 miljoner om året.

wolf_stalking

Något absurt blir dessa gigantiska ekonomiska stöd dessutom om man betänker följande fullständigt odemokratiska ordning. Det är nämligen som så att en svensk same överhuvudtaget inte får bedriva renskötsel om denne inte är medlem i sameby, vilket kortfattat innebär samebymedlemmarna har fullständigt monopol på renskötseln i landet. Lägg därpå till faktumet att samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer och att medlemskap i samebyn avgörs i interna omröstningar som avgöras med graderad rösträtt, vilket innebär att den som är rik har mer inflytande än den som är fattig. Kontentan av detta blir att det i realiteten är ett fåtal förmögna som dikterar villkoren i hela samebyn och att det är näst intill omöjligt att erhålla medlemskap om det inte är förankrat bland de mest förmögna i samebyn.

Som synes så har renskötseln i grund och botten förvandlats till en odemokratisk hobbyverksamhet som finansieras via bidrag. Att vakta sina renar på traditionellt vis kommer inte på fråga längre, utan de får driva vind för våg utan tillsyn. Den kulturbetingade intensiva renskötseln, som näringen anger som skäl för sina frikostiga bidrag, har sedan länge ersatts av en högteknologisk extensiv renskötsel som inte har ett dyft med samiska traditioner att göra.

Under 2013 och 2014 arbetade IPCC med den femte utvärderingen av kunskapsläget kring klimatförändringen och över 800 experter inom olika kunskapsområden från 85 länder deltar aktivt i arbetet.

Att människan idag påverkar klimatet negativt står bortom allt tvivel och vi börjar se effekterna i form av ett alltmer extremt väder. De kostnader vi har att se fram emot om inte utvecklingen stoppas lär överträffa innebörden i ordet gigantiska.

Samernas renhållning hotas också, de ser redan effekterna och om några få årtionden är renhållning i nordliga Sverige antagligen ett minne. Linjen för renhållning lär flyttas långt norröver efterhand som medeltemperaturen stiger.

Svält är en vanlig dödsorsak men skulden lägger samerna ändå på rovdjuren: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rovdjur-dodar-farre-renar-an-vantat?cmpid=del%3Afb%3A20180213%3Arovdjur-dodar-farre-renar-an-vantat%3Anyh%3Alp

Snöförhållandena vintertid blir besvärligare för renarna och stora renbetesområden låses av skare och isbildning. Vilket innebär kraftigt ökat behov av stödutfodring. Detta innebär samtidigt att renhållningen blir ekonomiskt ohållbar.

Problemet med att många djur inte hinner med i klimatomställningen är välkänt. Exempelvis har flugsnapparna i Holland minskat med 90 procent. Anledningen beror på att de vuxna lägger ägg vid samma tid som vanligt. Fast det då är för sent eftersom insektstoppen är förbi när ungarna kläcks.

Fler exempel finns och snart ser du detta ske även här hemma i Sverige.

Klimatzonen i Sverige rör sig norrut med en hastighet av drygt tio meter per dygn. Jämtland förlorar exempelvis en vinterdag per år. Om världens ledare lyckas med målet att stabilisera höjningen av den globala medeltemperaturen till två plusgrader hävdar SMHI att effekten blir ytterligare 1.5 – 2 grader här i Sverige. Hur många tror att vi lyckas stanna vid en uppvärmning på två plusgrader?

De sydsvenska älgarna lär bli klimatflyktingar och söka sig upp mot småländska höglandet. Det menar professor Göran Ericsson. ( Göran Ericsson är professor vid Institutet för vilt, fisk och miljö på Lantbruksuniversitetet i Umeå och som leder Projekt Sydälg). Redan finns tecken på att den lokala klimatförändringen påverkar djuren. Han tror att det finns en ganska enkel förklaring till den alarmerande kalvdöden på just Öland. Älgarna parar sig i normal tid – men vet inte när våren infaller. Så kalvningen sker först efter det att vårens primörer är som bäst. De späda näringsrika grönsakerna är då borta från menyn. I stället bjuds de i allt högre grad på träig och sämre kost. Det är överblommat och riset har börjat förvedas.

”– Korna är i hyfsad kondition om höstarna, parar sig och fostret växer sedan till. Men när de kalvar krävs mycket, mycket energi för att tillverka mjölk. Och då verkar ”tidsfönstret” vara stängt. Kalvarna dör tidigt”, säger Göran Ericsson.

Politikerna måste genomgående uppvärdera vetenskapliga rekommendationer i förhållande till enskilda näringsidkares och deras lobbyisters kortsiktiga intressen. Och vi måste alla sluta bete oss som jättebebisar – och släppa föreställningen att överdåd är en mänsklig rättighet.”

Så skrev en klok kvinna och vilka som är nationens största ”jättebebisar” vill jag låta vara oskrivet. Men det finns en hel del individer som tävlar intensivt om epitetet.

Orden ovan kring de renhållande samebyarnas varg- och rovdjurshat kan lätt överföras till fårhållande månskensbönder, älgjägare och den grupp som intensivt värnar löshundsjakten, det är samma nivå på lögnerna, okunnigheten och hysterin.

 

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rennaringens-kris-ar-inte-vargens-fel_6865983.svd

 

2689076_1024_576

vacce-sepia1b mellan

 

 

Publicerat i Vargdebatten: | Märkt , | 4 kommentarer