Samerna och rovdjurshatet.

Ett verkligt naturfolk respekterar naturen och dem som bebor den och sköter om det ekologiska systemet.

Den svenska rovdjursförvaltningen bör ses som ett stort misslyckande på många plan.

Det finns egentligen ingenting i FN:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk, som ger Samerna rätt med hänvisning till renhållningen att i princip hålla hela norra Sverige fritt från varg och andra rovdjur. Det finns inget förnuft i att bistå ett ursprungsfolks ”krig” mot konkurrerande djurarter så som Sverige bistår och hjälper Samerna i kriget mot varg och lodjur.

Sverige har inte godkänt FN:s deklaration om ursprungsfolk. I denna står, jag citerar, att: ”naturbefolkningen på inget sätt får påverka naturen negativt i sitt område”.
Om Sverige skriver på konventionen så kommer trycket på samerna att öka markant. Kanske så att dom motsätter sig det?

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/urfolkens-rattigheter

lodjursfamilj

Det handlar inte om samisk kultur, det handlar om rent destruktiv girighet och en osund syn på naturens mångfald och har ingenting med ett naturfolk att göra, tvärtom.

Samerna har en vacker och intressant kultur men blanda inte in dagens moderna renhållning i detta begrepp.

De renhållande Samebyarna missbrukar och vantolkar medvetet FN:s konvention om ursprungsfolk, för egen vinnings skull och beter sig exakt som dem de själva beskriver som ”giriga gruvbolag” som vill utvinna ”guld” på deras hävdvunna marker. Skillnaden är bara den att den destruktiva naturpåverkan sker genom att Samerna skjuter varg, björn, lodjur, järv, kungsörn både legalt och illegalt. Bara för att skörda sitt eget ”guld”.

Ett naturfolk beter sig inte så, ett naturfolk respekterar det vilda och utrotar inte konkurrenterna. Ett naturfolk bedriver inte djurhållning industriellt med hjälp av helikopter, snöskoter, motorcyklar, långtradare och enorma krav på bidrag. Ett äkta naturfolk skulle inte stänga ute rovdjuren från halva Sveriges yta. Samer är inte girigare än andra folk, denna negativa men mänskliga bieffekt finner du överallt.

Samekulturen är så mycket mer än den ”moderna” renhållningen och samekulturen är väl värd att värna, men det gäller inte renhållningen så som den sköts idag.

Sammantaget finns det dock inget vetenskapligt stöd för påståenden som att rovdjuren tar halva produktionen av renstammen i Sverige. Inte heller att rovdjursförekomst generellt skapat den kris som rennäringen befinner sig i.

Vi har i andra sammanhang, då vi bemött professor emeritus Öje Danells påståenden, visat att de samebyar som uppvisar de bästa produktionssiffrorna, också är de byar som har den högsta rovdjursförekomsten. Detta gäller för såväl Norrbotten som Västerbotten och Jämtland. Vi är trots detta öppna för att det kan finnas enstaka skogssamebyar som kan lida stora kalvförluster främst på grund av björnförekomst. Men att generalisera utifrån detta låter sig dock inte göras.

Mer kunskap behövs, men den är oåtkomlig för de flesta.

Slaktstatistik insamlas av sametinget som grund för det slaktstöd som staten utbetalar. Denna statistik har visat sig omöjlig för oss att ta del av, då vi försökt att få den. I de fall som vi lyckats hitta uppgifter så har det varit från andra källor, till exempel från samebyars skyddsjaktsansökningar på rovdjur. Det vi då sett, är som nämnts ovan, goda produktionsresultat i rovdjurstäta samebyar. Vi har också sett renantal, större än tillåtna, för samebyar med dessa de högst uppmätta förekomsterna av lo respektive järv. Vi kan därför påstå att rovdjursförekomst inte utgör ett akut hot mot dessa samebyar”. Citerar Bert-Ove Lindström och Krister Persson, representanter för Naturvårdsintresset,Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten och Västerbotten.

De skriver vidare i sin SvD opinion-artikel (2012-02-20) att vargen/rovdjuren inte orsakar rennäringens kris utan den ligger på problemen kring för små enheter, klimatförändringar, skogsbruk, vindkraftsutbyggnad och andra ingrepp i miljön som minskat tillgången på lämpliga betesmarker. De små och olönsamma enheterna beror främst på att rätten till jakt och fiske är knuten till renskötselrätten. Dessutom är det ingen renägande same som går i pension vid 65 år.

