Sympatiserar svensk polis med rasismens idévärld?

Den 5 maj 1966 undertecknar Sverige en internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Den 5 januari 1972, träder konventionen i kraft i Sverige.

Har Sverige efterlevt åtagandena man skrivit på på ett tillfredsställande sätt, har man överhuvudtaget brytt sig?

Vad säger konventionen (del 1, artikel 2):

Konventionsstaterna fördömer rasdiskriminering och åtar sig att med alla lämpliga medel och utan dröjsmål föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och till att främja förståelsen mellan alla raser

Vi ser lätt ytterligare exempel på att Sverige inte har efterlevt det man skrivit på i konventionen (del 1, artikel 2, del 1d):

Varje konventionsstat skall därför förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering

som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer

I artikel 4 kan vi läsa detta:

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering. I detta syfte skall konventionsstaterna, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen anges i artikel 5 i denna konvention, bland annat

  1. att rasdiskriminerande organisationer ska förbjudas
  2. att spridning av propaganda om ”rasöverlägsenhet” och ”rashat” samt våldshandlingar eller uppmaning därtill, mot bakgrund av människors etnicitet, är att betrakta som brottsliga gärningar
  3. att myndigheter inte ska främja eller uppmuntra rasdiskriminering
  4. att finansiering och stöd till rasistiska organisationer utgör straffbara handlingar

Så, har Sverige tagit sitt ansvar och förbjudit rasdiskriminerande partier och organisationer?

( https://motargument.se/2017/08/19/sverige-och-fn-konventionen-mot-rasdiskriminering/ )

 

Med anledning av gällande lag och konventionen ställde jag några frågor i ett brev till Sveriges högsta polisledning:

Hej.

Som medborgare ser jag med stigande förvåning hur svensk polis nonchalerar gällande lag och FN:s konvention mot rasdiskriminering. Jag ställer därför frågan ”Varför?”

Söndagen den sjunde maj i år angrep en grupp rasister och nynazister en manifestation på Mynttorget i Stockholm som hölls till stöd för ensamkommande barn och ungdomar. Polisens agerande – eller brist på agerande – kritiseras kraftigt av arrangörer och deltagande politiker.

Den 1:a Maj demonstrerade nazister i Falun och gjorde så i skydd av yttrandefriheten. Den nynazistiska grupp det handlade om, NMR, uttrycker återkommande hot, har medlemmar som planerar och begår hatbrott.

Gruppen klassas av ledande terrorforskare som Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan som en terrororganisation.
”– Det är definitivt en terrorgrupp. Dels vad det gäller ideologi, att man vill störta demokratin och införa ett nationalsocialistiskt styre, dels att man har paramilitära aktiviteter och vapengömmor. Tydligast blir det väl efter händelserna i Göteborg där tre individer med kopplingar till NMR skulle spränga flyktingboenden. De uppfyller rekvisiten för en terrorgrupp”, säger Magnus Ranstorp.

Vilket polis och åklagare förnekar och dessa uppenbara rasisters terror ses som vanliga våldsbrott. Ett talande exempel här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/nazister-atalas-for-sprangdad-mot-flyktingboende/

Det finns gränser för de grundlagsstadgade friheterna. Vi tillåter inte mordhot och förtal och uppvigling mot individer. Om en dömd brottsling ställer sig framför en persons hus och visar en snara, och skriker ”jävla golare” hade det varit straffbart. Men då NMR gör det är det tillåtet. Varför?

De sprider hat mot judar och muslimer. De förespråkar våld som politisk metod. Deras medlemmar döms gång på gång för misshandel och attentat och hyllas av partiet för sina illdåd. De är nazister och stöder öppet Adolf Hitler. De vill avveckla demokratin. De vill hänga namngivna politiker. De ritar hakkors i blod utanför antinazisters lägenheter.

I Sverige i dag finns många utpekade ”folkförrädare” som NMR hotat. De fruktar för sin säkerhet. De känner inte att polis och myndigheter tar deras situation på allvar. Frågan är hur långt NMR ska gå innan vi börjar betrakta dem som ett hot mot rikets säkerhet och säger nej när de vill marschera? Är det när de satt första kulan i någon av de politiker eller aktivister de betraktar som ”folkförrädare”? Har inte historien lärt oss att att tänka efter, och handla, före?

NMR verkar ha blivit starkare. Framför allt att man har ekonomiska muskler nog att hyra in sig i Almedalen under politikerveckan pekar på detta. Vi ser också hur hatbrotten ökar, hur människor hotas på nätet och hur journalister trakasseras.

