…de primitivas ”Gud”, kontra äkta ”religion”.

 

De primitivas Gud, ÄR inte Gud i religiös mening, den enda Gud som existerar för den absoluta majoriteten av ”menigheten” är ”Jaget” och ”Jagets” tillfredsställelse. Det har ingen betydelse på vilket område du studerar mänskligheten, du ser alltid detta ”Jag” söka absolut och direkt tillfredsställelse. Den oetiska egoismens primitiva däggdjur homo sapiens har bara denna Gud.

”Det finns en evig fantasi om jaget: att med tillgång till en innersta kunskap och vilja till förädling skapa sin egen fullkomning. Tanken återkommer i alla religioner, i renässansens magiska och alkemiska traditioner, i upplysningens tes om den perfektibla människan och i varje politisk utopi.”

Det finns andra primitiva Gudar förutom ”Jaget” som tillbes i en mångkultur av religioner och variationer på dessa. Men, som bl.a. Albert Einstein hävdade:”En gud, som belönar och bestraffar sina egna skapelser, som har en vilja, liknande den, som vi erfara hos oss själva, kan jag ej föreställa mig. Ej heller en individualitet, som sträcker sig bortom döden, kan jag tänka mig; må svaga själar, fyllda av ångest eller löjlig egoism, nära dylika tankar.”

Det finns bara en verklig ”Gud”förutom det primitiva ”Jagets” narcissistiska bluff-gudar, om vi nu skall använda ordet överhuvudtaget och det är naturen, naturlagarna. Benämn denna ”Gud” vad ni vill, ett vanligt namn är ”Gaia” (Moder Jord).

Jag använder återigen Einsteins ord, i ett försök att förklara grunderna i min religion: ”Han skiljer mellan tre sorters religion, men menar att de alla har de uppstått ur mänskliga känslobehov. På ett primitivt mänskligt stadium uppstår religionen ur fruktan. För att besvärja denna fruktan skapar människorna fiktiva, mer eller mindre människolika väsen. På ett något högre stadium uppstår religionen ur sociala känslor, ur en längtan efter kärlek och ledning, ur familje- och samhällsbildning. Detta är det sociala eller moraliska gudsbegreppet. Historiskt kan vi hos kulturfolken se en utveckling från ”skrämselreligion till moralreligion”. Bibelns gamla och nya testamente är exempel på detta. Gemensamt för dessa religionstyper är ”gudsidéns antropomorfa karaktär”.

Över dessa stadier, men också insprängt i de tidigare stadierna, finns så ett tredje högre stadium vars religiösa form Einstein kallar för ”kosmisk religiositet”. Detta stadium utesluter varje ”människoartat gudsbegrepp”, varje dogm och varje kyrka. Utgångspunkten är den intighet och meningslöshet som människan kan känna samtidigt med upplevelsen av ”den upphöjda och underbara ordning, som uppenbarar sig i naturens och tankens världar. Han förnimmer sin individuella tillvaro som ett fängelse och vill uppleva varandets totalitet som något enhetligt och meningsfyllt.” Denna ”högsta form av religiositet” har alltid varit utmärkande för de religiösa snillena och för de stora personligheter som av samtiden ofta betecknades som ateister. Att väcka och sprida denna religiositet är konstens och vetenskapens uppgift. Någon motsättning mellan denna religiositet och vetenskapen föreligger inte, eftersom utgångspunkten för denna religiositet är förekomsten av en kausalt lagbunden världsordning. Det är tron på en personligt ingripande, straffande och belönande gud, som står i konflikt med vetenskapen. Den kosmiska religiositeten är tvärtom ”den vetenskapliga forskningens starkaste och ädlaste drivfjäder.” Det är intensiteten hos denna ”känsla” och ”tro på en förnuftig världsbyggnad” som väglett banbrytande forskare som Kepler och Newton.”

Stäng era primitiva kyrkor, släng ut prästerskapet, gör detta oavsett vad du benämner din religion, t.ex. kristendom, judendom eller islam, för att ta de tre vanligaste i vår s.k. ”civilisation”. Äkta religion och den enda sanna, handlar om respekt för de naturlagar vi alla är underställda och respekten gäller oavsett art-tillhörighet.

Det är här min argumentation för vargens rätt att leva här kommer in, den ÄR lika stor som vår. Så som mänskligheten agerar mot varandra, mot planeten, mot naturlagarna, är frågan om vi inte idag skall ses som den värsta parasiten, viruset eller cancersvulsten?

