”Junselevargen är en hund!”

 

(Förklaringen till min rubrik kommer till de uthålliga läsarna!).

Läs detta inlägg som en fortsättning på varghatare och landsbygdskomik. Huvudpersonen är nämligen densamma, men nu som en del i de fyras gäng, Hamnedas svar på ”Band of Brothers”!

Dessa fyra har nämligen inlämnat ett så kallat medborgarförslag till Ljungby kommun, där de i princip kräver att vargen skall bibehållas på nivån utrotad i kommunen, alternativet är landsbygdens totala konkurs och att alla barn blir uppätna…ja, lite överdrivet men ungefär så menar de fyra. Läsningen av medborgarförslaget är både komiskt och lätt tragiskt. Ljungby kommun kommer givetvis att avvisa förslaget, det är inte ens värt att ta på allvar och kommuner kan inte nonchalera de art och habitatsdirektiv vi är bundna av via Sveriges internationella överenskommelser/avtal . Därtill har förnuft och kunskap en viss bärighet i all kommunal verksamhet!

Hamnedas ”band of brothers” tycks också osäkra på i vilken kommun de bor eftersom inledningen skrivs så här: ”Medborgarförslag till kommunfullmäktige i ……………….kommun.”, varpå någon skrivit Ljungby före ordet kommun med kulspetspenna, vilket upprepas ytterligare fyra gånger på förslagets inledande sida.

Givetvis vet dessa ”brothers” vilken kommun de bor i, förslaget är ett massutskick som säkerligen ordagrant når ett antal kommuner landet runt.

(Förslaget har fått diarienummer KS2013/0072.434 av Ljungby kommunstyrelse och är en offentlig handling).

Förslaget i sig är minst sagt torftigt vad det gäller sakkunskapen, men mycket roande läsning för den insatte och typisk för vargutrotar-retorikerna. Vargen benämns som ett skadedjur och som ett hot mot den biologiska mångfalden, de äter de älgar, rådjur, vildsvin med mera som Hamnedabröderna vill skjuta själva och tugga i sig! De är också oroliga att betesmarkerna minskar eller försvinner, de skriver: ”Kommunens valda politiker skall förstå att vargens närvaro betyder förluster för en biologisk mångfald, därför att betesmarker minskar eller försvinner”.

Jag vet inte exakt vad de menar, antar de tror att alla betesdjur kommer att dödas av varg? Att det finns metoder för att skydda fåren tycks man medvetet glömma? Fåren, vilka är de som främst tas av varg, drabbades av totalt 411 förlorade ”bröder och systrar” under 2012, 306 dödades av varg, 74 får skadades och 31 räknas som saknade. Ser man till att vi har ca 550 000 får i Sverige är skadebilden högst marginell.

Därtill kan man faktiskt skydda sina får via bra rovdjursavvisande stängsel, herdedjur som Lamadjur (vilka betar likt fåren och bibehåller betesmarkernas biologiska mångfald, därtill skapar de en ny marknad för landsbygden, uppfödning och handel med herdedjur!). Vi kan också återinplantera Visent i stor skala, de betar likt kor/får och kan bidraga både till turistnäringens expansion och köttproduktionen. Vi skall inte heller glömma vargens betydelse för turism och positiva påverkan på klövviltet, som via ökad rörlighet stärks fysiskt.

…återgår till min rubrik. Enligt Hamnedas ”band of brothers”, Kjell, Torgny, Ingemar och Rickard är Junseletiken en hund! Jag citerar: ”Tiken är för det första nästan helt gul och påminner mer om en Rysk Laika, en stor Finsk spets eller som ett barn uttryckte det: Hon ser ju ut som en rävhund. Djuret har ett utseende som inte är rastypiskt för en varg. Tiken skulle aldrig kvala in som godkänd för rasen varg om samma regler gällde som vid utställning för hundar.”