Enligt Jordbruksverket finns i Sverige någonstans runt 4,500 renägare, av dessa har 3,639 färre än 50 renar och den här gruppen sköter dem som regel inte själva, inte heller är det vanligt att någon inkomst deklareras för dem.

Endast 110 Svenska renägare (utav ca 20 000 samer, varav de flesta bor i Mälardalen) har fler än 400 renar – där anser man att lönsamhetsgränsen går. 2007 deklarerade enbart 160 renägare inkomst från sina renar, och snittet för den deklarerade inkomsten låg på 160 000.

I nuvarande form försörjer rennäringen några 10-tal heltidsarbetande renskötare, och som binäring ytterligare ett par hundra 1,000 mil scooterkörning per år kostar runt 100,000 inklusive avskrivningar, därtill kommer cirka 5,000 mil med bil för att sköta heltidsjobbet.

Det är näst intill omöjligt att få ett grepp om vad dagens rennäring kostar landets övriga medborgare. Svårt är det också att få klarhet i vart samtliga samernas inkomster via bidrag och anslag, tar vägen. Vänder man sig till Sametinget, Sameradion, Same-TV eller andra samiska källor får man ingen verklig hjälp att få fram fakta. Men följande kostnader för rennäringen är belagda:

Från Budget 2007:7 Publikområde samepol.:
45.1 via Sametinget inklusive tilläggsanslag: 72 miljoner
45:1 Ap1 och Ap2: 3 miljoner
42:5 Viltskadeersättning: 49 miljoner
Trafikdödade renar: 4 miljoner
Intrångsersättningar: 20 miljoner
Utredningar, rättegångar: 40 miljoner
EU-bidrag: 15 miljoner
Trafikskador – materiella: 30 miljoner
Kostnader för tjänster: 28 miljoner

Detta ger en totalsumma för stöd, bidrag och ersättningar på: 261 miljoner kronor.

Till detta kommer att 1700 personbilar skadas i renolyckor till en försäkringskostnad av 50 miljoner och personskadorna vid dessa olyckor som ligger på ca 60 miljoner i form av sjukvård och rehabilitering som i huvudsak bekostas av landstingen.

Därtill kommer ersättningar från exempelvis energiproducenterna på uppskattningsvis 100 miljoner per år. Renhjordarnas skador på ungskog är en gigantisk kostnad. Enligt en avhandling av Samuel Roturier (SLU, Umeå, rapport nr 2.2007) skadas åtta procent (176 plantor) per hektar av tallplantorna till följd av renbete. Om två plantor per hektar förstörs i ”Sameland” är kostnaden 480 miljoner per år. Om fler förstörs…

Jämför nu allt det nämnda (ca 900 miljoner, miljöskadorna oräknat) med att rennäringen omsätter mellan 200 och 250 miljoner om året.

wolf_stalking

Något absurt blir dessa gigantiska ekonomiska stöd dessutom om man betänker följande fullständigt odemokratiska ordning. Det är nämligen som så att en svensk same överhuvudtaget inte får bedriva renskötsel om denne inte är medlem i sameby, vilket kortfattat innebär samebymedlemmarna har fullständigt monopol på renskötseln i landet. Lägg därpå till faktumet att samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer och att medlemskap i samebyn avgörs i interna omröstningar som avgöras med graderad rösträtt, vilket innebär att den som är rik har mer inflytande än den som är fattig. Kontentan av detta blir att det i realiteten är ett fåtal förmögna som dikterar villkoren i hela samebyn och att det är näst intill omöjligt att erhålla medlemskap om det inte är förankrat bland de mest förmögna i samebyn.

Som synes så har renskötseln i grund och botten förvandlats till en odemokratisk hobbyverksamhet som finansieras via bidrag. Att vakta sina renar på traditionellt vis kommer inte på fråga längre, utan de får driva vind för våg utan tillsyn. Den kulturbetingade intensiva renskötseln, som näringen anger som skäl för sina frikostiga bidrag, har sedan länge ersatts av en högteknologisk extensiv renskötsel som inte har ett dyft med samiska traditioner att göra.

Under 2013 och 2014 arbetade IPCC med den femte utvärderingen av kunskapsläget kring klimatförändringen och över 800 experter inom olika kunskapsområden från 85 länder deltar aktivt i arbetet.

Att människan idag påverkar klimatet negativt står bortom allt tvivel och vi börjar se effekterna i form av ett alltmer extremt väder. De kostnader vi har att se fram emot om inte utvecklingen stoppas lär överträffa innebörden i ordet gigantiska.

Samernas renhållning hotas också, de ser redan effekterna och om några få årtionden är renhållning i nordliga Sverige antagligen ett minne. Linjen för renhållning lär flyttas långt norröver efterhand som medeltemperaturen stiger.

