Samtal med en pueril filosof.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/

Vad händer en ”illojal” svensk om SD vinner valet?

Sverigedemokraterna bygger sin nationalism på begreppets mörka Janusansikte i kombination med en tydlig kulturrasism och högerpopulism. Om SD kommer till makten återstår att se hur partiet ska sortera ut vilka som är äkta svenskar.

I sitt principprogram skriver Sverigedemokraterna sig bland annat: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet, eller kultur”. (sidan 15 i Principprogrammet).

Som varande en sann Sverigevän som gillar vår liberala demokrati, våra grundlagar och anser att land skall byggas på lag styrd av god etik, står jag inte lojal visavi SD:s bruna kulturrasism och tribalism.

Frågorna jag ställer är: Hur ska SD sortera ut vilka som är äkta svenskar? Vad visar en äkta svensk lojalitet mot? Vilka premisser skall gälla i ett SD styrt Sverige? Ska vi låta en pueril och en rasistiskt tonad missnöjesyttring som Sverigedemokraterna bestämma om vi är värda vårt medborgarskap eller inte?

SD bygger sin nationalism på begreppets mörka Janusansikte i kombination med en tydlig kulturrasism, högerpopulism och vi vet alla vilken idévärld partiets grundare vilade på.

Den ”svenskhet” SD drömmer om står jag direkt illojal mot och undrar därför lite nyfiket vad det framtida straffet kan bli?

Att utvisa mig till ett annat land kan bli svårt, så jag antar att jag har en reserverad plats i en godsvagn till ett avprogrammeringsläger där jag får lära mig tyst lydig lojalitet med herrarna och får lära mig äkta svensk folkdans. Får jag lära mig spela nyckelharpa också?

 

Efter ett tag kom det ett svar. Ett svar på en mycket pueril nivå, som mest bestod av personpåhopp och retoriskt svammel.

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/illojala-svenskar-straffas-inte-om-sd-kommer-till-makten/

Mattias Karlsson: ”Illojala” svenskar straffas inte om SD kommer till makten.

Skrivningen i Sverigedemokraternas principprogram om att den svensk som överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk innebär inte att en sådan person skulle straffas om SD kom till makten. Alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Thomas Alm frågade sig i ett inlägg DN Åsikt den 20 maj ”Vad händer en ‘illojal’ svensk om SD vinner valet?”.  Det enkla svaret är ingenting – förutom att man får ett tryggare och mer välmående land att leva i.

Utgångspunkten är den filosofiska skrivelse i SD:s principprogram som säger att den icke-svensk som anammar vårt språk och vår kultur och som uppvisar en lojalitet med vårt land därigenom kan bli svensk och att den svensk som på motsvarande sätt överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk.

Alm försöker utifrån denna skrivning insinuera att svenska medborgare som inte lever upp till SD:s definition av svenskhet skulle riskera att straffas på något sätt. Att han ställer en sådan fråga kan bara bero på att han antingen är så oseriös att han inte läst det program han kritiserar, att han saknar den kognitiva förmågan som krävs för att förstå det han läser eller att han både läst och förstått, men ändå låtsas som motsatsen för att på ett ohederligt och grundlöst sätt kunna skrämma människor till att tycka illa om SD.

Det statueras väldigt tydligt i SD:s principprogram att vi gör en tydlig skillnad mellan tillhörighet till den svenska kulturella gemenskapen å ena sidan och på medborgarskap och medborgerliga rättigheter å den andra andra. Med andra ord, alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Likt många oikofober före honom tycks Alm ifrågasätta såväl existensen av som poängen med en svensk identitet och kulturell gemenskap. Det är tragiskt och i förlängningen också skadligt. Den gemensamma identiteten är grunden för vår välfärdsstat. Den befrämjar tillit, inre solidaritet, välstånd, demokrati, hemkänsla och trygghet. Utan den riskerar vårt samhälle, våra institutioner och vårt solidariska välfärdssystem att kollapsa.