Jag kan bara le roat och påpeka att färgvariationerna hos vargen är stor, det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer, vilket är ett välkänt faktum för alla som har grundläggande kunskap om vargen. Skrönan om att Sveriges vargar är hybrider är dock tyvärr livskraftig, men att de skulle vara renrasiga rävhundar är för mig en nyhet. Givetvis innehåller inte det fantasifulla medborgarförslaget några bevis, men skrönor, myter och sagor är fortfarande livskraftiga här och där på landsbygden (och i staden Ljungby!).

 

junselevargen683En bild på ”rävhunden” från Junsele!

 

Det finns otroligt mycket tragikomisk läsning i förslaget, bland annat hävdar man att vår konung är gisslan hos WWF och att: ”Kommunens valda politiker bör förstå att överstora stammar av björn innebär ökade risker för att människor kommer till skada”! (Man fortsätter förslagets sista punkt med: ”De olika rovdjursproblemen sammanlagras ofta i samma områden som vargen.”) Sammanlagras?

Jag måste fråga Hamnedas ”band of brothers”, när hade vi vilda björnar senast i södra Småland?

Har ni björn i skogarna runt Hamneda eller funderar ni på att plantera in dem?

Han nog hade rätt Nalle Puh: ”Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålamodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.”

Men problemet med inlärning är nog värre än lite ludd i öronen ibland, en del tycks läsa med intjärade glasögon och lyssna med jaktbytet i öronen, både i form av korpdunskuddar, ekorrsvansar och gissningsvis hela uppstoppade älghuvuden …tro fan att kunskap inte går in då!

I ett e-mail frågade jag ledaren för Hamnedagänget vem som skrivit deras medborgarförslag, eftersom det uppenbarligen är ett organiserat massutskick, men se det hann/ville han inte svara på!

I samma e-mailsvar beskriver däremot ledaren för Hamneda ”band of brothers” vargen med ordet ”dyngan” och tycker den skall hanteras som i den ryska republiken Sahka, tidigare Jakutia i Sibirien, där 583 vargar dödats i ett regelrätt krig mot dem. Republikens president krävde att särskilda trupper skulle avliva 3 000 vargar fram till mitten av april, eftersom de på grund av brist på bytesdjur anfallit många tamdjur. Vargstammen i Sahka består av ca 3500 individer. I tidningen Jakt&Jägares kommentarsfält jublades det.

 

timber-wolves_30723_990x742

 

I Ljungby kommun finns inget vargrevir, än, bara enstaka vandrande vargar som söker revir/partner. Personligen hoppas jag vi snart får ett, eller ett par revir och att de inte är så kallade ”problemvargar” och undkommer de skjutglada (tjuv)-jägarna som helst ser alla större rovdjur utrotade. En varg eller ett Lodjur skulle uppenbarligen ligga illa till i trakterna runt Hamneda.

Förutom det jag tog upp ovan hävdar rovdjurs- och varghatarna i Hamneda ”band of brothers” att evolutionen styrker att vargen kan utrotas och blandar ihop orden ”utveckling” och ”förändring”. I ett ”hittepå”-försök till en evolutionär filosofisk faktaframställning skriver de följande: ”WWF och dess anhängare har grundat idén och formulerat EU:s Art- och Habitatsdirektiv. Dessa direktiv har svagheten att utan vetenskapligt stöd ta för givet att samtliga arter behövs och att de fyller en funktion. Det är biologiskt sett, falskt. Då kan påminnas om att vetenskapen säger att 99% av alla arter som funnits på jorden är utdöda, nästan samtliga innan människan blev till. Dessutom, evolution innebär en kontinuerlig förändring. Absolut ingenting säger att något skall vara som det tidigare varit.”

Att förklara evolutionens utveckling för Hamnedabröderna är bortkastad tid och jag ler mest över orden om att av dem utvalda arter saknar existensberättigande, de saknar all insikt om rovdjurens betydelse för biodiversiteten och alla deras gynnsamma ”kaskadeffekter” för andra arter, både fauna och flora, deras ord är renodlad okunnighet, ingenting annat.