Svält är en vanlig dödsorsak men skulden lägger samerna ändå på rovdjuren: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/rovdjur-dodar-farre-renar-an-vantat?cmpid=del%3Afb%3A20180213%3Arovdjur-dodar-farre-renar-an-vantat%3Anyh%3Alp

Snöförhållandena vintertid blir besvärligare för renarna och stora renbetesområden låses av skare och isbildning. Vilket innebär kraftigt ökat behov av stödutfodring. Detta innebär samtidigt att renhållningen blir ekonomiskt ohållbar.

Problemet med att många djur inte hinner med i klimatomställningen är välkänt. Exempelvis har flugsnapparna i Holland minskat med 90 procent. Anledningen beror på att de vuxna lägger ägg vid samma tid som vanligt. Fast det då är för sent eftersom insektstoppen är förbi när ungarna kläcks.

Fler exempel finns och snart ser du detta ske även här hemma i Sverige.

Klimatzonen i Sverige rör sig norrut med en hastighet av drygt tio meter per dygn. Jämtland förlorar exempelvis en vinterdag per år. Om världens ledare lyckas med målet att stabilisera höjningen av den globala medeltemperaturen till två plusgrader hävdar SMHI att effekten blir ytterligare 1.5 – 2 grader här i Sverige. Hur många tror att vi lyckas stanna vid en uppvärmning på två plusgrader?

De sydsvenska älgarna lär bli klimatflyktingar och söka sig upp mot småländska höglandet. Det menar professor Göran Ericsson. ( Göran Ericsson är professor vid Institutet för vilt, fisk och miljö på Lantbruksuniversitetet i Umeå och som leder Projekt Sydälg). Redan finns tecken på att den lokala klimatförändringen påverkar djuren. Han tror att det finns en ganska enkel förklaring till den alarmerande kalvdöden på just Öland. Älgarna parar sig i normal tid – men vet inte när våren infaller. Så kalvningen sker först efter det att vårens primörer är som bäst. De späda näringsrika grönsakerna är då borta från menyn. I stället bjuds de i allt högre grad på träig och sämre kost. Det är överblommat och riset har börjat förvedas.

”– Korna är i hyfsad kondition om höstarna, parar sig och fostret växer sedan till. Men när de kalvar krävs mycket, mycket energi för att tillverka mjölk. Och då verkar ”tidsfönstret” vara stängt. Kalvarna dör tidigt”, säger Göran Ericsson.

Politikerna måste genomgående uppvärdera vetenskapliga rekommendationer i förhållande till enskilda näringsidkares och deras lobbyisters kortsiktiga intressen. Och vi måste alla sluta bete oss som jättebebisar – och släppa föreställningen att överdåd är en mänsklig rättighet.”

Så skrev en klok kvinna och vilka som är nationens största ”jättebebisar” vill jag låta vara oskrivet. Men det finns en hel del individer som tävlar intensivt om epitetet.

Orden ovan kring de renhållande samebyarnas varg- och rovdjurshat kan lätt överföras till fårhållande månskensbönder, älgjägare och den grupp som intensivt värnar löshundsjakten, det är samma nivå på lögnerna, okunnigheten och hysterin.

 

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rennaringens-kris-ar-inte-vargens-fel_6865983.svd

 

2689076_1024_576

vacce-sepia1b mellan

 

 

Annonser
Publicerat i Vargdebatten: | Märkt , | 4 kommentarer

Det stora hotet ÄR okunnigheten.

Det finns stora likheter mellan rasister och de vargnegativa

Jag har följt vargdebatten under ca åtta år och ser tydligt paralleller mellan det vargnegativa hatet och de ”invandringskritiska” rasisterna. Det är exakt samma primitiva instinktiva rädslor, okunnighet och oförmåga att ta in fakta/kunskap (faktaresistens).

Några års läsning av kommentarsfälten på hatsajten Avpixlat (och liknande sidor) och tidskriften Svensk Jakts sajt ger samma bild av främst lågbegåvade gubbar som är totalt oförmögna till en positiv kreativ problemlösningsförmåga. Begåvningsnivån på dessa båda sajters ”redaktioner” är också de likartade.
De gapar högt, drivna av samma primitiva instinkter: ” Muslimerna är den största faran!” / ”- Vargen är farlig och ödelägger landsbygden!”
De reagerar enbart på en djup rädsla (ofta spelad), och total egoism kopplat till ett oförstånd som är direkt skrämmande. De ”vargkritiska” vill inte att vargen tar deras ”ägda” bytesdjur och ses som ohyra. Parallellerna till de små tribalistiska (nationalistiska) ”invandringskritiska” (rasistiska) grupperingarna är tydlig. I det sistnämnda fallet ropar de: ” Invandrarna våldtar våra kvinnor!”