Att Alm raljerar över konceptet att man kan upphöra att vara svensk förvånar mig. Det måste innebära att en person som ansluter sig till Islamiska staten, som uppmanar till heligt krig mot Sverige, som slutar att prata svenska, förtrycker kvinnor, mördar kristna och homosexuella och halalslaktar djur utan bedövning i Alms värld fortfarande är precis lika svensk som Astrid Lindgren var. Alternativt att Astrid Lindgren inte var svensk eftersom svenskhet överhuvudtaget inte existerar och aldrig har gjort det.

Det är i så fall en uppfattning som SD inte delar och som står på ytterst svag empirisk och vetenskaplig grund.

 

Mitt svar följde:

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/sds-principprogram-innehaller-rasbiologi/

SD:s principprogram innehåller rasbiologi.

Sverigedemokraternas principprogram inte bara flörtar med rasbiologin – det är rasbiologi. Rötterna till den ideologiska förebilden är tydliga. Astrid Lindgren avskydde allt som ni står för.

Jag tackar Mattias Karlsson, huvudförfattare till SD:s principprogram, för det sena svaret och ler lite över att han tolkar min fråga och nyfikenhet som oikofobi och hur hen talar om svensk kultur. Oikofobi är, litet förenklat, motsatsen till xenofobi, och alltså ett slags självhat mot sin egen nation, kultur, etnicitet, ”ras” eller vad man nu vill bunta ihop folk efter. Oikofobi är ett ord som plockats upp av sverigedemokrater, ”nationalister” och andra som ”inte är rasister” för att klistras på alla som är för kulturell mångfald, religiös öppenhet och politisk pluralism – kort och gott alla som är emot dem. Det är det nya modeordet när ”PK” (”politiskt korrekt”) känns för uttjatat och ”svenskfientlig” eller ”landsförrädare” känns för hårt.

Jag gillar det mångkulturella, demokratiska och öppna Sverige ni vill rasera. Svensk är jag i lika hög grad som herr Karlsson och hans vänner i SD. Denna ”illojalitet” handlar uppenbarligen på hur man ser på SD:s ideologi. Men definiera gärna vilken kultur ni anser vara ren svenskhet.

Jag står inte lojal, och kommer aldrig att göra, med SD:s ideologiska tribalism och rasistiska ton. Att ni tar upp Astrid Lindgren är roande då ni bör veta att hon verkligen avskydde allt det ni står för.

SD:s principprogram bevisar bortom allt rimligt tvivel att den rasbiologiska idévärlden är livskraftig inom partiet.

I principprogrammet kan vi läsa följande (sidan 8):

“Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”

Idén om en mänsklig essens som är kopplad till våra gener saknar allt vetenskapligt stöd. Orden är ett fantasifullt ”hittepå” som inte bara flörtar med rasbiologin – det är rasbiologi. Det är ett ovärdigt, fördomsfullt och lögnaktigt sätt att dela in mänskligheten i ”vi och dem” utifrån påstådda biologiska skillnader och enbart hänvisa till en politisk ideologi. Rötterna till den ideologiska förebilden är tydliga.

”Intet är jag, men min ras och min rot och min stam äro allt”. (Bertel Gripenberg).

Under de miljoner år, med den genetisk variation som dagens människa utvecklat, är människosläktet genetiskt extremt homogent trots alla skillnader i utseende. Det finns inget stöd någonstans inom genetiken/epigenitiken för ”rena folk”/raser och absolut inget stöd för ”genetisk essens” enligt SD:s fantasier.

Den omfattande forskning och genetiska kartläggning, som ny dna-teknik kunnat erbjuda, visar att inga rasspecifika gener har kunnat identifieras överhuvudtaget. SD, AFS, NMR driver ren rasism, bara rasister driver tesen om raser, ”genetisk essens”. Konsekvenserna av denna, de bruna vanföreställningarnas nationalism, har vi sett förr.