Vargens betydelse för biodiversiteten (den biologiska mångfalden) är tydligt styrkt, inte minst genom den spetskompetens som vuxit fram efter vargens återkomst i Yellowstone  En liten översikt av förändringarna i Yellowstone sedan vargens återkomst visar följande: Antalet av Wapitihjort har halverats och stabiliserats, vegetationen har återhämtat sig, bävern har återetablerat sig och ökat i norra Yellowstone från en till tolv kolonier och skapat dammar vilket gynnar grodor, salamandrar, små däggdjur och älgar som betar av vattenväxterna.

Stränderna kantas återigen av buskar, poppel, pil och andra lövträd vilket skuggar av vattendragen och gynnar laxfiskarna att gå upp och leka. Stranderosionen förorsakad av nedbetad vegetation har minskat och löv och dött djur- och växtmaterial, så kallad detritus, faller ned i vattendragen och gynnar sländelarver och insekter och därmed också fågellivet.

Den tillförda detritusen gynnar planktonbildning som i sin tur gynnar mängder av småkryp som hinn- och hoppkräftor som i sin tur gynnar fiskproduktionen som i sin tur gynnar fågellivet, uttern och andra vattenlevande varelser.

Den tidigare hårt nedbetade aspen har nu etablerat nya lundar med 3-4 meters höjd, vilka så småningom kommer att gynna hålbyggande fåglar.

Vargen har påverkat den övriga faunan av rovdjur. Coyoten har minskat och därmed har gaffelantiloperna, präriehundarna och övriga gnagare ökat i antal i parken. Detta ger större möjligheter för grävlingar, rävar och vesslor att klara sig. Vargens slagna byten ger mat åt björn, rovfågel och andra fåglar såsom korp, kråka och skata. Småfåglar utnyttjar vargens bytesrester speciellt under den kalla vintern. (Yellowstone är en högplatå belägen 3000-4000 meter över havet.)

Beteendemässigt har vaksamheten ökat hos aktuella bytesdjur, vilket gör att rörligheten hos dem är större. De stannar alltså inte lika länge på samma område och därmed växlar betesplatserna mer och gör det möjligt för vegetationen att återhämta sig. Rörligheten stärker också stammarna av bytesdjuren.

När vargarna på det här sättet påverkar andra djur- och växtarter, direkt och indirekt, kallas det för kaskadeffekter. Dessa ”kaskadeffekter” stärker biodiversiteten, inte tvärtom och de påstådda författarna till medborgarförslaget tycks mig främst vara ett typexempel på när tro väger tyngre än vetenskap/kunskap. Hur dessa ”kaskadeffekter” kommer att se ut i Sverige vet vi ännu inte helt, Sverige och Yellowstone är inte direkt jämförbara och vi har ännu ingen livskraftig vargstam spridd över vårt land. Vad jag vet pågår forskning, vid bland annat Grimsö viltforskningsstation. Men att vargen bland annat påverkar den hotade stammen av Fjällräv positivt är känt. Främst via efterlämnade kadaver…och ja, Fjällräven är hotad.

Att hävda att vargen, liksom övriga topprovdjur, inte har en positiv effekt på biodiversiteten är på nivån totalt okunnigt. Vargens effekt på biodiversiteten är alltid mer eller mindre positiv, aldrig negativ.

Människans effekt på biodiversiteten är däremot oftast enbart negativ. Exemplen härpå är oerhört många.Vi ser idag hur ca 40 procent av jordens organismer (djur och växter) är utrotningshotade p.g.a. att vi tränger bort dem, delvis på grund av mänsklig påverkan på klimatet, delvis p.g.a. miljöförstörelsen och man förstår att den biologiska kunskapsnivån hos den ”moderna” människan är låg och än värre, hos en del krympande.

Det finns ingen logik, kunskap, förnuft eller känsla i argumentet att vargen inte är globalt utrotningshotad och därför kan utrotas här.

Hatet är snarare likt det hat t.ex. SD:s sympatisörer riktar mot invandrare/flyktingar. Varghatarna vill utrota vargen, SD m.fl. högerextrema vill se en ”etnisk rensning”, samma sjuka hat i två liknande former alltså.

