…visst är känkraften säker!

 

Min rubrik är ironisk, listar man alla kända tillbud och olyckor så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker, det är tvärtom: ” en mycket riskabel metod för att framställa elektricitet”, vilket alla kloka är medvetna om!  

Den enda klokt, logiska, frågan man bör ställa sig är: ” – När händer det en olycka igen?” …för trots den totala osannolikheten har det hänt förr! Tar några exempel och ord i repris:

12 dec 1952

Chalk River, Kanada • Reaktorkärna skadad (INES 5)

10 okt 1957

Windscale, Storbritannien • Brandskada (INES 5)

24 maj 1958

Chark River, Kanada • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

25 okt 1958

Vinca, Jugoslavien • Strålskadad personal (INES uppgift saknas).

26 juli 1959

Santa Susana Field, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

24 juli 1964

Charlestown, USA • Kriticitetsolycka (INES uppgift saknas). Se förklaring till ”Kriticitetsolycka längst ner!

Nov 1965

National Reactor

Testing Station, USA • Överhettad kärna (INES uppgift saknas).

5 okt 1966

Monroe, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

Maj 1967

Chapelcross, Storbritannien • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

21 januari 1969

Lucens, Schweiz • Explosion (INES uppgift saknas).

17 april 1970

Aquarius, Stillahavet • Månlandare med radioaktiv last på Stillahavsbottnen.

22 mars 1975

Davis-Besse, USA • Delvis skadad reaktor (INES uppgift saknas).

7 dec 1975

Greifswald, Tyskland • Skadade uranstavar (INES 3)

22 feb 1977

Bohunice, Tjeckoslovakien • Bränsleskada (INES 4)

28 mars 1979

Three Mile Island, USA • Partiell härdsmälta (INES 5)

13 mars 1980

Orléans, Frankrike • Materialläcka (INES 4)

Mars 1981

Tsuruga, Japan • Arbetare utsatta för strålning (INES 2)

23 sep 1983

Buenos Aires, Argentina • Kriticitetsolycka (INES 4)

26 april 1986

Tjernobyl, Sovjetunionen • Explosion, härdsmälta (INES 7)

4 maj 1986

Hamm-Uentrop, Tyskland • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

19 okt 1989

Vandellos, Spanien • Generatorbrand (INES 3)

6 april 1993

Tomsk, Ryssland • Explosion (INES 4)

Juni 1999

Ishikawa, Japan • Fel på styrstav (INES 2)

30 sep 1999

Ibaraki, Japan • Kriticitetsolycka (INES 4)

Juli 2002

Chapelcross, Storbritannien • Lossade bränslestavar (INES uppgift saknas).

10 april 2003

Paks, Ungern • Bränsleskada (INES 3)

19 april 2005

Sellafield, Storbritannien • Materialläcka (INES 3)

Sep- okt 2005

Dounreay, Storbritannien • 266 liter utspillt radioaktivt material (INES uppgift saknas).

Nov 2005

Braidwood USA • Materialläcka (INES uppgift saknas).

6 mars 2006

Erwin, USA • Materialläcka (INES 2)

25 juli 2006

Forsmark, Sverige • Elektriskt fel, nödstopp (INES 2)

4 juni 2008

Krsko, Slovenien • Förlust av kylmedel (INES uppgift saknas).

11-13 mars 2011

Fukushima I och II, Japan • Överhettning, explosioner, brand. (INES 7)

 Olyckan är fortfarande pågående! Städningen lär ta ca 40 år!

INES (The International Nuclear Event Scale) är en sjugradig skala, utarbetad av Internationella atomenergiorganet, för att kunna gradera incidenter/ olyckor vid kärnkraftsanläggningar. De tre lägsta nivåerna (1-3) kallas för händelser eller incidenter och de fyra översta för olyckor (4-7). Militära olyckor är inte medräknade i listan och det är i princip omöjligt att hitta korrekta uppgifter för en motsvarande lista.

Studera olyckan/incidenten i Forsmark som ligger på en tvåa i INES-skalan. Där hade vi ren tur att det inte blev en allvarlig olycka. Risken för härdsmälta vid kärnkraftverket i Forsmark var under flera år 790 gånger större än vad man tidigare hade trott. Vid incidenten 2006 slogs mer än tolv olika säkerhetssystem ut, de flesta av ett enda fel. Läs här!