Vi har inte bara plundrat vår jord till katastrofens rand, påverkat klimatet, utan också fyllt området runt vår planet med så mycket sopor att de som verkar i rymden ibland får fly undan dem. I Stilla Havet flyter en ö av sopor, stor som Texas…o.s.v., exemplen kan dras i oändlighet.

Vi är inte Guds avbild, vi är däremot skapade av och helt beroende av ”Gaia”, respektera henne och alla livsformer hon bär…och du respekterar livet, kärleken och ”Gud”.

…och kärlek blandar de primitiva alltid ihop med ”Jagets” (detets) behov av tillfredsställelse…och tillfredsställelse, NU!

Vi är i princip oförmögna att älska i vår civilisation eftersom kärlek är att vilja någons positiva utveckling. Den förmågan stannar oftast vid våra barn, där någonstans går gränsen för den primitiva människans förmåga…att tanken även skulle gälla alla andra, är för de flesta en omöjlighet. Det primitiva ”Jaget” slår till bromsen, tydligast ser du detta hos yngre män, den absolut farligaste och primitivaste formen av mänskligt liv. Aggressiv, självgod, narcissistisk och våldsbenägen med en hjärna som utvecklas långsamt och med en mental, empatisk, kapacitet som oftast ligger ca 25-30% under kvinnornas. Biologiskt är orsaken lätt att förklara, vi män är tänkta att jaga, skydda och betäcka. …och tyvärr har många av dem inte förändrats de senaste tiotusen åren, de står fortfarande väldigt långt ifrån den kloka, civiliserade människan när de visar upp sin själs primitiva nakenhet. Många är därtill så rädda, att de t.o.m. är rädda för att ge kvinnor samma rätt som de själva vill ha…och en del är inte bara rädda för kvinnor, de hatar dem och feminismen.

Den manliga jägaren lever kvar, för majoriteten är jakten en hobby och många har en respektfull syn på naturen, dess krav, biodiversitetens nödvändighet m.m. …men många följer det primitiva ”Jaget” och respekterar inget annat än den oetiska egoismens behov av tillfredsställelse för eget bruk, andra spelar mindre roll. Det är den sistnämnda gruppen som är oetisk, kriminell, det är de som skadar dem de ser som konkurrenter (som vargen) via förgiftade åtlar, SGT-principen… de är så skadad mentalt att de bör ses som skadedjur och ingen står längre från gud, från ”Gaia”. Många män vårdar sin primitiva biologiska funktion, jägarens dödliga makt, det tror det är den enda kraft de har…

Nu är det inte bara bland ”jägarna” du hittar denna typ av män, (tyvärr är det vårt kön, vi män, som står för våldet, det destruktiva hatet, den oetiska egoismen och narcissismens många onda effekter) på alla områden, det är främst de som krigar i kriminella gäng, som våldtar, som plundrar…även sett till negativa miljöavtryck.

…är kvinnan då så mycket bättre?, generellt ja, men även det könet domineras av det så mänskliga, det primitiva ”Jagets” kamp för behovstillfredsställelse.

Du ser det tydligast genom att globalt studera orättvisorna vi medvetet bygger, en procent äger mer än hälften av ”Gaias” (Jordens) rikedomar, äger och förvaltar enligt kortsiktiga och primitiva behov…helt styrda av ”Jaget”. Politiskt styrs demokratierna, liksom diktaturerna genom att en majoritet når ”välfärd”, detta genom bl.a. ett medvetet jobb-lotteri, några måste ställas utanför för att optimera ägarnas vinster (genom den konkurrens som då håller nere lönekostnaderna). I dagens Sverige ses sjuka, arbetslösa m.fl. grupper som ”tärande parasiter”, de kan ju riskera att minska ”Jagets” behovstillfredsställelse hos individen! (Exempelvis: ” – Min skatt skall inte gå till dem, jag vill ha en bättre bil för att visa min status!”)…

…ja, jag kan fortsätta ett bra tag, med exempel på exempel över hur djävla torftig mänskligheten är.

Ur ”Guds”, Gaias, perspektiv, är mänsklighetens civilisation (formad av bl.a Bibel-tolkande kristna) främst ett sjukdomsskapande virus, en cancersvulst på planetens kropp och tyvärr finns det lite hopp om att mänskligheten förändras, utvecklas positivt…

…och ursäkta mig om jag har förbannat svårt att stå stolt bredvid er! Det är inte förvånande att symbolen ”djävulen” dog av ren tristess, ingen kan tävla med mänskligheten i ren djävulskap!


 

 

Annonser
Det här inlägget postades i ...det är om hösten drömmar dör..., Allmänt om politik., Natur och miljö., Religionskritik, Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.