Vi kan lika gärna hävda att älgen inte är utrotningshotad, det finns mycket gott om älg i Nordamerika, därtill tre underarter, så den kan av ekonomiska skäl utrotas här på grund av artens/älgens tendens att orsaka dyrbara trafikolyckor, därmed också lidande, ibland död och enormt kostsamma skador på skog och grödor.

När man läser det ”medborgarförslag” Hamnedabröderna påstår sig skrivit, läser man samtidigt evidensen på hur kortsiktigt, girigt, lättjefullt, okunnigt, konservativt med mera en del individer tänker…när jag läser orden sprider sig en känsla av avsky genom min kropp, samma känsla du skulle få om du satte näsan för nära ett halvruttet, jäsande kadaver…

Hamnedas ”band of brothers” skriver om förändring i positiva ordalag, men det är förändring de är livrädda för, nämligen en förändring bort ifrån det gamla artonhundratalstänkande de värnar om och som innebär att vargen och övriga rovdjur helst kvarhålls på nivån utrotade i Sverige…så att ”gubbarna” slipper konkurrensen från en långt vackrare jägare som tar en del av deras bytesdjur, som älgkalvar, rådjur med mera.

Konflikten mellan bevarande och utrotningsivrarna tydliggör skillnaderna i tanken på att förvalta naturen och tanken på att äga den. De som starkast och främst hävdar ”ägandet” är ofta också de som ivrigast skriker: ” – Utrota vargen!”

Markägare/jägare av den typ Hamnedas ”band of brothers” representerar står endast upp för det egoistiska och giriga ägandets villkor, de tänker överhuvudtaget inte på att förvalta naturen så att vi ger även framtidens barn ett livsrum som präglas av biodiversitet och mångfald i en frisk miljö/natur. De ”ylar” för att bevara en livsstil som bygger på den helt egoistiska och revirhävdande tankegången att de skall minsann inte behöva dela sina bytesdjur med övriga rovdjur, som Varg och Lo. De ser klövviltet, som skogens älgar, som ”ägd tamboskap” de en gång om året under spelad stolt manlighet går ut och slaktar via mer eller mindre välriktade skott. De visar upp sina nedlagda troféer i lokalmedia, den som skjuter den största älgkronan/tolvtaggaren har störst k..

De hanterar viltet exakt så som de hanterar skogen vi ärvde, skogen har förvandlats till biologiskt fattiga plantager av gran och furu. (Hänvisar till Zarembas utsökta artikelserie om skogen och hur den hanteras).

Den utveckling en anpassning till en ansvarsfull förvaltartanke kräver, gör de allt för att motarbeta och kräver ständigt mer i bidrag. Rovdjursavvisande stängsel, ja tack- om någon annan betalar och gör jobbet, mumlar de ilsket…med det nyanserade tillägget: ” – Varför i helvete skall vi behöva förändra vår livsstil. Miljömupparna och vargkramarna kan dra åt helvete!

De vägrar inse att det lilla antal tamdjur vargen tar går att undvika och att detta promilleuttag knappast sätter landsbygden på ruinens brant. De likställer evolution med utrotning av konkurrerande arter, liksom dåtidens nazister såg judeutrotningen som varande ett framsteg.

Hamnedas ”band of brothers” skriver inledningsvis i sitt medborgarförslag att: ”Det är vår förhoppning och önskan att frågor om de stora rovdjuren kan diskuteras på ett neutralt, öppet, seriöst och obundet sätt. Det finns goda förutsättningar att bli överens om fakta och att låta förnuftet få råda.”

Problemet med orden är att de är falska lögner, de eftersträvar inte en neutralt saklig debatt, då kräver man inte sin vilja igenom. Viljan i detta fall är en kvarstående utrotning av varg i kommunen….och ordet ”seriöst” hör överhuvudtaget inte hemma i en dylikt okunnig och extremt överdriven hatisk partsinlaga. Debatt eftersträvar de lika lite som kunskap…de vill bara ha sin vilja igenom och skriker högt likt ett barn som kastar sig ner invid varuhusets godisutbud och försöker vråla igenom sin vilja. Den intellektuella kunskapsnivån är lika oseriös som den retoriska överdriftsargumentationen: ”Vår förhoppning är att Ljungby kommun skall ta ansvar för dess befolkning och inte låta kommunens många naturtillgångar utarmas på grund av vargens närvaro. Vår önskan är att kunna bedriva friluftsliv och jakt i önskvärd utsträckning utan att behöva känna vanmakt och oro för våra familjer med tillhörande husdjur.”