Som ett led i rasismen vill SD genomföra en repatriering. Möjligheten till frivilligt återvändande finns redan, liksom stöd för detta. Tonen i SD:s retorik tyder på krav om tvångsliknande åtgärder.

Vilka människor vill SD främst tvinga till återvändande? Vilka är det som ska åka ”dit de bör bo”?

Studerar man SD:s kulturrasistiska retorik, hat mot muslimer och rädsla för människor med hög melanin-nivå, så ligger svaret tydligt. Det handlar främst om människor från det så kallade MENA-området – Mellanöstern och Nordafrika.

Frågan är vilka konsekvenser en tvångsbaserad repatriering får. Vad händer om människor sätter sig i motvärn och får stöd av ”illojala” svenskar?

Är det då godsvagnarna börjar rulla igen?

 

Filosofen och SD:s ideolog svarade:

https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/biologiska-skillnader-inte-en-del-av-sds-politiska-analys/

I min föregående replik frågade jag mig om det förhöll sig så att Thomas Alm faktiskt hade förstått vad han läst, men av propagandistiska skäl ändå låtsades missförstå eller om han helt enkelt saknar den kognitiva förmåga som krävs för att förstå en text som SD:s principprogram. Efter att ha tagit del av hans senaste svar lutar jag åt det sistnämnda.

Trots att vårt principprogram oerhört tydligt tar ställning för principen om öppen svenskhet i bemärkelsen att vem som helst, oavsett hudfärg och ursprung, kan bli betraktad som fullvärdig svensk i våra ögon, så länge man bara anammar vårt språk, vår kultur och vår identitet. Trots att programmet stadgar fastslår att alla människor har ett grundläggande och okränkbart värde. Trots att vi, enligt principprogrammet stadgar, betraktar adopterade som infödda svenskar. Trots att mer än en femtedel av våra medlemmar är av utländsk bakgrund, att vi har en högre andel utlandsfödda kommunpolitiker än många andra partier och att vi är ett av de partier som ökar snabbast bland utlandsfödda väljare. Trots att vi har nolltolerans mot rasism inom partiet och trots att Jimmie Åkesson i en av våra valfilmer 2014 kampanjade med budskapet ”rasism är vidrigt, våga stå upp mot rasism” tillsammans med två SD-företrädare med utomeuropeisk bakgrund. Trots allt detta och mycket, mycket annat i samma riktning försöker Thomas Alm ändå påskina att SD är ett rasistiskt parti med rasbiologi inskrivet i principprogrammet.

Det enda belägg han anför denna absurda och verklighetsfrånvända konspirationsteori är en passage i vårt principprogram där vi, i likhet med merparten av den moderna forskarvärlden, konstaterar att människor inte föds som helt blanka blad och att våra personliga egenskaper inte kan eller bör tryckas ned hur som helst. Exakt vad vi avser med detta står uttryckligen i programmet.

Vi menar att sexuell läggning i de flesta fall är en medfödd egenskap. Att på basis av till exempel religiös fundamentalism försöka tvinga en homosexuell person att bli heterosexuell är således fel och dömt att misslyckas och på motsvarande sätt är det också fel att genom vänsterorienterade queer-teorier försöka omvandla heterosexuella ungdomar till homosexuella. Vi tror, i likhet med betydande delar av den moderna forskarvärlden, att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att om vi får välja helt fritt, så kommer vi som grupper betraktat inte att bete oss på riktigt exakt samma sätt, i exakt samma omfattning. Därför blir kvotering ett principiellt problematiskt verktyg för att komma tillrätta med upplevd ojämlikhet. Vi tror vidare också att vissa individer föds med en mer praktisk begåvning, medan andra föds med en mer teoretisk begåvning . Vi anser att detta är något som skolsystemet bör ta hänsyn så att varje barn får en chans att komma till sin fulla rätt.

