…varghatarna tar inte semester.

 

Varg: Vi är inte ett bytesdjur i vargens ögon.

Ur vargarnas perspektiv är vi byten bara möjligheten ges, försök förstå detta” skriver signaturen Människa och djurvän i ett sent insändarsvar till undertecknad i lokaltidningen Smålänningen 12-07-16.

Det finns en livlig och infekterad diskussion i Sverige om de stora rovdjurens vara eller icke vara. En debatt som fått ny fart efter den tragiska olyckan i Kolmårdens djurpark. Stora rovdjur utnyttjar stora hemområden/revir och bestånden kan inte uteslutande etablera sig inom naturskyddade områden. Detta betyder att bestånden även har ett berättigande inom flerbrukslandskapen. Självklart skapar detta konflikter med människor då ibland husdjur dödas och tillväxten av de vilda hjortdjursbestånden (älg/rådjur) reduceras något (ca 10%). Den viktigaste konflikten är dock knuten till människors rädsla för att själva skadas eller dödas av stora rovdjur.

Men rädslan är helt omotiverad, vargen ser INTE människan som ett bytesdjur och är inget hot mot oss.

De undantag som finns då angrepp på människa skett globalt, nu och i historisk tid, är att vargen är rabiessmittad (sjukdomen finns inte i Sverige), att naturliga bytesdjur helt saknas, den har blivit orädd eller att vargen är hotad/trängd av människor.

Vargen är inget hot mot människor, eller våra barn. Tamdjur som får, kan skyddas via bra stängsel, herdedjur och att man tar in dem om man vet att vargar finns i närheten. Hundar skyddas genom att de inte släpps lösa i vargrevir, vid till exempel jakt. Skulle du mot all förmodan (de flyr när de hör oss eller känner vår doft) möta en varg, gå mot den, gör dig stor genom att lyfta armarna och skrik, vargen flyr garanterat.

Varg: Den fruktar och flyr människan.

InsändarskribentenMänniska och djurvän” skriver ”Dom vargar vi har i Sverige är förvånansvärt eller helt oskygga för människor då vi har otaliga observationer i trädgårdar på lekplatser mm. Undrar varför?” Detta är lätt att svara på. De observationer som gjorts har oftast skett när inga människor varit utomhus och sker oftast genom fönsterrutorna/bilrutorna. Vargen flyr om människor är utomhus. Att nyfikna ungvargar av hankön söker upp till exempel väldoften från löpande tikar är inte speciellt konstigt. Glöm inte att hund (Canis lupus familiaris) och varg är samma art och kan få avkomma. Det är inte heller så konstigt att vandrande vargar, som söker ett hemområde/revir, vandrar fel, delvis styrda av hårt trafikerade vägar, viltstängsel mm. och råkar komma in i våra samhällen. Det finns exempel på vandrande ungvarg som tagit vägen över Västerbron i Stockholm och jag kan garantera er att vargen ville därifrån.

Nyfikna ungvargar är inte detsamma som farliga, orädda vargar. Betänk också att det var genom mötet mellan nyfikna ungvargar och människan för ca 60 000 år sedan som underarten tamhunden slutligen uppstod för ca 15 000 år sedan. Människan (och vargen?) insåg sakta att det fanns fördelar med att samarbeta, inte minst jakttekniskt och ömsesidigt tycke uppstod. Rädslan för ungvargen är i sig mycket likt rädslan för nyfikna och lekfulla halvgamla hundvalpar.

Dagens hundar är i dag och generellt, ingenting annat än en degenererad (utvecklingsstörd) varg, väl tämjd via hundratals generationer av mänsklig avel och selektion. Hunden är enormt duktig på att läsa människans kroppsspråk och vilja, till skillnad från vargen som har en utpräglad och sund rädsla för oss. Det är sant som Människa och djurvän” skriver, att vi har långt fler hundar, men vi har också långt fler attacker från hund mot människa. År 2011 var hundattackerna mot människa ca 6600 stycken, vi hade det året (liksom alla år) noll attacker från vår spillra av vild vargstam i landet. Den vilda vargen är i princip helt ofarlig för människor och all forskning/vetenskap styrker att den ”hellre flyr än illa fäktar”. Av alla möten mellan människa och varg som rapporterats i både Norden och Nordamerika handlar en bråkdel av dem om aggressiva möten. Om vargen visat aggression, har det varit i självförsvar och inte ett försök att slå människan, visar de genomgångar av rapporterna från vargmöten som gjorts.