Bakom de infantila ropen syns tydligt en total oförmåga att förstå grundläggande fakta, en avsaknad av källkritiskt tänkande, en oförmåga att läsa statistik o.s.v.

Man inser snabbt om man verkligen följer debatten och läser på i sak, att någonting dummare än den outvecklade hanformen av homo sapiens är omöjligt att hitta.
Det djupt tragiska är att dessa som man finner längst till vänster på normalfördelningskurvan över våra multipla intelligenser, EQ, med mera ibland hittar en plats i maktens korridorer, liksom inom rättsvårdande myndigheter o.s.v. Det handlar om ca 20% av den manliga befolkningen. ( Jo, det finns ett antal kvinnor också!).

https://varghjarta.wordpress.com/2017/02/06/jagarforbunden-ar-lognens-mastare/

Vad Göra?

Vad göra? Att ens försöka samtala med, argumentera med dessa grupper är totalt meningslöst, de är exakt lika mentalt låsta som religiösa fundamentalister.

Vad göra? Man kan givetvis inte agera på deras nivå och påbörja ”privat skyddsjakt” (S.T.G.) på denna grupp (även om tanken under korta stunder kan verka lockande!).

Vad göra? På sikt kommer givetvis detta infantila och puerila ”gubbstimm” dö ut, men frågan är om det inte är för sent då?

Den mänskliga hjärnan är ca 40 000 år gammal (modellen alltså), evolutionen går långsamt och det enda tidspilens vandring framåt garanterar är att allting förändras. Vi står inför gigantiska klimatproblem, vattenbrist, miljöproblem allmänt och det sjätte och största massutdöendet.

Fem gånger har jorden råkat ut för en närmast total utarmning av alla arter, den senaste var dinosauriernas undergång. Linda Laikre menar att vi just nu är mitt inne i den sjätte massutdöendet och den här gången är det människans fel:


wolf

vacce-sepia1b mellan

 

Publicerat i Vargdebatten:

Facebook och de lågbegåvade.

Det finns en typ av feghet som är vanlig i det tysta svenska samhället, en feghet som öppnar dörren för korruption, nepotism och som normaliserar allehanda oetiska beteenden. Denna feghet yttrar sig oftast i att man skyddar vännen, står lojal mot ”hen” och negligerar lagen och vad som är etiskt rätt.

Det finns ”värnare” som helst skyddar de lägsta varghatarna och som naivt försvarar dem oavsett vad de skriver. Jag citerar en:

Jari kan uttrycka sig väldigt korkat ibland…speciellt när han blir förbannad. Han retas gärna för att få andra upprörda…men han är inte den som skulle förgifta vargen eller skjuta den illegalt. Han skrev så för att reta sig Thomas.”

Hon fortsätter: ”Du vill bara ha ryggdunk Thomas och du klarar inte att ta kritik.”

Orden hon benämner som varande normal och saklig, faktabaserad kritik lyder så här:

Jari Rahm · Vän med Lisa Karlsson och 1 till
Du kära Thomas, vi som lever i verkligheten matar vargen med bly eller förgiftat kött.
Det ger liksom ett in i helvete bra resultat.
En helmantel i buken och låta den gå sin död tillmötes är höjden av välbehag.
Gilla · Svara · 4 tim
Jag har erhållit kommentarer från samma källa förr och som anses okej av denna kvinna:

Jari Rahm: Nääää det är helt jävla omöjligt när ni har smygrunkare som Thomas Alm i gruppen.
Sparka ut idioten, ni kan väl inte ha medlemmar vars föräldrar är syskon med varandra, snacka om att det är värre inavel än vargen. ”

Jari Rahm: Kan ingen få tyst på idioten som tycker om att höra sin egen röst och sitter och smårunkar i ett hörn när han läser i sitt tycke, sitt egna fantastiska alster till jävla skitsnack, näää du Thomas själv så tycker jag nog att du bör genomgå en total lobotomi och bli kemisk kastrerad med en härlig tvångströja och en diciplinboll i truten.
Och alla ni andra så önskar jag en god helg

Jari Rahm: Thomas Alm du är dumknullad på riktigt, är dina föräldrar syskon med varandra?
Jag känner foliehattarnas vindar blåsa.