Ovanstående och ingenting annat är vad som avses med principprogrammets skrivning om ”mänsklig essens”. Detta har jag också förklarat vid otaliga tillfällen i olika sammanhang genom åren och det borde varit enkelt för Alm att googla sig fram till om hans vantolkningar nu på riktigt oroade honom.

Biologiska skillnader mellan etniska grupper nämns inte, hänsyftas inte och är överhuvudtaget inte en del av vår politiska analys. Det borde vara pinsamt uppenbart för var och en som läser programmet och har den kognitiva förmåga som krävs för att förstå vad man läser. Jag delar Alms uppfattning om att det i genetisk mening inte finns vetenskapligt stöd för idéer om ”rena” folkslag och har aldrig givit uttryck för någon annan uppfattning. Det är en icke-debatt.

Det finns i retorikens träskmarker en debatteknik som kallas för halmgubbe. Denna teknik går ut på att man skapar ett negativt fantasifoster av vad ens meningsmotståndare tycker och sedan bemöter man denna egenkonstruerade ”halmgubbe” istället för det som ens motståndare faktiskt tycker och säger.

Alms artiklar om vårt principprogram är ett skolboksexempel på denna teknik. Om jag hade varit redaktör på DN och värnat om tidningens anseende så hade jag hållit mig för god för att ens publicera dylikt osakligt dravel.

I sin replik frågar Alm mig också vilka personer det är som vi framför allt vill utvisa från Sverige med tvång. Svaret på den frågan är ganska enkelt: utländska mördare, våldtäktsmän och pedofiler. I dag utvisas bara en av fem av de utländska medborgare som döms till våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige. Det tycker vi är skandal.

Avslutningsvis skulle jag vilja fråga Alm varför det bara är svenskar som vill behålla sin identitet och vårt lands kultur och självständighet som Alm ger sig på med misstänkliggöranden och skuldbelägganden? Varför ger han sig inte också på samer, kurder, tibetaner, judar med flera som värnar om sin kultur? Om jag förstått saken rätt menar ju Alm att alla former av försvar för en traditionell kultur och kollektiv identitet med åtföljande självständighet är av ondo? Bäva månde i så fall alla.

Mitt svar:

Ur SD:s principprogram:”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

Enligt Jimmie Åkesson i en intervju i Dagens samhälle att: ” – Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik.”

Det Karlsson uttrycker i sin replik i DN är bara en spektakulär uppvisning i otydlighet och inkonsekvens. SD pratar gärna, utöver ”osvenska” invandrare eller andra- och tredjegenerationsinvandrare, om ”svenskfientliga” svenskar. SD har uttryckt att även ”svenskfientliga” svenskar som uttrycker en annan syn (läs ”osvensk”) på kultur och värderingar än SD:s kan behöva assimileras. Är det inte ett straff om något, att tvingas in under SD:s ideologiska och rasistiskt tonade tribalistiska ”filosofi”?

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/jimmie-akesson-aeven-svenskar-behoever-assimileras-4727

Den aggressiva tonen i Mattias Karlssons svar och ordet han använder om mig som varande en Okiofob styrker att jag råkade träffa en ”öm punkt”.( Okiofob = används för att beskriva det hat eller ogillande som vissa personer innehar för sin nationalitet, sitt land eller sin kultur. En ”landsförrädare”.) Mattias Karlsson är extremt överväldigande auktoritär i sin retorik. Hela hans retorik faller på sin fullständiga avsaknad av proportioner.

Att SD påstår sig bevisa sin antirasism via mängduteslutningar av de främsta rasist-stollarna säger ingenting, utan är bara en del av den lögnaktiga taktiken för att lyckas med den normalisering som krävs för politisk makt. Vad som händer därefter är uppenbart och ett större hot har aldrig Sveriges demokrati stått inför.
Lika lite säger orden om att de har invandrare som medlemmar, detta då rasismen inte är en svensk störning. Studera bara den utpräglade rasism vi ser i USA, på Balkan o.s.v. världen över.