I Skandinavien har man gjort 160 försök där vargens skygghet för människor testats vetenskapligt. Vargarna flydde för den annalkande människan i samtliga fall. Det genomsnittliga avståndet när vargar flydde för människan var 100 m, men avståndet varierade mellan 17 och 310 meter. Vindstyrkan var den mest avgörande faktorn för vilket avstånd vargen flydde. De kortaste avstånden fick man vid stark vind, då vargarna förmodligen inte hörde eller kände lukten av människan förrän hon var mycket nära. I ca 40 % av försöken tog vargarna en ny lega inom 800 m från störningsplatsen inom en timme efter den aktuella störningen och i 95 % av fallen inom 2 km från störningsplatsen. I några fall gjordes försök att gå in på vargar som låg vid slaget byte men detta resulterade inte i några avvikande resultat jämfört med de andra fallen. Man fann heller inga skillnader om människan var utrustad med hund i band eller ej heller om försöken utfördes under dag eller natt.

Om vargen, som Människa och djurvän” felaktigt hävdar, skulle se människan som ett bytesdjur skulle de givetvis inte fly undan oss. Lika lite som de flyr undan sina bytesdjur, Älg och Rådjur!

Vargens skygghet för människor är ett resultat av att vi uppfattas av vargen sedan årtusenden som en reell fara.

Och vargen gör helt rätt som flyr, det finns inget okunnigare och farligare ”rovdjur” än arten Homo Sapiens, det djur som vi kallar människa, vilket ovan omnämnda insändarskribent är ett levande bevis på.

Ekonomiskt är vargen eller övriga rovdjur inget hot mot nationen, eller individer. Det ekonomiska hot som finns beror uteslutande på arrogans, okunnighet, på giriga ”finansvalpars” hunger och på inkompetenta politiska beslut. Att vargen tar mindre än en promille av det svenska fårbeståndet, eller ca 50-60 jakthundar per år är ingen nationell ekonomisk katastrof. Ej heller någon ekonomisk katastrof för den privata brukaren, då rejäla ersättningar utgår när olyckan händer.

InsändarskribentenMänniska och djurvän försöker bevisa vilda vargars farlighet genom att ta upp fallet med den av vargar dödade Patricia Wyman, en olycka som har klara paralleller med olyckan på Kolmården och som INTE handlar om vilda vargar. Insändarskribenten kunde lika gärna tagit Gysingevargen som exempel och jag skall kort försöka förklara varför den vargen dödade människor.

Tre små söta vargungar hittades under en gran i skogen, våren 1817 av trädgårdsmästaren på Gysinge bruk. De avlivades inte, vilket var det absolut vanligaste under denna tid, utan fick leva. Detta eftersom brukspatrons hustru och två döttrar förälskade sig i de söta små liven. Två av vargarna, båda hannar, fick ett någorlunda ”hyggligt” liv i fångenskap hos familjen af Uhr på Åsberg och familjen Bedoire på Gysinge . Den tredje, en hona, togs om hand av familjen Petre på Hofors herrgård. Hon hetsades svårt i sin inhägnad av främst traktens barn/tonåringar och lyckades rymma efter drygt tre år, 1820. Denna vargtik var van vid människor, hon hade aldrig lärt sig jaga, hon visste ingenting om hur det var att vara en vild varg.

Tio barn fick sätta livet till innan den sköts i Årsunda 1821. Men skulden för denna tragiska händelse ligger helt hos människorna, inte hos vargen.

Två människor har dödats av vilda björnar i Sverige de senaste hundra åren. Varför ser vi inte samma lätt hysteriska rädsla för björn, jo den konkurrerar inte med mänskliga jägare om framförallt älgen som vargen gör och har inte historiskt framställts som ondskans och djävulens knähund, likt vargen i sagor och sägner.

Det finns dock andra faror i skogen: Mellan 1983 och 2008 sköts sex icke jagande människor ihjäl av jägare, och under samma period omkom i snitt två jägare per år i samband med jakt, dödade av andra mänskliga ”jägare”.