Fanns det överhuvudtaget en seriös tankegång i texten så insåg de att riskerna för familjen är långt, långt högre vad det gäller viltolyckor i trafiken. Älgen dödar indirekt ett antal svenskar årligen och många skadas, kostnaderna och lidandet är enormt långt högre än de små risker några vargrevir innebär. De känner ansvar när det gynnar deras livsstil, annars inte…

Vargen påverkar inte friluftslivet, de ser överhuvudtaget inte oss människor som varande ett bytesdjur, utan flyr oftast undan. Undantaget är nyfikna ungvargar som vandrat för nära bebyggelse, men deras farlighet är försvinnande liten, det är långt högre risk att en hund går till anfall och biter någon i familjen.

Innan jag avslutar detta svar på medborgarförslaget som främst riktas till Hamnedabrödernas ledare, KS, som återkommande fyller min inkorg med varghatar-propaganda och ”syrlig vänlighet” på nivån pueril ”heralue” (= snorvalp, vallgosse, pojke, ung dräng) vill jag skriva några ord om vargens evolution.

Evolutionen styrs inte av kortsiktiga, giriga och okunniga mänskliga beslut och viljeyttringar som ”utrota vargen!”. Den styrs av en långsam biologisk selektion över tidsrymder vi har svårt att förstå, det handlar om miljontals år. Evolutionen är en utveckling styrd av tillgång på föda, svårighetsgraden för födans införskaffning, sjukdomar och motståndskraft, miljöförändringar, klimatförändringar med mera. Tyvärr har mänskligheten idag nått ett så stort antal, en så stor kraft att vi via vår livsstil påverkar hela planetens utveckling, vi påverkar till och med klimatet negativt. Vargen är inget hot mot planeten eller oss, däremot är vi själva ett hot mot vår framtid om vi fortsätter vår negativa miljöpåverkan, plundring av naturresurserna, utrotning av fauna/flora o.s.v.

 

Vargens evolution.

För 60 miljoner år sedan, under paleocen, fanns ett specialiserat mårdliknande rovdjur, Miacis, som utvecklades till vargar, björnar, grävlingar och vesslor. Man tror att hunddjuren utvecklades på den nordamerikanska kontinenten för 30 miljoner år sedan och sedan vandrade dels till Sydamerika, dels över Berings sund till Gamla världen. För 20 miljoner år sedan fanns en anfader till vargen, Tomarctus, med specialiserade huggtänder och förmåga att förfölja och fälla bytesdjur. För ca 50-60 miljoner år sedan vandrade det ett antal rovdjur på vår planet, ett av dessa var Miacis. Det var ett litet mårdliknande rovdjur, med långsträckt kropp, lång svans och korta ben. Miacis tillhörde släktet Miacidae, varifrån alla (med stor sannolikhet) dagens rovdjursfamiljer utvecklats. Vargen tillhör hunddjuren, vars förfader Cynodictis levde för ca 40 miljoner år sedan. För ca 30-35 miljoner år sedan utvecklades en linje av Cynodictis förgreningar till, Tommarctus. Denna var väldigt lik dagens varg och samtidigt urfadern till vår tids vilda hundar.

Under en tidsperiod i utvecklingen fanns en jättevarg, Canis dirius, långt större än något nutida hunddjur. Canis dirius jagade den tidens jättelika växt/gräsätare, jättebison, jättekamel och jättehjort. Denna gigantiska urtidsvarg dog ut samtidigt med de stora gräsätare den livnärt sig på.