Att brott skall beivras är inget någon, eller något parti förnekar. Land skall med lag byggas och lagen/grundlagarna är vår värdering. Hänvisar till Regeringsformens andra paragraf med mera.

Orden om ”genetisk essens” i principprogrammet är vanföreställningens flummiga synonym till rasbiologins vidriga idévärld, ingenting annat. Försöken att avkräva SD svar kring vad som är svenskhetens ”genetiska essens” möts med undanglidande ord eller tystnad.

Sverige består av ca 10 150 000 individer och få är biologiska kopior (tvillingar, eller har exakt samma ”genetiska essens”. Vi är alla unika, likaOlika och enas i vissa frågor och har delade uppfattningar i andra. Det finns ingen ”genetisk essens”, ingen är helt lika i kultur, i etisk/normativ uppfattning, vi är delade i tro på olika religiösa varianter, gillar olika musik, konst, mat, har olika sexuella preferenser o.s.v.

Vi lever i en underbar mångkultur och det är exakt det Sverige är och vad vår liberala demokrati värnar.

Mattias Karlsson (SD) eftersträvar en likformig auktoritär svensk enklav, där alla lydigt följer hans och SD:s ”filosofiska” idévärld. Ett Sverige där ”fädernas kyrka” dominerar och muslimer får smyga med sin tro. Ett Sverige där särartsfeminismens i grunden antifeministiska syn råder. Ett Sverige som lämnar allt seriöst miljö- och klimatsamarbete.

Ett Sverige som är någonting helt annat än en liberal demokrati.

Till detta säger jag Nej Tack! Och det herr Karlsson gör mig till svensk, inte till okiofob med mera enligt SD:s enfaldiga syn på essens och frihet.

Det dödande svaret kom också: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vad-hander-en-illojal-svensk-om-sd-vinner-valet/sds-syn-pa-biologiskt-arv-saknar-vetenskapligt-stod/

Det finns långt mer att tillägga…

Nu är jag långt ifrån den ende som via en holistisk syn på SD tolkar orden enligt tidigare inlägg och det finns många frågor som uppkommer när man läser Mattias Karlssons svar. En fråga är varför ni envisas med vinklad och felaktig fakta?

I dag utvisas bara en av fem av de utländska medborgare som döms till våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige. Det tycker vi är skandal.”

Detta är inte sant, vilket DN tydligt påvisat: https://www.dn.se/nyheter/politik/faktiskt-mestadels-fel-om-hur-manga-utlandska-valdtaktsman-som-utvisas/

Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och ofta också att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan mänskliga raser påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.

Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.” (Ur SD:s principprogram).

Herr Karlsson själv uppträdde i en Aktuellt-sändning och sa då att regeringen ”släppt in tiotusentals potentiella sexförbrytare och terrorister”. Ordet ”tiotusentals” avslöjar den rasistiska generaliseringen. Orden byggde inte på filosofi (tänkande) utan var en helt onyanserad instinktiv reaktion baserat på rädsla. Den del i hjärnan som hanterar rädslor kallas amygdala och denna del reagerar oftast strikt instinktivt.

Ur en etiskt civiliserad synvinkel är dessa hårda generaliserande ord mot människor som förtvivlat flyr krig och terror på en extremt ovärdig och intolerant nivå.

Individer begår brott och inget parti acceptera kriminalitet. Ingen skulle generellt se på alla svenskar som potentiella ”sexförbrytare och terrorister” trots att vi har en hel del individer som begår dessa brott. Tittar vi på NMR så handlar det om en terrorgrupp och det är intressant att det tycks vara svårt för SD att ta tydligt avstånd från dem. Liksom det tog lång tid innan ni tydligt tog avstånd från de anlagda bränderna i planerade flyktingboenden, det krävdes uppmaningar och tjat! https://www.dn.se/ledare/huvudledare/ta-avstand-jimmie-akesson/

Herr Karlsson beskriver orden i ”sitt” principprogram som ”filosofiska skrivelse”, men frågan bör ställas om det egentligen finns någon högre filosofi i orden? Det är bara ett försök till retorisk försköning av historiskt välkänd brun nationalism? En dålig ideologisk repris!