Det finns ingen säker kärnkraft. Vi måste få in det i våra huvuden. Genomskåda förespråkarnas falska argument och börja tänka långsiktigt!

(En kriticitetsolycka är när kedjereaktionen skenar iväg okontrollerbart och orsakar en enorm värmeutveckling som kan demolera hela reaktorn och till och med få den att explodera ifall reaktorn innehåller brännbart material. I Tjernobyl skede detta. Kedjereaktionen blev okontrollerbar, grafiten i reaktorn antändes, väte separerades ur vattnet och det blev en vätgas explosion följd av en grafitbrand som pyrde i flera dagar och spred ut härdmaterial i atmosfären.)

Ser leende hur folks okunnighet tycks eskalera när det sker en olycka som i Japan (Fukushima). Man skriver om faran med solenergi…folk trillar ner från taken när de monterar den. Man pekar på vindkraftverkens skadliga inverkan på rovfåglarna, men glömmer (medvetet?) att det finns alternativa lösningar även här: http://www.energytower.se

Det viktigaste argumentet mot kärnkraften är att när det sker en allvarlig olycka så blir området obeboeligt i århundraden, kanske årtusenden. (Pekar på Tjernobyl! …och det finns ett antal ryska kärnkraftsverk med allvarliga säkerhetsbrister, man kan nog räkna in dem all!).

Även om en kraftverksdamm rasar, ett vindkraftverk välter p.g.a. en jordbävning så kan allt återuppbyggas, respektive lätt rivas…det finns ingen farlig strålning som hindrar!

Kärnkraften blir aldrig säker, bara de olyckor jag pekade på ovan, är skäl nog, lägg därtill produktionen av bränslet (Uranbrytning m.m.) och problematiken med slutförvaret…ingen kan garantera säkerhet 3000 generationer framåt. Och INGEN kan stoppa mänsklig girighet, slarv med säkerhet m.m. som historien ger tusentals exempel på…inte minst i Fukushima.

…och kärnkraftsförespråkarna missar helt i vårt viktigaste vägval, energieffektivisering och energibesparing. Det svenska folket visade under oljekrisen 1973 och framåt en fantastisk förmåga att spara…och den förmågan kvarstår, det handlar bara om vilja.

SNF har byggt upp en sajt som visar vägen för de som vill spara el/energi: http://www.toptensverige.se/

Det finns ingen säker kärnkraft även om tekniken i teorin skulle kunna fungera säkert, men ingen kan negligera de risker mänskliga fel som inte minst ”girighet”, vilken är inbyggd i våra gener.

Det finns goda alternativa energikällor och valmöjligheter för alla de som även vill tänka på kommande generationers livsbetingelser/miljö…välj, sol-, vind-, vatten, vågkraft och energibesparing/energieffektivisering…välj bort kärnkraften! …och kan Tyskland, ja då kan vi!

Två starka invändningar på miljöområdet kvarstår alltid, dels leder uranbrytning till kraftiga miljöstörningar och hälsorisker. Så kraftiga risker att vi i Sverige väljer att importera uran – trots att vi har några av världens största urantäkter innanför våra gränser. Dels är frågan om hur kärnavfallet ska hanteras inte löst.

Varje kilowattimme kärnenergi vi producerar skapar dödligt giftiga ämnen. Det vore helt oansvarigt om vi glömde bort detta!

Om vi håller oss till uranbrytningen så formligen kryllar det av miljökatastrofer!

Jag tar några få exempel:

Det vanligaste bränslet i svenska och utländska kärnkraftverk är uran 235, U235. Det finns bara 0,7 procent av denna isotop naturligt. För att uranet ska bli användbart som kärnbränsle anrikas det till ca 3 procent. Det sker genom att det fasta uranet (egentligen uranoxid) omvandlas till en gas, uranhexaflorid, för sedan återföras till fast form. Koncentrationen blir till då runt 3 procent. Uranet pressas sedan ihop till små kutsar, vilka sedan infogas i rör som blir bränslestavar.

Mängden slam som bildas och mängden kemikalier som används är av kopiösa mängder. Av ett ton malm blir det ca 998kg avfallsslam som lämnas för att sedimentera i en avfallsdamm. Eftersom inte processen i uranverken är gjord för andra ämnen än uran, lämnas tungmetaller och långlivade radioaktiva ämnen som thorium-230 och radium-226 i slammet. Detta gör att 85 procent av malmens ursprungliga radioaktivitet hamnar i slammet och i avfallsdammarna. Hur slammet sedan behandlas är olika från land till land. Säkerheten runt det hälsovådliga radioaktiva slammet har generellt förändrats under åren till det bättre, men är långt ifrån bra.

Dagbrottet i Key Lake (Kanada) är världens största gruva med en produktion på 5433 ton per år, vilket är 15,4 procent av världens samlade produktion.

När gruvan skulle tas i bruk startades också en massiv PR-kampanj. Dels för att gruvan skulle kunna hävda sig på den övermätta internationella uranmarknaden och dels för att stilla den lokala opinionen. Flera protester, blockader, bojkotter och rättsprocesser ledde bland annat till att gruvföretaget blev dömda för att illegalt ha torrlagt ett antal sjöar.

Under de tre första månaderna inträffade tolv stora radioaktiva utsläpp, varav den största i januari 1984 då 100 miljoner radioaktiv vätska svämmade över skyddsvallarna. Några åtgärder för att rensa upp efter skadan togs inte förrän efter massiva protester och en endagarsblockad av vägen till gruvan.

Gruvan vid Rabbit Lake (Kanada) är den största gruvan efter Key Lake och producerade 1997 4632 ton uran, vilket är 13 procent av världsproduktionen. Vid flera miljöutredningar runt gruvan några få år efter gruvans öppnande noterades omfattande miljöproblem. Ett antal arbetare avskedades vid Rabbit Lakes Uranverk, då de påpekade att säkerhetsbestämmelserna inte följdes och de försökte bilda en fackförening

…ett annat exempel är Cluff Lakegruvan (också Kanada) där utomordentligt farligt avfall placerades från gruvans öppnade och tre år framåt i över 2900 tiotons betongbehållare. Dessa placerades på gruvområdet och beräknades hålla i 100 år. Redan 1983 började de läcka och 1986 hade 200 behållare spruckit och 2,5 ton radioaktiv sörja hade runnit ut.

(en källa här).

Exemplen på miljö- och hälsovådlig hantering i och runt Urangruvorna världen över kan räknas i tusentals, men debatten kring Uranbrytningens miljö- och hälsoproblematik är i princip nedtystad, varför kan man på god grund fråga sig, liksom varför Sverige inte bryter Uran?

Svaret är att brytningen får alltför allvarliga effekter för miljö och hälsa!

Carl Bildt twittrar i försvar för den säkra svenska kärnkraften:- “The Nordic world has its discreet charm. No earthquakes. No tsunamis” .

Sanningen är att kärnkraften inte är säker någonstans, ”också i Sverige har det varit nära att ett kärnkraftverk förlorat sin elförsörjning, närmast ett haveri skedde i Forsmark 2006. Orsaken den gången var ett sammanträffande av flera mänskliga misstag, bland annat en kortslutning på kraftnätet som i sin ledde till att Forsmark 1 snabbstoppades jämsides med att två av reaktorns fyra dieselgeneratorer inte startade. Orsaken till att två av dieselgeneratorerna den gången inte fungerade som de skulle berodde på att de hade ett inbyggt fel, som för övrigt också hittades hos de två som ändå fungerade.”

…tillfälligheter räddade Forsmark den gången.

Hur det går med kärnkraftskatastrofen i Japan vet vi i skrivande stund inte, att det blir partiella eller fullständiga härdsmältor står klart…men katastrofens omfattning vet vi kanske först om ett par månader.

Personligen är jag och har alltid varit motståndare till kärnkraften och man såg tidigt och ser än tydligt, en psykologiskt betingad och generell skiljelinje mellan könen…kvinnor är inte lika lättlurade att tro på teknikens förträfflighet som män.

Män är en aning ”dummare” generellt, speciellt tydligt blir detta i tilltron till teknikens lösningar när riskkalkylering ingår som i fallet med kärnkraften. En parallell man kan dra är mäns adrenalintörst efter fart (också en kemisk/biologisk testosteroneffekt), vi kan tydligt se denna testosteron-fälla hos yngre män i en motorstark bil, eller på en motorcykel! Yngre kvinnor föredrar ”havremopeder” (hästar)).

Jo, jag generaliserar lite men det jag påstår är empiriskt övertydligt, mäns lite dumma tillit till teknik är långt högre än kvinnors!

Ingen kan hävda att kärnkraften är säker, det finns förutom brister i teknik, alltid en mänsklig faktor och därtill naturens benägenhet att inte ställa några garantier…vilket katastrofen i Japan bevisar, än en gång. Vi vet också att värre jordbävningar i detta och andra områden kommer!

Vi har energi-alternativ och behöver faktiskt inte frossa i el/energi-slöseri och mitt främsta argument mot kärnkraften är att medborgarna tvingas på en medveten risk av energibolag och politiker som tänker med samma omogna tillit till tekniken som den unga man som trycker gasen i botten i en BMW M3 och drar fram i mer än 200 km/timmen…han har lika lite kontroll och kan lämna samma säkerhetsgarantier som kärnkraftsförespråkarna!

 

vacce-sepia1b mellan

 

Det här inlägget postades i Allmänt om politik.. Bokmärk permalänken.

33 kommentarer till …visst är känkraften säker!

 1. fgggmf skriver:

  Fast du glömmer alla gånger, då det inte har hänt något 😉

 2. Svante Svensson skriver:

  När kärnkraftsomröstningen gick av stapeln röstade jag nej, min mor nej, och pappa ja. Inte för det spelar någon roll nu, för sossarnas linje, med avveckla med förnuft segrade. Nu sitter en ny partiledare, och visar att inte ens deras egen linje i omröstningen behöver följas. Min tanke går då till, att varför inte avveckla sossarna, och befintlig regering. Jag har tidigare skrivit att jag inte är säker på att vindkraft är ett ekonomiskt alternativ, om de byggs i obygden, och skall leverera till tätorterna.
  Finns det något annat bolag än elleverantörerna, som tar mer betalt för frakten, än för varan man säljer. Själv har jag en månadsförbrukning av el, som kostar mig kring 150 kr och får en räkning på över 750 kr.
  Svante

 3. Vår blogg skriver:

  Jag skriver under på detta.
  Hemimammas kamp skrev om att slagorden skulle vara korta.
  Javisst, här kommer en kort.
  ”Kärnkraften ska bort”!
  Som sagt det ligger inte ens i historien, så glömska kan man heller inte skylla på.
  Det är nog bara hur mycket man kan tjäna och till vilken kostnad som helst?
  Nej sossarna stack nog kniven i sig själva ända in i märgen när man valde partiledare nu senast.
  Synd, men inte ens oväntat.

 4. arrami54 skriver:

  …men då får vi ju ändå ingen el, de står konstant stilla för ”underhåll”, felsökning och reparation under de perioder när det är som kallast och elpriset högst…medvetna stopp för att höja vinsterna kan man undra. Klart det inte händer något då, det strålar inte ens el ut ur dem! 😉

 5. arrami54 skriver:

  …jo, elräkningen är i dag en dold skatteindrivning, du betalar lite för elen men mycket till elbolagens framtid och bonusar, liksom mycket är skatt till staten.
  Vad det gäller socialdemokraterna tycks de ha en ledare som till och med struntar i kongressbesluten, han regerar likt Reinfeldt som struntar i riksdagens beslut…två sanna demokrater tror jag Löfven och Raj-raj. Det vet bäst och ”pinkar” på demokratins högst beslutande organ. Riktiga karlakarlar som anser att lite diktatur och strålning får en bra man tåla!
  😉

 6. arrami54 skriver:

  …oj, skall man skriva kort! Då tar jag ditt slagord i repris: ”Kärnkraften skall bort”!
  Givetvis handlar det om kortsiktig ekonomi, dessa kärnkraftskramare som Löfven tänker inte speciellt långt och han tycks tro att grön förnyelsebar el är sämre el.
  Löfven passar högerfalangen inom S som hand i handske och du ser hur han flörtar med M…du vet, lika barn leka bäst!
  😉

 7. – Det utvecklas en ny typ av kärnreaktorer baserade på torium. Där finns ingen risk för härdsmälta och halveringstiden är relativt kort, 500 år. Sett i stort är de alternativa energislagen heller inte så hyperrena som man kan tro vid första anblick: Vindkraften dämpar vinden, solkraften kyler ytan. Just nu, halvinsatt, tror jag att man bör överväga toriumreaktorer som ett alternativ. Mvh

 8. arrami54 skriver:

  …njaa…, måste först erkänna att jag vet väldigt lite om torium reaktorer, men torium används väl tillsammans med uran? Så det är nog inte helt sant att detta alternativ finns…möjligen i framtiden. Sen vill jag protestera mot att vindkraften dämpar vinden, på hundra meters höjd är detta tveksamt speciellt om man ser till att klimatförändringen tycks gynna ökande vindar. Bilden är densamma vad det gäller solenergi och inte heller där ett större problem. En framtidsmöjlighet som växer är vågkraftverk…
  Har du någon bra länk till forskningen kring toriumreaktorer, vad jag vet tycks Indien ligga en bit i framkant…?

  Må gott! 😉

 9. Lennart Granqvist skriver:

  Med en sådan budbärare som Per Gahrton,ordförande i gröna rattfyllerister,som två ggr berusad framfört motorfordon,då eroderar MP:s budskap om kärnkraftens risker.
  Hur många medmänniskor kunde inte Per Gahrton kört ihjäl ?
  Han är en större risk än de svenska kärnreaktorerna!

 10. Svante Svensson skriver:

  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2011/03/indien-visade-sep-2009-en-toriumreaktor.html
  Jag har ingen som helst kunskap om detta men kan länken vara til hjälp.
  Svante

 11. HEMIMAMMA skriver:

  Tack för detta suveräna inlägg. Jag ska i sanningens och spridningens namn be att få kopiera och länka detta i min blogg.

  Hemikram

 12. arrami54 skriver:

  …nja, lite löjligt att blanda in Per Garthons alkoholproblem i kärnkraftsdebatten, lågt och styrker bara att du saknar inte bara vett, känsla, utan också argument i sak. Typiskt små löjliga svenska hannar att komma med denna typ av argumentation…skärp upp dina krav på dig själv lite om du vill bli mött med respekt!

 13. arrami54 skriver:

  …tack, den länken gav lite svar och jag börjar bli nyfiken på denna teknik…men tydligen kvarstår beroendet av uran. Reaktorer helt drivna av torium tycks vara en framtidsvision…

 14. arrami54 skriver:

  …visst får du kopiera och sprida orden, det är liksom tanken med inläggen! 😉
  Kram!

 15. HEMIMAMMA skriver:

  Fast jag menar inte citera utan kopiera HELA texten

  men jag väntar några dagar till intresset kring ditt inlägg lagt sig lite och behövs påminnas om…

 16. arrami54 skriver:

  …visst får du det, bara bra om du gör så! 😉

 17. arrami54 skriver:

  …det är jag som skall tacka…det gör jag! 😉

 18. – Du har en länk här, http://www.energinyheter.se/2011/11/torium-kan-ers-tta-uran-som-k-rnbr-nsle men mina egentliga källor är papperstidningar på jobbet, jag ska kolla upp dem. Tycker torium så långt inte kan avfärdas lättvindigt, i varje fall.

 19. arrami54 skriver:

  Tack för länken, intressant och nej, torium bör inte avfärdas om det nu är så pass mycket säkrare…men innebär tekniken att man fortfarande behöver 40 till 60% uran är frågan om dessa reaktorer verkligen är bättre?

 20. Svante Svensson skriver:

  http://helahalsingland.se/ljusdal/farila/1.4394869-farila-kan-bli-ny-ort-for-flyktingar
  Har jag varit för glappkäftad med denna kommentar till artikeln i Ljusdalsposten?
  Svante

 21. arrami54 skriver:

  Du svarar bra i alla dina tre kommentarer jag läst i tråden! 😉

 22. Svante Svensson skriver:

  Tråden fortsätter idag men utan min medverkan, det förefaller meningslöst.
  Svante

 23. arrami54 skriver:

  Det är aldrig meningslöst att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Tyvärr känner jag att jag har nog i vår lokala media här nere. Har en pågående debatt med en SD-man som spelar på SD.S nygamla taktik: ”Vi är så mobbade och trakasserade!”
  Även Ljungby har ett antal rasister och extremt främlingsrädda individer, några av våra mer framgångsrika företagare är utpräglade rasister, vilket bl.a. DN har skrivit om.
  Mitt senaste svar till SD-mannen följer, kanske du kan hitta argument här:
  SD, även ni har ett ansvar!

  Replik på Anders Johanssons insändare 2012-02-17.

  Att jag förringar problematiken med våld/trakasserier mot SD får stå för herr Johansson och jag finner det lite häpnadsväckande att han inte tycks förstå att jag finner det oacceptabelt med våld/trakasserier mot någon, oavsett åsikt. Det är också tämligen uppenbart att SD överdriver problemet. Det är t.ex. inte trakasserier när fackförbund utesluter medlemmar i SD, detta eftersom många organisationer, inklusive fackförbunden, har stadgar som tydligt säger att rasism/främlingsfientlighet inte accepteras. Uteslutningarna har en orsak, nämligen att många invandrare/flyktingar utsätts för våld/trakasserier/mobbning på arbetsplatserna av just SD-medlemmar och sympatisörer. Vi har t.ex. kända mobbningsfall från Ljungby med rasistiska förtecken, som omnämnts i riksmedia.

  De ”skränande hopar försedda med visselpipor” Anders Johansson nämner är ibland små barn som SD utsätter för trakasserier i form av offentlig uthängning. Det sexåriga barn jag nämnde i mitt förra svar till herr Johansson var ett exempel och jag finner det smått roande att SD kände sig hotade av detta barn. SD:s ordförande i Landskrona, Stefan Olsson, tyckte inte att det var fel att på en bild peka ut en sexåring som odemokratisk.

  ”- Nej, det är för att visa hur barn i vissa kulturer fostras att göra uppror mot oliktänkande och sätta sig emot samhället från första början, menar han.”

  Detta barn är en av dem som polisanmälts av SD för att de deltagit i en motdemonstration mot SD, en av de som hotat/trakasserat SD.

  Vad det gäller Anders Breiviks massmord på socialdemokrater förstår jag att Anders Johansson inte vill se kopplingen till Sverige. För extrema blågula-nationalister är gränserna tydliga och inte ens brödrafolk räknas, inte ens om många socialdemokrater i Sverige kände offren i Norge. Var Breivik hittade den ideologiska basen för sitt massmord är också det lite pinsamt för SD och ingen kan ha missat att han använde exakt de sagor om Eurabia, de falska bilderna om det muslimska hotet m.m. som SD för fram. Alltså exakt den retorisk och ideologisk sörja man finner bl.a. på SD:s sajt Avpixlat, deras övriga hemsidor, skrifter.

  Jag har full respekt för individers frihet att välja och uttrycka åsikter, men ingen kan tvinga någon att respektera åsikten i sig. Förstår man inte den distinktionen bör man avhålla sig från att yttra sig. Jag är tydlig med att våld är oacceptabelt och förringar inte våldet mot Sverigedemokrater, våldet mot er är lika oacceptabelt som allt annat våld. Däremot ser jag era åsikter ofta vara rasistiska/främlingsfientliga, de bär en ton av Josef Mengeles själ, en ton som smutsar ner Sverige, en ton som påminner om Europas historiska hat-trauma som drabbade judarna och som får tiotusentals invandrare/flyktingar att må dåligt dagligen. De drabbas av trakasserier, kränkande ord, överallt, på arbetsplatsen, på gatan och de utsätts för ett psykologiskt våld bara genom vetskapen att ni är ett reellt hot mot deras trygghet och de rasistiska/främlingsfientliga hatbrotten ökar i Sverige. Skall vi debattera våld/trakasserier kan vi inte blunda för det våld ni orsakar när ni sprider er smitta, även om det oftast är ett psykiskt våld och inte alltid fysiska hatbrott.

  Jag avskyr den främlingsfientlighet, den rasism och den primitiva nationalism SD för fram, den har ett tonläge som ökar klyftorna mellan människor, som polariserar, förfular debattklimatet och det är inte ovanligt att ni tangerar och går över gränsen för hets mot folkgrupp. Det våld ni drabbas av är givetvis oacceptabelt, men ni är inte alltid oskyldiga till att ni bemöts så, eftersom ni är fullt medvetna om att ni provocerar fram våldet med er primitiva vi mot dem-retorik. Det finns många som önskat att nazisterna hade stoppats i tid, innan allt det fruktansvärda hände.

  Då var det judarna som mötte hatet, i dag är det muslimer, romer, somalier m.fl. grupper som möter ert hat, er ringaktning. Hatet mot Judarna började inte med utrotningslägren, hatet började med ord, ord liknande de vi finner i er s.k. ideologi, på sajten Avpixlat m.m. Detta hat, ni sprider, får konsekvenser, en är att ni riskerar att bli bemötta så som ni och era sympatisörer bemöter andra.

  Anders Johansson skriver att det var 17 år mellan morden som drabbade socialdemokratin och att tidsfaktorn har betydelse, jag vill replikera att det gått 67 år sedan de få överlevande judarna bars ut från Auschwitz. Utrotningslägren får inte upprepas, om det så går ytterligare några år, vi får inte glömma, utan motverka allt hat mot folkgrupper, oavsett tidsfaktorn!

  Även ni har ett ansvar! ”

 24. Svante Svensson skriver:

  Jag kunde inte hålla mig, utan skrev två kommentarer till idag.
  Svante

 25. arrami54 skriver:

  Bra att du tar upp ”kvinnolagarna”, det var inte så länge sedan vi behandlade kvinnorna illa: De fick rösträtt så sent som 1914, alltså inte fullt för hundra år sedan och om du skriver: ”År 1920 Upphävs makens målsmanskap och husbondevälde över hustrun, det vill säga även den gifta kvinnan blir myndig. År 1965 kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet. 1980 erkänner Sverige FNs konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor. Det är väl inte så långt tillbaka i tiden.”
  …vi ligger alltså inte så hemskt långt före muslimerna i kvinnlig frigörelse och vi har ju inte nått fram till reell jämställdhet än! 😉

 26. Ping: Hemimammas tankar – Till en blogg jag är på vandring – dit där kärnkraft aldrig dör… « HEMIMAMMA – Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

 27. skvitt skriver:

  Du får samma kommentar som Hemimamma fick:

  Ett mycket bra inlägg. Tumme för det. Det ligger ju även bra i tiden.

  Men några synpunkter:
  Nu har vi ju samlat på oss en massa högaktivt avfall som måste förvaras i 100.000 år. Det är förvisso inte våra bekymmer och de som eventuellt gräver upp det om 5-10 tusen år bara för att de inte fattar våra varningssignaler riktade åt dem, de får ju skylla sig själva.

  Tänk på dig själv och skit i andra, det är tidens melodi.

  Men jag tänker då som så; vi måste göra det bästa av situationen. Och det är verkligen inte att gräva ned skiten.

  Våra nuvarande kraftverk bygger på en teknik som gör att uranet i stavarna bara kan användas tills 1 – 2% av uranet är förbrukat. Jo, så är det! 98-99% kan inte användas därför att sen är inte processen självgående längre! Det är alltså ett oerhört slöseri. Visserligen förekommer upparbetning av bränslet, men ändå. Det är inte mycket man vinner på det. Snart är koncentrationen åter igen för låg för kedjereaktioner!

  Det mesta av bränslet har vi som bekant tänkt att dumpa 500 meter ned urberget. Berget vet vi inte ens hur länge det är stabilt och fritt från sprickor. Men givetvis påstår sig både industrin och övervaknings- och tillståndsmyndigheten att de vet.

  Sprickor lär säkert komma – om inte annat för att berget hettas upp! Och har jag fel på den punkten (inte!) så kommer berget att spricka ändå, av tyngden från inlandsisen som breder ut sig om 5000 år ifall prognosen står sig. Och så spricker det igen när isen smälter undan igen i vårt cykliska klimat!

  Men det är ju inte vårt problem, som sagt, om vi skiter i alla andra än oss själva. Ja, alltså så som borgarpacket pläga göra och inte begriper att det är de ensamma om.

  Gömt!
  Gömt där vi knappast lär kunna ta upp det igen! Hur ska det gå till? Trånga gångar i berget som är fyllda med bentonitlera och hela härligheten stålar av radioaktivitet så det står härliga till. Det är det som ska vara vår “räddning”!

  Men som sagt, hur ska vi få upp det igen om vi måste av något skäl. Till exempel för att vi hittar en teknik att både förbränna det och oskadligöra det samtidigt! Om, tänk den tanken!
  Hur ska vi få upp det?
  Vi kan ju inte ens ta hand om den skit som ligger kvar på ytan, i marknivå, i Tjernobyl och Fukushima!

  Så, om vi ångrar oss, Eh?
  Vad var det han sa? “Tänkte inte på det!”

  Tänk om vi gjorde motsvarande med olja, gas och kol. Att 98% av det vi har fått upp dumpar vi igen och på ett sådant sätt att vi aldrig kan ta upp det mera!

  Som sagt, nu har vi detta elände med avfallet.
  Men nästan allt det avfallet KAN förbrännas med ny teknik. Vi har alltså jättemycket energi, som industrin och politikerna vill gräva ned!

  Vi har ett energilager värt hur mycket som helst och ska gräva ned på ett sätt som bara okunniga och korkade politiker vill och som kärnkraftsindustrin vill, som ju skiter i vad det kostar eftersom det inte är den som betalar. Betala kalaset, det gör ju skattebetalarna och el-konsumenterna.

  Klirr i kassan för elbolagsägarna och dyrt som fan för oss andra, samt osäkert, livsfarligt och slösaktigt.

  Det finns alltså en teknik under utveckling, toriumverken. De är 6000 gånger billigare i drift! De kan inte ens skena. De stoppar av sig själva och de förbränner 90% av uranet. Slutprodukterna är inte på långa vägar så långlivade.

  Vi blir alltså av med avfallsberget och utvinner energi eftersom toriumtekniken bygger på att reaktionerna hålls igång på ett helt annat sätt, nämligen med hjälp av torium 232. Det absorberar en neutron och blir till torium 233. Halveringstid 22 min. Det i sin tur sönderfaller till protaktinium 233, halveringstid 27 dagar. Det sönderfaller till uran 233. U 233 bestrålas med en neutron och klyvs i två delar. Det bildas alltså lättare grundämnen. Samtidigt skickas två till tre neutroner ut och träffar torium 232 osv.

  Detta är en teknik med vissa ännu återstående tekniska problem, men som snart är lösta, säger forskarna.
  En del av tekniken testades redan 1954 och funkade i nio dagar. Men man fick inte fram klyvbart material till atombomberna och då skrotades projektet.

  I dag är Indien redan igång med ett projekt man räknar med ska försörja landet en fjärdedel av el-förbrukningen 2050.

  Så medan vi funderar på hur nästa generation elförsörjning ska se ut kan vi ju inrikta oss på att utveckla torium-tekniken eftersom vi redan i stor utsträckning har den klar för oss hur den ska hanteras. Och det är SÄKERT!

  Bäst vore i och för sig om vi kunde hoppa över det steget, men å andra sidan, vi blir ju i stort sett av med skiten vi redan har skapat! Det finns i dag ingen annan teknik som löser avfallsproblemet till tillnärmelsevis lika bra! Och vi har ju en moraliskt etisk skyldighet att tänka på efterkommande.

  Man hör aldrig politikerna tala om denna teknik i vårt land. De kan ju inte tala om det de inte förstår, antagligen inte ens har hört talas om! Jämför med Ines Uusmann, som inte visste vad Internetsurfande skulle vara bra för och var det inte hon som aldrig hade hört talas om en tsunami innan den slog till 2004, eller vem var det annars?

  För att bli politiker behöver man ingenting veta. Vad politiker ska säga förklarar ju industrin och bankmaffian för dem.

  /Skvitt

 28. arrami54 skriver:

  …tack för ett intressant svar och nej, jag avfärdar inte torium-tekniken…vet bara för lite om den. 😉

 29. Ping: Ghost:/Kärnkraftens (o)säkerhet och Stefan Löfven | ghostalive

 30. Ping: …en hoppingivande politisk vänstervind? | Varghjärta

 31. Ping: …en partiledardebatt med lite glöd. | Varghjärta

 32. Ping: …visst är kärnkraften säker! | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.