Jag svarade henne så här:

…jo, jag har förstått att du känner honom och värnar om hans rätt att uttrycka sig som han gör. Att hans ord är bortom det acceptabla tycks du inte bry dig om och att hans personpåhopp ligger bortom alla gränser likaså. Jag insåg när ni ”administrerade” hans påhopp att ni skyddar honom och började fråga mig om vi inte här har en ”värnare” som spelar falskt? Svaret fick jag nu! Du kallar det ”tjafs” och skyddar honom, det säger mig att du ÄR på samma låga nivå. …och ja, jag tänker se till att han får problem. Det är exakt din sort, de här små ”värnande” själarna som via naivt ”modershjärta” normaliserar den skit vi ser växa fram från herrar som Jari, små män totalt oförmögna till ett sakligt argumenterande och som sprider rasistiskt hat, som häthatar kvinnor, uppmuntrar till jaktbrott o.s.v.. Du är så naiv (eller falsk) så att du placerar dig själv på en nivå under honom.

…och tanten började läcka koncentrerad svavelsyra, så sur blev hon! 😉

Det som gjorde att den ”goda kristna modern” reagerade var att jag agerade, jag sände en anmälan till åklagarmyndigheten (vilken de vidarebefordrade till polismyndigheten) om misstänkt jaktbrott, uppmuntran till dylika och ifrågasatte personen (Jaris) lämplighet att inneha vapenlicens. Dessutom informerades individens arbetsgivare om hans olämpliga tonläge på Facebook.

16265270_1398037506922044_1483721833677147400_n

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Vargdebatten: | 3 kommentarer

Jägarförbunden är lögnens mästare!

”Ingen jägare vill ha varg på sina marker” hävdar Björn Sprängare,
Ordförande Svenska Jägareförbundet och tydliggör vad konflikten i realiteten handlar om.

https://jagareforbundet.se/…/forbundsordforanden-ingen-vil…/

Ett vanligt och kraftfullt framhävt argumentet bland jägare för jakt på småvilt har rent historiskt varit att jägarkåren bidragit till att upprätthålla en ekologisk balans. Detta då rovdjurspopulationen varit marginell eller obefintlig.
Jakt på bland annat hjortdjur och småvilt har varit nödvändigt ur ett ekologiskt och djurskyddsligt perspektiv för att befrämja hälsa och välmående bland skogens djur. Annars skulle de växa sig till oanade populationer med svält, lidande och sjukdom som en konsekvens för djuren.

Nu när vargen återkom hävdar samma jägarförbund att hänsyn främst måste tas mot boende på landsbygden som har som största intresse att jaga. Blir vargstammen för stor så får hobbyjägarna mindre vilt att jaga.
Tydligare kan man inte avslöja sig!
Jag glömmer aldrig den jägare som i en intervju avslöjade hur de tänker:

” – Det är orättvist, vargen får jaga älg året om, det får inte vi!”

De mest rabiata rovdjurshatande/varghatande jägarna ÄR ett gäng egotrippade mycket små individer som inte tål konkurrens från skickligare jägare, de förstår inte vad en hållbar stam innebär, ser inte inavelsproblematiken och vet att en så liten stam som 150 djur inte överlever på sikt under nuvarande omständigheter. Det räcker med att en sjukdom sprider sig. De förstår inte de ekologiska systemens krav på mångfald (inte minst genetisk mångfald), saknar etik, ljuger återkommande och medvetet, med mera, i en oändlig rad av barnsligt, egoistiskt och faktaresistent pladder.

De saknar helt faktabaserade argument och får sin vilja igenom helt på grund av lögner och starka kontaktnät till makten (Rosenbad och riksdagen).

En grundkurs i genetik bör ligga som en nödvändighet:
https://www.youtube.com/watch?v=1QJ7Zy–nVQ

Liksom en grundkurs i vikten av genetisk variation:
https://www.youtube.com/watch?v=VFwxm9XaF_s

Licensjakten är ett högst medvetet led i jägarkårens utrotningstaktik.

 

Jägarförbunden har mäktiga bundsförvanter inom politiken och de rättsvårdande myndigheterna och får därmed också återkommande igenom sitt krav på slakt (licensjakt).

Att jaktbrotten är så vanliga och Sverige (enligt BRÅ) är ett laglöst land därvidlag har tämligen enkla psykologiska förklaringar. Människors lojalitet går sällan primärt till lagen, utan till det som gynnar dem själva.

Att få jaktbrott uppdagas och lagförs handlar inte enbart om att brotten är svåra att bevisa. Det handlar också till stor del om att de som är satta att värna lagen, allt från politiker och följet inom rättssystemet, domare, åklagare och poliser, ofta själva är jägare och inte vill ha ”privata” problem i det jägargäng de tillhör.