Det grekiska ordet ”filosofi” betyder ”Kärlek till visdom”. Vi kan likna SD:s talespersoners ”kärlek” till den en väldigt ung man försöker visa flickan, genom att lugga henna. Ett puerilt försök alltså, ingenting annat. För en kunnig filosof är historia det viktigaste ämnet, och historien har lärt oss hur farlig den form av nationalism SD predikar är. Så var finns den filosofiska och vetenskapliga grunden i principprogrammets formuleringar?

Det finns skäl att kritisera religiösa vanföreställningar, inom islam likväl som övriga abrahamitiska religioner. Men seriös religionskritik får inte grundas på hat, vanföreställningar och intolerans. Den balansgången måste ett modernt, civiliserat samhälle klara.

https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-den-viktiga-kritiken-av-islam-far-inte-sla-over-i-hat/

SD underbygger, lever på rädsla, intolerans och hat. Detta är näringen Sveriges rasister/kulturrasister lever på och partiet drar till sig rasister likt en kraftig magnet drar till sig småspik. Var svaret på varför ligger är uppenbart. Som en äldre svensk man med livserfarenhet och empati skulle jag farbroderligt vilja lägga armen på era axlar och leende komma med ett förslag. Återgå till studierna, förkovra er i etik, den medmänskliga empatins fördelar och fördelarna med tolerant demokratiskt samarbete i medmänsklig anda. Ni känner säkert till begreppet ”livslångt lärande”, det är inte så dumt och insikter/kunskap är lätt att bära. Lägg det komplicerade kunskapspusslet och tänk medvetet (filosofiskt), källkritiskt under tiden. Släpp det intoleranta och unkna ”vi mot dem” tänket helt, gör om, gör rätt och skriv ett nytt värdigare principprogram.

Avslutar mitt svar med att förklara min svenska syn på er nationalism genom att citera några ord Astrid Lindgren skrev i ett brevsvar den 5 oktober 1957:

Det var hårt och bittert att höra för den som avskyr all nationalism så innerligt som jag gör. Jag trodde du visste det. Jag trodde du visste, att jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser, all sortens diskriminering mellan vita och svarta, mellan arier och judar, mellan turkar och svenskar, mellan män och kvinnor.

Ända sedan jag var så stor att jag kunde börja tänka självständigt har jag tyckt illa om det blågula fosterländska storsvenska, allt det där om ”kommer någon våra fjäll för nära, då mulnar det i Svitiod”, det förefaller mig lika avskyvärt som Hitlers tyska nationalism. Någon patriot har jag aldrig varit. Vi är alla människor – det har varit mitt speciella patos här i livet. ””

Herr Karlsson är trots skrivningarna om att partiet inte står för rasbiologi extrem inne på just biologi. Man förstår än tydligare partiets särartsfeminism, vilken i grunden är antifeministisk och bara den gamla socialkonservativa synen på kvinnan som mest lämpad att sköta hem, barn och vara mannen till behag. Orden om att vår sexualitet ”i de flesta fall” är medfödda liksom påståendet om att: ”…är det också fel att genom vänsterorienterade queer-teorier försöka omvandla heterosexuella ungdomar till homosexuella.” är intressanta och reser en del frågor. Läsaren förstår säkert Mattias bristande insikter!

Det jag ser är en ung tämligen obildad man som inte riktigt förstår och som skrivit ett ytterst dumt formulerat principprogram.

Detta inlägg publicerades i Min syn på SD! och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.