Det var trist att läsa insändarenMänniska och djurvän”skrev, av flera uppenbara skäl. Dels tonen, men främst okunnigheten och jag inser alltmer att det pågår en medveten fördumningspandemi i sakfrågan. Den ”ansiktslösa” ängelns omfamning blir än viktigare, henne som Tomas Tranströmer beskriver i diktens ord: ”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oländligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Visst kan jag stå stolt som man, som människa, trots alla döda illusioner djupare kunskap och insikter ger, men jag frågar mig allt oftare, kan jag stolt representera mänskligheten, djuret människan?

Varg: Viktig för biodiversiteten.

Man har från flera forskarhåll kommit fram till att vargen inte tillför något i den biologiska mångfalden” skriver signaturen ” Människa och djurvän” fortsättningsvis…men även dessa ord avslöjar en total okunnighet:

Vargens betydelse för biodiversiteten (den biologiska mångfalden) är tydligt styrkt, inte minst genom den spetskompetens som vuxit fram efter vargens återkomst i Yellowstone (USA).

En liten översikt av förändringarna i Yellowstone sedan vargens återkomst visar följande:

Antalet av Wapitihjort har halverats och stabiliserats, vegetationen har återhämtat sig, bävern har återetablerat sig och ökat i norra Yellowstone från en till tolv kolonier och skapat dammar vilket gynnar grodor, salamandrar, små däggdjur och älgar som betar av vattenväxterna.

Stränderna kantas återigen av buskar, poppel, pil och andra lövträd vilket skuggar av vattendragen och gynnar laxfiskarna att gå upp och leka.

Stranderosionen förorsakad av nedbetad vegetation har minskat och löv och dött djur- och växtmaterial, så kallad detritus, faller ned i vattendragen och gynnar sländelarver och insekter och därmed också fågellivet.

Den tillförda detritusen gynnar planktonbildning som i sin tur gynnar mängder av småkryp som hinn- och hoppkräftor som i sin tur gynnar fiskproduktionen som i sin tur gynnar fågellivet, uttern och andra vattenlevande varelser.

Den tidigare hårt nedbetade aspen har nu etablerat nya lundar med 3-4 meters höjd, vilka så småningom kommer att gynna hålbyggande fåglar.

Vargen har påverkat den övriga faunan av rovdjur. Coyoten har minskat och därmed har gaffelantiloperna, präriehundarna och övriga gnagare ökat i antal i parken.

Detta ger större möjligheter för grävlingar, rävar och vesslor att klara sig.

Vargens slagna byten ger mat åt björn, rovfågel och andra fåglar såsom korp, kråka och skata.

Småfåglar utnyttjar vargens bytesrester speciellt under den kalla vintern. (Yellowstone är en högplatå belägen 3000-4000 meter över havet.)

Beteendemässigt har vaksamheten ökat hos aktuella bytesdjur, vilket gör att rörligheten hos dem är större. De stannar alltså inte lika länge på samma område och därmed växlar betesplatserna mer och gör det möjligt för vegetationen att återhämta sig.

När vargarna på det här sättet påverkar andra djur- och växtarter, direkt och indirekt, kallas det för kaskadeffekter. Dessa ”kaskadeffekter” stärker biodiversiteten, inte tvärtom och insändarskribenten ”Människa och djurvän” tycks mig vara ett typexempel på när tro väger tyngre än vetenskap/kunskap. Hur dessa ”kaskadeffekter” kommer att se ut i Sverige vet vi ännu inte, Sverige och Yellowstone är inte helt jämförbara och vi har ännu ingen livskraftig vargstam spridd över vårt land. Vad jag vet pågår forskning, vid bland annat Grimsö viltforskningsstation. Men att vargen bland annat påverkar den hotade stammen av Fjällräv positivt är känt. Främst via efterlämnade kadaver.

…och ja, Fjällräven är hotad.

Att hävda att vargen (liksom övriga topprovdjur) inte har en positiv effekt på biodiversiteten är tämligen okunnigt. Vargens effekt på biodiversiteten är alltid mer eller mindre positiv, aldrig negativ.

Människans effekt på biodiversiteten är däremot oftast enbart negativ. Exemplen härpå är oerhört många.