Vargen som den ser ut idag uppstod för ca 1,5 miljoner år sedan. Den kom ur en annan linje av Cynodictis än Canis dirius och hade i princip, med mindre variationer, samma levnadssätt och utseende som dagens vargar. Hunddjuren, inklusive vargen anses ha utvecklats på den nordamerikanska kontinenten och utvandrat till Sydamerika och ”Gamla världen” via landbryggan som tidigare fanns vid Berings sund. Vargen har utvecklats parallellt med de stora växtätarna, när växtätarna blev större och snabbare, blev också vargen det. Det är också denna samevolution som gjorde att vargarna började jaga i flock, vilket gav dem möjligheten att fälla byten mer än tio gånger större än dem själva.

Vargen invandrade till Sverige för ungefär 10000 år sedan i samband med att den senaste istiden tog slut. Populationens storlek har därefter haft en naturlig variation som skiftat i takt med tillgången på lämpliga bytesdjur. De senaste århundradena har dock variationerna främst orsakats av människan

Vargens närmaste anfader utvecklades i Eurasien. Den kunde springa snabbt och jaga i grupp och den spred sig över norra halvklotet. Kring år 2005 erkänns ungefär 37 beskrivna underarter, som bland annat omfattar både dingo och tamhund, men forskare är inte eniga om detta.

Den skandinaviska vargen tillhör grundformen Canis Lupus Lupus, eller eurasisk varg. Andra underarter är till exempel polarvarg (Canis Lupus Arctos), arabisk varg (Canis Lupus Arabs) och indisk varg (Canis Lupus Palippes). I Ryssland finns både eurasisk varg och rysk varg (Canis Lupus Albus). Tamhunden behandlas idag ofta som underart till vargen Canis lupus familiaris. Det råder dock inte vetenskaplig överensstämmighet i frågan och olika discipliner använder olika sätt att klassificera tamhunden.

 

Avslutar mina ord kring det puerila medborgarförslaget med att reprisera några fina ord från ett folk som levde i harmoni med naturen, förhoppningsvis förstår du mitt budskap ”Hamneda”.

One evening a wise mother told her daughter about the battle that goes on inside people. She said “My child, the battle is between two “wolves” inside us all.

One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.

The other is Good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith.”

The child thought about it for a minute and asked her mother:
“Which wolf wins?”

The wise mother simply replied, “The one you feed.”

…och jag vill uppmana varghatarna i Hamnedas ”band of brothers”att införskaffa grundläggande kunskap om våra rovdjur och inte bara lite slött ”ladda bössan”: ”Den ansiktslösa ängel” Tomas Tranströmer skriver om har ett namn, nämligen kunskap. Låt oss främst av allt värna henne, tack!

 

vargen_jag.jpg.rZd.137378

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö., Vargdebatten: och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till ”Junselevargen är en hund!”

 1. Svante Svensson skriver:

  ”Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålamodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.”
  Om personen bara har ludd i ena örat borde något stanna kvar, har personen ingen ludd alls går det rakt ut i intet, och ludd i båda öronen är lika illa.
  Svante

 2. arrami54 skriver:

  …jo, och nog handlar det ofta om det helt tomma ingentinget och då hjälper det inte med vilken version av ludd de än har i öronen…de hör bara: ” Vargen kommer!”…sen springer de åt alla håll!

 3. Svante Svensson skriver:

  Nu är det skitfarligt i naturen Björnen sover inte längre. 
  http://helahalsingland.se/ljusdal/1.5821179-nu-vaknar-bjornarna
  Svante

 4. arrami54 skriver:

  Skicka ner några björnar vet jag, tror de skulle uppskattas i trakterna runt Hamneda…de inväntar ju tydligen dem där! 😉 De lär tydligen ”Sammanlagras” med vargen och övriga Lodjur om man får tro de fyra!
  Att det skulle vara skitfarligt i naturen i Hälsingland tror jag inte, jag letade efter björn flera gånger när jag bodde där uppe…tyvärr såg jag aldrig någon.
  Här nere i södra Småland har vi inte ens haft någon strö-björn som vandrat in och inga fasta björnar sen 1700-talet. Man sköt en utanför Värnamo 2005 och en hona med ungar sågs troligtvis utanför Jönköping 2010.
  Tack för artikellänken…den höll bra kvalité!