De rasistiska och nazistiska krafterna växer i Sverige, detta trots att vi undertecknat FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Konventionen trädde i kraft 1972. Sverige anslöt sig till den utan reservationer.

”Allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat” ska vara brottsligt, stadgar konventionens fjärde artikel.
Staterna förbinder sig också att ”olagligförklara och förbjuda organisationer, samt organiserad propaganda och all annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”.

Sverige lever inte upp till sina åtaganden, konstaterar FN-kommittén som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser. ”Vi noterar med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka”, skriver FN:s kommitté mot rasdiskriminering i en av sina rapporter.

Riksdagen beslutade 1988 att skärpa brottet hets mot folkgrupp. Lagskärpningen, som också hade tillstyrkts av konstitutionsutskottet, beslutades enhälligt av riksdagen. Lagrådet hade dock velat gå längre och förordade ett lagstadgat direkt förbud mot rasistiska organisationer enligt FN-konventionen.

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen. HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”

HD klargjorde i domen hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”. Men när NMR demonstrera bär de öppet nazistiska symboler, se flaggorna med mera och då blir det plötsligt lagligt? Jag förstår inte denna ologiska ”kullerbytta” och ser gärna att ni förklarar er.

Trots lagens tydliga skrivning, liggande prejudikat och att vi som nation förbundit oss att följa FN:s konvention mot rasdiskriminering tillåts dessa rasistiska och nynazistiska grupper verka öppet, demonstrera på 1:a Maj, öppet bära och flagga med nazistsymboler och sprida sin hatpropaganda.

VARFÖR?

Med vänlig hälsning

Thomas Alm

Svaret som följde var mest svammel:

Hej, med anledning av din fråga från den 9 juni i år ger jag lite information om hur polisen kan och får arbeta beträffande allmänna sammankomster. Polismyndigheten har att bevaka ordning och säkerhet i samband med en allmän sammankomst eller användandet av offentliga platser. Ordningslagens bestämmelser reglerar uttömmande förutsättningarna för när en allmän sammankomst kan ställas in, upplösas eller förbjudas. Tillstånd till allmänna sammankomster och användande av offentlig plats kan enligt ordningslagen inte vägras på någon annan grund än med hänsyn till ordning och säkerhet. Hänsyn till det ideologiska innehållet i den opinionsyttring som åsyftas med sammankomsten eller användandet får inte förekomma. Ordningslagens bestämmelser syftar till att garantera att de grundlagsfästa mötes- och demonstrationsfriheterna respekteras. Enbart den omständigheten att en allmän sammankomst saknar tillstånd utgör exempelvis inte laga grund för att upplösa den. Förbud mot allmänna sammankomster kan enligt ordningslagen bara meddelas om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare ordningsstörningar eller avsevärd fara för de närvarande. Sådana förbud ska dock meddelas med stor försiktighet och endast om mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga.

Om det är så att enskilda deltagare uppmärksammas med att begå någon form av brottslig handling kan det givetvis utgöra en grund för ett ingripande mot den eller de deltagarna i syfte att lagföra dessa. När och hur detta ska genomföras blir mer av en operativ/taktisk fråga för polismännen, chefen för kommenderingen på plats. Det kan vara så att det smidigaste i vissa lägen är att ingripa i samband med sammankomstens avslutande men i vissa lägen beroende på typ av brott, allvarligheten i det m.m. kan också innebära att ett ingripande bör ske direkt som den brottsliga handlingen upptäcks, men det är till stor del en fråga att bedöma för polismännen på plats, oftast genom beslut av kommenderingschefen.

Med vänlig hälsning

Arne Andersson, Chefsjurist vid Polismyndighetens rättsavdelning.”

Det finns bevisligen juridiska verktyg om svensk polis verkligen ville använda dem, i länken nedan talar en tidigare polis:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/tidigare-polis-kritisk-en-legitimering-av-nazismen

Frågan ”Varför?” jag ställde kan nog främst besvaras med att svensk polis sympatiserar med extremhögerns idévärld och har en medvetet begränsad syn på demokratin. Min tillit till svensk polis är i fritt fall…

https://omni.se/fn-larmet-sverige-tillater-rasistiska-organisationer/a/4dJo29

”– Vi är oroliga över att Sverige tillåter organisationer som stöttar och sporrar rasistiskt hat, skriver FN som kräver ”omedelbara krafttag mot rasism”.”

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Allmänt om politik., Min syn på SD! och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.