Man ser idag hur ca 40 procent av jordens organismer (djur och växter) är utrotningshotade, delvis på grund av mänsklig påverkan på klimatet, delvis p.g.a. miljöförstörelsen och man förstår att kunskapsnivån hos den moderna människan är låg.

Det finns ingen logik, kunskap, förnuft eller känsla i argumentet att vargen inte är globalt utrotningshotad och därför kan utrotas här.

Hatet är snarare likt det hat t.ex. SD:s sympatisörer riktar mot invandrare/flyktingar. Varghatarna vill utrota vargen, SD m.fl. högerextrema vill se en etnisk rensning, samma sjuka i två liknande former alltså.

Vi kan lika gärna hävda att älgen inte är utrotningshotad, det finns mycket gott om älg i Nordamerika, därtill tre underarter, så den kan av ekonomiska skäl utrotas här på grund av artens tendens att orsaka dyrbara trafikolyckor, därmed också lidande, ibland död och enormt kostsamma skador på skog och grödor.

 

Avslutar med en uppmaning till varghatarna. Den ansiktslösa ängel Tomas Tranströmer skriver om har ett namn, nämligen kunskap. Låt oss främst av allt värna henne, tack.

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö., Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.

33 kommentarer till …varghatarna tar inte semester.

 1. DagL skriver:

  Det är fel att det inte finns en viss dödsrisk av vargattack i det fria även om ingen av de riskfaktorer du räknar upp föreligger (tänk på joggaren Candice Berner i Alaska). Det minskar förtroendet när verklga risker kategoriskt avfärdas (som de kanske gjordes på Kolmården). Istället måste påpekandet vara att risken är utomordentligt låg och inget man borde oroa sig för. Jag brukar formulera mig att det inte skulle förvåna mig om en människa dog av vargattack i det vilda i Sverige under nästa sekel, men det skulle förvåna mig om det blev två. Detta kan då jämföras med de 13 miljoner människor som kommer att dö i Sverige det kommande seklet av andra orsaker.

 2. arrami54 skriver:

  Din kommentar är korrekt, men risken är nog mindre än utomordentligt låg. Vad det gäller Candice Berner är det inte helt klarlagt vilket rovdjur som dödade henne, det är inte helt uteslutet att en ”yrvaken” björn kan ligga bakom: ”The autopsy could not say which animals, said Col. Audie Holloway, head of the Alaska State Troopers, but wolves are the chief suspect.” …även om vargen är huvudmisstänkt. Det finns vittnesmål om orädda vargar i området, kanske vana vid människor via slarv med ”soporna”?
  Det finns tillräckligt med frågetecken för att jag inte kan, eller vill, kategoriskt utpeka vargen som Candice ”baneman”. Men som du påpekar: ”… risken är utomordentligt låg och inget man borde oroa sig för.”
  Även jag tror säkert att det kommer att ske dödsfall i framtiden, men i förhållande till hur många som lär dö av andra orsaker det kommande seklet är risken helt försumbar. Sannolikheten är lika stor att ”du” blir dödad av en älg: http://www.svt.se/2.33919/1.1789825/dodad_av_alg_-_uneforskare_bakom_utredning

  Ni kan läsa om Candice Berners öde här nedan:

  http://www.huffingtonpost.com/2010/03/11/candice-berner-killed-wol_n_496096.html

  http://www.adn.com/2010/03/09/1175725/wolf-blamed-in-death-of-villager.html

  http://www.adn.com/2010/03/11/1179489/troopers-release-statement-today.html

  http://www.jaktojagare.se/allt-tyder-pa-att-vargar-dodade-candice-berner

 3. mariadesuede skriver:

  Faran i Nordamerika är ju björnarna som är nyvakna och mànga har vant sig vid människors närvaro, de kanske inte söker att döda människan, men ett slag med en ram kan ju vara direkt dödlig… Det är ju människan som làter sina sopor vara utanför husen etc, vilket lockar björnarna… Det som oroar mig mest är det faktum att isbjörnarna flyr in mot land pga människans dumhet, den globala uppvärmningen och isarna försvinner, de är hungriga och söker nog inte att döda människor, men de söker föda i byarna pga hungern… Men det pratas det inte sà mycket om, eftersom björnen inte konkurrerar direkt med människan, vilket vargen gör som jagar samma bytesdjur… Etc… Listan pà människans okunnighet är làng, längre, ännu längre etc… Ska vi utrota en art sà borde vi begà ett kollektivt självmord för Moder Jords väldsfauna…

  Nu packar jag det sista och tar mig till flygplatsen Charles de Gaulle… Ciao

 4. arrami54 skriver:

  Ha en trevlig resa nu! 😉

  Sant att björnen kan vara farlig och isbjörnen är ett av få djur som ser människan som bytesdjur.