Det är så korruption skapas, lagen nedprioriteras till gagn för egennyttan och brottet normaliseras, oavsett om det handlar om rasistiskt hat, näthat mot kvinnor eller jaktbrott.

Det är många som står tysta, likgiltigt cyniska och kommer med allehanda ursäkter för att dölja detta faktum, därtill kommer den högst mänskliga latheten, det är jobbigt att engagera sig.

Det skulle inte vara svårt för polismyndigheten/åklagarmyndigheten att stävja brotten i sin linda om man aktivt sökte t.ex. här på Facebook och fråntog alla dem som uppmuntrar till jaktbrott vapenlicensen med hänvisning till deras olämplighet.

Men man väljer aktiv tystnad ivrigt påhejade av de politiker som ständigt mumlar om resursbrist och sänker skatten istället.
Bilden är likartad vad det gäller rasism och män som näthatar kvinnor.

När de i samhället som skall värna lagen sällar sig till den ”tysta majoriteten” av lättjefull likgiltighet växer problemen, och det är exakt detta vi ser ske…

wolf_stalking

vacce-sepia1b mellan

Publicerat i Vargdebatten: | 1 kommentar

…om det viktiga ordet balans.

Enligt mig ett av våra viktigaste ord och för mig är balans helt liktydigt med harmoni. Harmoni är ju också ett ord du finner i synonymlistan: jämviktstillstånd; jämvikt, styrsel, stadga, stabilitet, behärskning, harmoni, fattning .

Balans mellan ”jagets” egoism och altruismen måste finnas där, annars fungerar familjedäggdjuret homo sapiens illa i ett bygge av stamkänsla (samhälle/nation). …och utan ”Vi” är inte ”Jag” i funktion eller harmoni. Den tänkande intelligenta människan inser också fördelarna med ett Vi-samhälle (samarbete) istället för ett Jag-samhälle (tävlan under principen om: ”var och en för sig själv”).  …fast det är nog få som inser fördelen med ”Vi” …och det märks!

För att ett samhällsbygge överhuvudtaget skall fungera i harmoni så måste egoismen balanseras mot altruismen. Samarbete kräver att vi vårdar äldre, unga och sjuka, vi hamnar alla i dessa situationer och vi börjar också där, i beroendet av andras hjälp. Inte minst om vi tvingas fly krig, terror, förtryck med mera. Vi hjälps åt, tar emot och ger. Vi utvecklas tillsammans och ingen balans uppkommer utan kontraster, detta gäller givetvis vår kultur. Inte minst eftersom den breda definitionen av kultur är detsamma som: allt vi människor gör.

Kultur är de psykologiska och sociala skal/skinn vi lever på, i och av. Mångkulturen är ständig i möten mellan unika och de kontraster som ”skrämmer” är också nödvändiga i den balans utvecklande evolution ger. Evolutionen pågår ständigt och konstant och ofta tonar kontrasten bort i takt med att färgen/tonen förändras. Likt färg förändras av ljuset och vilken färg som står bredvid så förändras/utvecklas vi ständigt. …och kontrasten bär ofta balansen med sig.

Från det att ditt medvetande vaknar i utvecklingens vecka tjugotre (ungefär) så växer du ihop med dina föräldrar/familj och de formar dina första år både känslomässigt och kunskapsmässigt, dessutom grundlägger de din ”kultur”. …och givetvis ljuger de inte medvetet när de berättar om traditionernas vikt och om ”Gud”, de förstår bara inte bättre och repriserar det de lärde sig som barn…

”Man kommer alltid sörja den förälder man aldrig blev”

Dina första år är de viktigaste, och det är då den kulturella grunden läggs. Du lär dig sakta språket, ”ramarna”, traditionen, religionen, den politiska tonen färgar dig och ofta slutar det med tonårens revolt och en självvald riktning. Den källkritiska och sovrande metoden växer fram efterhand lite beroende om du uppfostrades demokratiskt och fick tänka fritt.

Som väldigt ung saknar du en källkritisk förmåga och kunskapsbanken är så tom att du inte kan sovra…du påverkas/indoktrineras lättare. Utan traditionernas grundläggande fostran skulle varken religion eller nationalism stå speciellt stark, kunskapen vi bär säger snarare att vi är en global art med ett globalt ansvar. ”Stamtänkandet”/nationalismen bör vi ha lärt oss faran med och balansen uppstår först när vi inser vårt globala beroende av varandra.