  Ha en skön och go helg!
  😉

 5. Svante Svensson skriver:

  http://helahalsingland.se/ljusdal/ljusdalc/1.5822325-publik-skot-mot-skadespelare
  Dumheten, som blir kvar på landet förnekar sig aldrig. Skamligt uppträdande av skolungdom.
  Svante

 6. Svante Svensson skriver:

  http://helahalsingland.se/ljusdal/1.5821179-nu-vaknar-bjornarna
  Kunde inte hålla mig, så jag fick in en kommentar där också.

 7. Svante Svensson skriver:

  Fick in en här också.
  Svante

 8. Iréne skriver:

  Jag vill inte tro att det är sant för snälla nån´finns det så fruktansvärt imbicilla människor runt oss i samhället? Eller neh..jag är ju inte direkt förvånad längre,tyvärr..De senaste åren när jag läst och intresserat mig för våra rovdjur och ffa vargen, och har mötts av det mest skrämmande och patetiska män…niskor. Att ha olika åsikt är en sak, och jag tänker inte ta ifrån människan sin rädsla, men när det får helt oproportionerliga dimensioner det är då det börjar bli farligt! 😦

 9. arrami54 skriver:

  …jo, men ungdomar i städer kan nog vara minst lika korkade, om inte värre! 😉

 10. arrami54 skriver:

  Håller med dig, med en nyansskillnad…det farligaste djuret benämner sig självt som ”homo sapiens”! 😉

 11. arrami54 skriver:

  …exakt, när hat och okunnig tro tar över själarna…då blir det riktigt farligt! Studera bara politiska- och religiösa fundamentalister!

  Må gott!

 12. Svante Svensson skriver:

  Men de ungdomar, som bor i städer använder Kalashnikov, istället för slangbella, och inte tror jag att de försöker skada artister.
  Svante

 13. Svante Svensson skriver:

  Tänkte inte på det.
  Svante

 14. arrami54 skriver:

  ;-)…lätt att missa, eftersom vi två ju är fredliga och inte slår eller kastar sten! 😉

 15. arrami54 skriver:

  Kalashnikov? Nu tar du väl i…det handlar mest om ord/hot och knytnävar! Kolla in t.ex. de hotande fotbollstöntarna i Djurgårdens huliganklubb! 😉

 16. Svante Svensson skriver:

  För att inte tala om AIK:s armé. Black Army. Sport, gynastik, och idrott har hamnat fel.
  Svante

 17. arrami54 skriver:

  …jo, exakt…och ”buset” värnas uppenbarligen också av klubbarna, ingenting händer för att stoppa utvecklingen och för en gångs skull höll jag med Reinfeldt helt idag när han tog till orda om utvecklingen inom Djurgården.

 18. Svante Svensson skriver:


  Händelse en mil från mitt hus. Denna kvinna kan mer om svordomar än jag kunde tidigare.
  Svante

 19. arrami54 skriver:

  …haha…jo, en del kvinnor kan språket, uttrycksfullt är det! 😉

 20. Svante Svensson skriver:

  Ljusdalsposten har tagit bort alla kommentarer till artikeln.
  Svante

 21. arrami54 skriver:

  …antar de blev oroliga över tonläget?

 22. Svante Svensson skriver:

  Jag har skickat dem en kommentar på detta, och därefter tänker jag inte befatta mig med den tidningen. De måste vara fegare än jag.
  Svante

 23. arrami54 skriver:

  …tidningen gör som de vill och jag tror de tänkte till innan de tog bort kommentarerna. Läs du tidningen även fortsättningsvis och kommentera…du vet, det är ömsom vin, ömsom vatten här i livet.