 5. Ping: Jag (Jinge) lämnar Jinge.se idag ! | Jinge.se

 6. rune skriver:

  idag kom förklaringen till varför de inte kan släppa ut djurparksvargar till att bli frilevande i sverige

 7. rune skriver:

  härigenom anger dagl att även dödsfall av varg bör accepteras

 8. arrami54 skriver:

  …och den är? (Källa tack!)

 9. arrami54 skriver:

  Det skrev han INTE, han skrev att risken är försvinnande liten.
  Tittar du på de svenska dödstalen och räknar lågt, så kommer tio miljoner svenskar att dö på grund av olyckor, sjukdom och ålder det kommande seklet. Årligen tar ca 1500 svenskar sina liv, många är barn och ungdomar…och ofta beror självmorden på långvarig mobbning. Räknat på hundra år (ett sekel) dör alltså 150 000 människor i Sverige av denna orsak.
  Ser man då till den minimala risken att en…1 person…kanske kan råka hamna i en situation där de dödas av varg så framstår ”varghatarna” som renodlade idioter som verkligen silar knott och sväljer elefanter!
  Många ”varghatare” hävdar att deras hysteri handlar om att de värnar sina medmänniskor, men bakom den falska retoriken finns bara den lilla narcissistens egennytta. De som ropar högst kring vargens farlighet är puerilt infantila jägare som inte önskar konkurrens från denna vackra jägare och lata bönder som inte orkar stängsla in sina får. Den värsta formen av ynkligt små lögnaktiga individer alltså.

 10. rune skriver:

  enligt liberg har de vargar som etablerade sej i värmland på 80 talet samma gener som dagens djurparksvargar..orsa björnpark har just släppt ut sina ungvargar,bara alfaparet finns kvar…har du inte läst det du som har sånt intresse av varg,eller är det jägarna du är mest arg på kanske

 11. rune skriver:

  varför skapa en till dödsrisk när det finns så många andra.med det resonemanget kunde man importera skorpioner krokodiler skallerormar och allsköns djur bara för att folk i de länder de kommer från dör av dom då och då

 12. arrami54 skriver:

  …en saklig källa tack, med fakta kring detta ”utsläpp”. 😉

 13. arrami54 skriver:

  …vadå dödsrisk? Vilda vargar är INTE farligare för folk än vilda älgar om man ser till faktiskt dödsstatistik. Vargen var här före oss, har samma rätt till landet som vi och vem skall skydda den biologiska mångfalden om inte rika Sverige kan?
  …och vem har föreslagit att vi skall släppa ut ormar och ”allsköns djur” här som inte tillhör vår fauna?
  Du tycks mig mer och mer som ett totalt okunnigt och därtill tjurigt barn, med samma inställning till vargen som LRF och jägarförbunden…som likt barn slänger sig på golvet och skriker: ” – Vi vill inte!”
  😉

 14. rune skriver:

  se det globalt,de senaste 20 åren har varg dödat fler människor än älgar har gjort

  det är svårt att ta in kanske eftersom du vill att det ska vara på ett annat sätt

 15. arrami54 skriver:

  …jo, men inte i Sverige och orsaken ligger främst i rabies, förstörda habitat om du har kunskap om den globala bilden. Men kunskap är omöjligt att få in i hatiska individer som bara ser vargen som en mytisk fara! 😉

 16. rune skriver:

  ja vargen förstör dessvärre sitt eget habitat genom sin hunger,när bytesdjuren tryter eller har flytt trakten så har i många länder folk fått sätta livet till,många inte ens uppätna efteråt…resursslöseri likt tragikomik

 17. arrami54 skriver:

  …trams. Ge mig ett klarlagt exempel där vargen förstört sitt habitat. Ge mig en seriös källa eller tig för gott.