Inte minst lär sig människan efterhand som hon kunskapsmässigt utvecklas att balansen i ekosystemen är otroligt viktiga. Naturen är så uppbyggd att harmonin förutsätter att banken bara töms på den naturliga tillväxtens ränta, tar vi ut ”kapitalet” (blundrar/bränner/förgiftar) så förstör vi våra goda livsförutsättningar. Det handlar inte om hur många vi är, eller vilka vi är, det handlar om ett globalt uppdrag (ansvar) att fördela naturräntan jämlikt och efter behov och inte enbart efter ”förtjänst”.

Den känslomässiga harmonin (balansen) växer fram parallellt med allt annat, efterhand som hjärnan växer hos barnet och alla de olika minnesfunktionerna slås på så utvecklas vi efterhand som vi får och ger intryck från våra sinnen. (…och biologiskt är balansen ett viktigt sinne). Ett barn som får mycket kärlek och respektfull kärleksfull beröring lär sig också kunna ge kärlek och att verkligen älska med respekt. En utveckling som parallellt med en kunskapstillväxt som skett fritt, demokratiskt och jämställt, gjort att du i harmoni även älskar dig själv, vilket är grunden för att respektfullt kunna älska andra. Att vara i balans är att vara i harmoni med både sin kärna och alla de psykologiska skinn vi skapar. Det första viktiga ”skinnet” som ligger värmande runt ”jagets” kärna är familjegruppen, hur värmande denna ”filt” varit beror ju på vad som hänt under uppväxten och den sagan har en oändlig variation. Det är därför vi alla är helt unika, ingen gör den andres vandring helt likt. Ändå är vi alltid i grunden detsamma, samma djur och med samma människovärde, samma rättigheter och samma skyldigheter. (Familjegruppen kan givetvis också bestå av väldigt nära vänner ).

Det första och andra psykologiska skinnen är starkt beroende av en annan av livets viktigaste ingrediens, nämligen tillit. Det andra skinnet består av de vänner och bekanta du har som inte står dig riktigt nära, men som du trivs med, umgås med (iallafall då och då). Här är tilliten inte lika stark som i skinn ett och den är än tunnare i skinn tre. I det tredje skinnet finner du dem du kanske inte umgås socialt med, men som du ofta möter i din vardag och arbete/skola. Du kan lägga fler skal/skinn, lite beroende på vem du är. Det som av någon kallades det fjärde skinnet (minns inte filosofens namn) är miljön. Men detta är ett skinn så viktigt att jag vill lägga det heltäckande och parallellt med alla skinnen. Den som förnekar miljöns stora vikt har nog trampat alldeles för länge på cykeln. Ingen blir lycklig på en soptipp och ju mer vi plundrar och förgiftar vår miljö, ju mer lever vi på en dylik, betänk bara den kemiska cocktail vi dagligen öser ut i närmiljön…tänk om fågelsången en vårdag tystnar!

Oavsett i vilket perspektiv du ser på livet (biologin), miljön, kulturen…så ser du vikten av balans.

Det viktigaste ordet och det vackraste, i vårt språk, är för mig ordet balans/harmoni.

chinese-675123_640

(PS: Jag skrev detta under en vandring i minnets allé och under tonen av att jag skall bli farfar. Kanske skrev jag ett framtida brev till barnbarnet, iallafall en början på ett sådant…  DS.)

vacce-sepia1b mellan

Publicerat i Uncategorized | Märkt , ,

Indiansommar och trummande nässelfjärilar.

Nässelfjärilen (Aglais urticae) är en av våra vanligare och färgstarkare dagfjärilar. Övervintrade nässelfjärilar kan ses flyga redan tidigt i mars (Om vårvintern är varm kan man se nässelfjärilar flyga över snön redan i februari) och den är ett klassiskt vårtecken. Du kan se den flyga från mars till september och under de varma indiansommardagar vi upplevde här i Finnveden (ett av Smålands gamla småriken) under slutet av september i år såg jag många nässelfjärilar söka nektar i trädgården.

Vingarna är orangea/rödbruna i botten och har ett vackert regelbundet mönster av svarta och gula fält. Längs med vingarnas kant går ett band av mönster i blå-grått och svart. Undersidan är däremot mer diskret tecknad. Tack vare att vingarnas undersida är spräckliga i brunt och grått har de ett utmärkt kamouflage bland gamla löv och mot trädens bark. Den starkt färgade ovansidan kan också fungera som en varning för hungriga fåglar som tack vare färgen får misstanken att fjärilen är giftig och därför undviker den. Könen har samma utseende.