 24. Svante Svensson skriver:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flugans-hjarna-lik-var-egen_8131002.svd
  Inte undra på att människor är rädda för rovdjur.
  Svante

 25. arrami54 skriver:

  😉 …jo, den primitiva ”flykt”-reaktionen är nog densamma. Men man skall inte försöka springa ifrån en varg (eller en Björn) om de blir för nyfikna, man skall resa sig i sin fulla längd och högt tala om vad man gör med ”den lilla pudeln” om den försöker något! 😉

 26. Svante Svensson skriver:

  Hur ska man förklara det för landsortsbefolkningen, som t.o.m. är rädd för en Pudel?
  Svante

 27. Svante Svensson skriver:

  http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.5827053-anvand-skogar-for-att-na-miljomal-
  Jag gillade denna insändare i LJP, och det skrev jag också.
  Svante

 28. arrami54 skriver:

  …om du byter ut ordet ”landsortsbefolkningen” till de jägare som hyllar tidningen Jakt&Jägares argumentation, ledningen för LRF, politiker som fru Ek och herr Erlandsson, några tusen fårägare/markägare…så blir både din fråga och mitt svar lite mer nyanserat och korrekt.
  Det kan man inte, de vill inte ta in information/kunskap som går emot deras egoistiskt giriga vilja och/eller de är inte intelligenta nog att lära om ( = viljebaserat önskar de stå kvar okunniga, eftersom det kortsiktigt lönar sig ekonomiskt!).
  Det ”band of brothers” jag skriver om i inlägget vet om inlägget och tidigare inlägg, varför tror du de inte svarar eller går i svarsmål? 😉

 29. arrami54 skriver:

  …exakt det jag menade med mina ord i inlägget: ”De hanterar viltet exakt så som de hanterar skogen vi ärvde, skogen har förvandlats till biologiskt fattiga plantager av gran och furu. (Hänvisar till Zarembas utsökta artikelserie om skogen och hur den hanteras).”
  Sveriges skogsägare (vår jordbruksminister herr Erlandssson inkluderad) är medvetet okunniga små som nonchalerar miljötänkandet!

 30. Svante Svensson skriver:

  Sedan jag lämnade Stockholm 1988 har jag bott på 3 olika ställen i Norrland, Nordingrå, Ljungdalen, och nu Kårböle. Inte någonstans har jag mött så mycket hundrädda personer. Att gå ut med en Schäfer i Stockholm var att man fick stanna både här, och där för att folk ville hälsa på hunden. På de orter i Norrland jag bott på, har de bofasta, med något undantag hållit ett stort avstånd till mina hundar. De har egna hundar i hundgårdar, och verkar rädda för sina egna hundar. Kanske det är en Norrländsk reaktion på hundar, och att man inte som jag gjorde skriva Landsortsbefolkning.
  Svante

 31. arrami54 skriver:

  Hundrädda människor finns även i städerna, liksom människor som är fobiskt rädda för spindlar och harkrankar! Vi för alla debatten på en lite väl generell nivå (det blir praktiskt omöjligt att lägga den på individnivå) , så min kritik gäller oss alla!
  Däremot delar jag din erfarenhet, även om jag möter många hundrädda även i lilla Ljungby.
  Det ”sötaste” statsexemplet var damen jag mötte med min vita vargvän som kastade sig in i ett buskage när vi passerade: ” – Håll din hund kopplad!” skrek hon och missade helt att hunden var just det…kopplad!
  Min vän tittade undrande på mig: ” – Vad gör tanten, vill hon leka?”
  Situationen blir än värre när jag promenerar med min dotters hund, han är bror till min (född i mitt kök) och rejält stor, han bryr sig överhuvudtaget inte om andra än mig/min dotter och älskar min dotter över allt annat på jorden…så står en människa i vägen, ja då går han förbi, på, och ”över ” dem om de står i vägen.
  Det händer ofta att människor blir livrädda för honom, men de märker inte att han varken ser dem eller bryr sig…de betyder ingenting för honom, han letar endast efter söta tikar! 😉

 32. Ping: Jägarförbunden, ett kriminellt särintresse? | Varghjärta

 33. Ping: Våra Rovdjur. | Varghjärta

 34. Ping: Hon kommer om kvällen… | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.