 18. rune skriver:

  dalarna

 19. arrami54 skriver:

  …hahaha…läser din förra kommentar och skrattar. Exakt så dum är ”guds avbild” som du just nu avslöjar. Av den normala reproduktionen på ca 40% av älgstammen (vargens huvudbyte) tar vargen maximalt tio procent, så hur fan kan vargen förstöra sitt habitat och var i Dalarna har människor dödats av vilda vargar?
  Jag bad dig om en seriös källa, det var sista gången…hädanefter raderar jag dina idiotkommentarer. Puckon likt du lägger jag ingen tid på och vill jag inte ha här. Du styrker iochförsig att dumma människor (Guds avbild) inte är en utrotningshotad art (tyvärr), men mer är det inte.
  Adjö!

 20. rune skriver:

  du är ingen överseende människa

  får jag ge dej en hint

 21. arrami54 skriver:

  Helt korrekt, jag har noll tolerans för okunnigt pladder. Hur så?
  Du får gärna ge mig ”en hint”, men du lär INTE lära mig någonting. Jag har full respekt för att människor får ha sina ”åsikter”, men jag behöver inte respektera åsikten i sig. (Förstår du inte den distinktionen är du dummare än ett ”troll”). Jag är inte överseende med dum tro och okunnighet, jag respekterar kunskap och liv, allas rätt till livet …även vargens.
  Hädanefter hamnar dina kommentarer bland ”skräpposterna”, du är ingenting i mina ögon, bara ett dumt narcissistiskt pucko som ingen kunskap, förstånd eller känsla har…och du får ursäkta, men din ”sort” klarar sig världen och naturen mycket väl sig utan.

 22. arrami54 skriver:

  ”rune” din senaste kommentar är raderad, framgent hamnar alla dina kommentarer i skräpposten och raderas permanent.

 23. Leon skriver:

  Läste i en kommentar till en av de artiklar som du länkade till här ovan. Artikeln som sådan och de flesta kommentarerna formligen ”osade” varghat, men vad annat var att vänta när artikeln var införd i ”Jakt & Jägare”. I nämnda kommentar angavs att det under 1800-talet utbetalades skottpengar för 13 000 vargar (d v s i medeltal 130 st/år). Av detta kan man förmodligen sluta sig till att vargstammen under detta sekel var tämligen stor och ännu inte utrotningshotad. Ändå är de enda kända fall av vargangrepp med dödlig utgång de som den beryktade ”tama” gysingevargen var skyldig till. En nog så tydlig indikation på att vilda vargar noga undvek (och undviker) närmare mänsklig kontakt.
  Många varghatare brukar ju hävda att vargens ”återkomst” mer eller mindre utgör dödsstöten för den sista spillran av fäbodkultur här i landet. Märkligt då att fäbodkulturens nedgång mer eller mindre sammanfaller med den nästan totala utrotningen av den svenska vargstammen under 40-, 50- och 60-talen.

 24. arrami54 skriver:

  …exakt: ”En nog så tydlig indikation på att vilda vargar noga undvek (och undviker) närmare mänsklig kontakt.” !!!
  Vi har haft en stor och livskraftig vargstam tidigare, utan några uppenbara risker för befolkningen…och vi kan nå dit igen, om vi vill! 😉

 25. Vargvän skriver:

  Väldigt bra skrivet , dina underbara ord värmer ett hjärta som slår för vargen .

 26. arrami54 skriver:

  😉 …och dina ord värmer ”Varghjärta”!

 27. Ping: …ett vidrigt och vanligt hatbrott, tjuvjakt! | Varghjärta

 28. Ping: …varghatare och landsbygdskomik. | Varghjärta

 29. Ping: ”Renvårdsverket” och Lena Ek jagar varg, igen! | Varghjärta

 30. Ping: Vargavintern viker sig… | Varghjärta

 31. Ping: Junselevargen är en hund! | Varghjärta

 32. Ping: ”Varghatarna”, ett obildbart gnälligt särintresse? | Varghjärta

 33. Ping: ”Ingen rädd för vargen än …” | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.