800px-Kleiner_Fuchs,_Aglais_urticaeFoto: Böhringer Friedrich

800px-Aglais_urticae_Malmö_Folkets_ParkFoto: Korall.

Hanfjärilens uppvaktning är lite extra intressant. När han spanat in en vacker hona flyger han efter henne och försöker komma så nära att han kan trumma mot hennes vingar med sina antenner. Honan flyger då ofta iväg en bit under det att hanen följer efter och fortsätter slå ett trumsolo vid tillfälle. Detta trummande kan man faktiskt höra om man är tillräckligt nära. Trummandet kan pågå i flera timmar och upphör först då parningen inleds. De kan sitta sammankopplade i timmar.

Nässelfjärilen övervintrar som fullt utvecklad fjäril. Under vintern kan man ibland också upptäcka nässelfjärilar inomhus. Då har de väckts upp av värmen. De nyvaknade fjärilarna är ofta svaga och mycket långsamma, vilket gör att man kan studera dem på nära håll. Nässelfjärilen övervintrar hängande upp och ned på en skyddad plats, ofta i ett ihåligt träd, ett uthus eller i en fågelholk/fjärilsholk. Under våren lever fjärilen på nektar av tidiga vårblommor, till exempel tussilago. Honan lägger äggen i högar på undersidan av värdväxten brännässlans blad och därav namnet.

Nässelfjärilen hör till familjen praktfjärilar/ädelfjärilar (Nymphalidae). De kännetecknas främst av utpräglad färgrikedom och är ofta snabba flygare. Det finns omkring 7250 arter i familjen och vilka som finns här i norden finner du här. Filmen nedan beskriver fjärilens utveckling…

…och jag avslutar med lite skönt trummande, dock inte av fjärilens ”viskande” variant.

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Natur och miljö. | Märkt , , | 10 kommentarer

…om de primitiva rasisterna i SD.

Tack Amanda, jag hade helt missat det avslöjande citatet om jag inte läst din ledare. Orden avslöjar tydligt att den medmänskliga retoriken är falsk, de kopierar andra totalitära ledares falska taktik och den som är bekant med 1900-talets historia hittar lätt en annan vidrig europeisk rasist som tonade ner retoriken innan maktövertagandet var ett faktum. Richard Jomshofs(SD) ord är oerhört avslöjande:

”För att verkligen kunna påverka politiken i rätt riktning måste vi fortsätta växa, för att därigenom kunna tvinga fram en förändring. För att det ska vara möjligt måste vi fortsätta med att locka över nya väljare till oss. Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”

Den ”anpassade” retoriken är alltid en lögn och man måste ha stora medvetandeproblem om man missar vad det handlar om. SD bygger sina sagor på en trasig ”poesi”, på lögner och på falsk logik utan verklighetsgrund.

De människor som samlas runt Jimmie Åkesson är individer utan ett uns av den humanistiska och civiliserade fernissa som skapar den inkännande, humanistiska, empatiska och medkännande människan.

SD är inget politiskt parti, det är en osund pubertal missnöjesyttring med tydlig rasistisk ton.

Det handlar om människor som likt övriga däggdjur primitivt och aggressivt hävdar sitt revir. De hävdar reviret på lögner, på hat, på okunnighet, på rädsla, dyskalkyli och på falsk logik utan verklighetsgrund.

När de vandrade runt med sina järnrör visade de sin sanna sida!

En annan klok kvinna, Stina Oscarson, skriver bland annat följande i en fin krönika om populismens haltande logik:

För vi människor söker hela tiden logik och känner en sådan lättnad när den uppstår att vi inte tar oss tid att granska om den här någon koppling till verkligheten, eller om den tillhör en verklighet som uppfunnits i syfte att skapa denna känsla.

Martin Luther King skriver i ”Vägen heter icke-våld” om hur man på detta sätt fann logiska argument för slaveriet: ”Någon formulerade beviset för de svartas underlägsenhet enligt mönstret för Aristotelisk slutledning: Alla människor är skapade till guds avbild. Gud är som alla vet inte svart. Alltså är svarta inte människor.”
SD bygger sin populistiska socialkonservativa tribalistiska etnonationalistiska retorik på samma typ av falsk logik som byggde rasismen i USA och t.ex. Sydafrikas Apartheid.

Det är samma mörka anda som sprids av SD, låt aldrig dem förstöra Sverige!

Detta är Sverige, och detta, liksom detta! Att vara svensk och ”Sverigevän” är alltså någonting helt annat än att vara Sverigedemokrat!

 

12654602_1138528369505394_59877850540556074_n

vacce-sepia1b mellan

 

 

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , , ,